سیاست روز 25 تير 1397 ساعت 23:32 http://siasatrooz.ir/vdca6mn6y49nwu1.k5k4.html -------------------------------------------------- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛ عنوان : ممانعت از ورود‌‌‌‌‌ نوشت‌افزار اسلامی - ایرانی به برخی از مد‌‌‌‌‌ارس برخی از نهاد‌‌‌‌‌ها بهانه‌جویی می‌کنند‌‌‌‌‌ -------------------------------------------------- متن : نوشت افـــزار اسلامی - ایرانی د ر آستانه هفتمین سال فعالیت خود توانسته علاوه بر ارتقای کیفی آثار و افزایش میزان تولید ات خود از ۵۰۰ هزار نسخه به ۷ میلیون عد د تیراژ، علاوه بر جلب توجه خانواد ه ها، بیانگر ظرفیت کار د ر این حوزه باشد . با وجود این، تولید کنند گان و فعالان این حوزه با مشکلات متعد د ی د ست و پنجه نرم می کنند ؛ از وارد ات بی رویه اقلام مختلف نوشت افزار گرفته تا نبود طرح های متناسب با مخاطبان کود ک و نوجوان امروز. با توجه به این موضوع، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی د ر سال های اخیر تلاش کرد ه تا با برگزاری جلسات مختلف با نهاد ها و مسئولان ذی ربط د ر این زمینه، شرایط کار برای تولید کنند گان را تسهیل کند . نصراله پژمان فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقد امات صورت گرفته د ر سال های گذشته د ر این زمینه گفت: مجلس تلاش کرد ه د ر سال های گذشته تا با بررسی مشکلات تولید کنند گان نوشت افزار اسلامی - ایرانی، شرایط کار برای این د سته از تولید کنند گان را تسهیل کند . گرد ش مالی قابل توجهی د ر حوزه لوازم التحریر د ر کشور وجود د ارد که سود ش به د لیل کوتاهی برخی از مد یران به جیب افراد غیرتولید کنند ه د اخلی می رود . علاوه بر بُعد اقتصاد ی که سود چشمگیری د ارد ، اقلام نوشت افزار از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت اند . طرح های غربی که د ر برخی از این کالاها استفاد ه می شود ، آثار فراوانی را بر جامعه مخاطبان د ارد . وی به بعد محتوایی این آثار و تأثیر آن بر مخاطب امروز اشاره و تصریح کرد : علاوه بر حمایت از تولید ات د اخل کشور، توجه به زیرساخت ها مانند فراهم کرد ن مواد اولیه مانند کاغذ و ... نیز مهم است. از سوی د یگر، محتوای این آثار نیز حائز اهمیت است. نهاد ها و مؤسساتی مانند صد ا و سیما، کانون های پرورش فکری کود کان و نوجوانان و... به منظور رسید ن به شرایط مطلوب د ر حوزه فرهنگی و ایجاد تعلق خاطر د انش آموزان نسبت به نوشت افزارهای تولید د اخل سهم بسزایی د ارند . د ر حال حاضر، با استفاد ه از برند هایی همچون باربی اقلام مختلف از د فترمشق و د فترچه گرفته تا کتاب و فرش و... تولید می شود . برای رسید ن به اهد اف فرهنگی د ر این زمینه، نیازمند برنامه ریزی منسجم میان مسئولان ذی ربط د ر این زمینه به ویژه وزارت ارشاد هستیم. د ر حال حاضر متأسفانه کمتر از ۱۰ د رصد لوازم التحریر مصرفی د ر د اخل کشور تولید می شود و مابقی بازار را کالاهای وارد اتی پر کرد ه است. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس؛ این طور نیست که صفر تا صد فرهنگ سازی د ر این زمینه به عهد ه یک یا د و نهاد باشد . با توجه به این موضوع، کمیسیون فرهنگی مجلس د ر سال های گذشته تلاش کرد ه تا همگرایی لازم میان نهاد های مرتبط مانند وزارت ارشاد ، وزارت صنعت، صد اوسیما و... ایجاد کرد ه و آنها را ملزم به رعایت قانون و تکالیف خود کند . پژمان فر با بیان اینکه "متأسفانه د اریم فرصت ها را از د ست می د هیم"، به کم کاری ها د ر برخی از نهاد های مرتبط به ویژه وزارت آموزش و پرورش اشاره و تصریح کرد : وزارت آموزش و پرورش از نظر قانونی موظف است نسبت به حمایت از کالای ایرانی از ظرفیت خود ش استفاد ه کند . متأسفانه تعلل هایی میان برخی از مد ارس نسبت به ورود نوشت افزار اسلامی - ایرانی و استفاد ه د انش آموزان از این کالاها وجود د ارد که حتماً پیگیری خواهد شد ، گاه نیز بهانه هایی مطرح می شود مبنی بر اینکه مقد ار تولید ات د اخل منطبق با نیازهای د انش آموزان نیست. وی تأکید کرد : تلاش د اریم تا امسال با پیگیری های لازم نسبت به ورود این کالاها به مد ارس تسهیلاتی ایجاد کنیم و مد ارس استفاد ه از کالاهای تولید د اخل را د ر اولویت خرید خود قرار د هند . پویا