سیاست روز 31 مرداد 1391 ساعت 21:59 http://siasatrooz.ir/vdcaoun0.49ni015kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : یک نانوایی در احمد آباد اردکان با گذاشتن کتابخانه ای در کنار نانوایی خود دست به ابتکار زده و مردم به جای انتظار در صف نانوایی به خواندن کتاب م -------------------------------------------------- متن :