سیاست روز 13 تير 1398 ساعت 13:23 http://siasatrooz.ir/vdcauon6y49nw01.k5k4.html -------------------------------------------------- شیخ عیسی قاسم: عنوان : گفتن مرگ‌بر آمریکا کافی نیست؛ با وحدت باید شعار را عملی کنیم -------------------------------------------------- متن : رهبر انقلابیون بحرین عنوان کرد: صرف بر شمردن جنایات آمریکا و گفتن مرگ بر آمریکا اگرچه لازم اما کافی نیست و باید با ایجاد وحدت میان مسلمین زمینه ی تحقق عملی مرگ آمریکا و پایان سلطه او بر جهان را فراهم کنیم. آیت الله شیخ عیسی قاسم در کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری که در سالن همایش های دارالشفا برگزار شد، گفت: امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات به داشتن روح الهی است به همین دلیل انسان برتر از حیوانات شد و وجود انسان با استعدادهایی مثل تعقل روحی یا خلقیات روحی که خداوند در او قرار داده، می تواند شکوفا شود. وی با بیان اینکه نگاه و تعریف غرب از انسان، ماتریالیستی است و در این تعریف، انسان حیوانی مانند سگ و گربه است، افزود: حقوق بشر در جامعه غربی بر مبنای تفکر مادی گرایانه تدوین شده و غرب برای انسان صرفاً ابعادی مادی متصور شده که فاقد تفکر ملکوتی بوده و وقتی انسان ماتریالیستی تعریف شد، طبعاً در حقوق بشر روی ابعاد مادی انسان تاکید می شود و وقتی بشر را از خداوند جدا شد طبعاً به حیوان تبدیل خواهد شد و حقوق بشرش نیز، حقوق حیوان می شود. رهبر انقلابیون بحرین تصریح کرد: انتظارات جامعه غربی از حقوق بشر انتظارات مادی بوده و مفهوم آزادی که مطرح می شود به این معنی است که حتی به قیمت سلب آزادی دیگران نیز می توان از آزادی برخوردار شد، مانند یک گرگ که می تواند دیگران را بدرد. وی با اینکه حقوق بشر اسلامی برخاسته از شناخت الهی انسان است، اظهار کرد: نظام اجتماعی اسلامی در همه بخش ها به رعایت حقوق بشر تاکید کرده و این حقوق بشر باید در راستای اوامر الهی باشد، نه حقوق بشری که مستکبران عالم به دنبال تحمیل آن بر مردم دنیا هستند زیرا انسان مطرح شده در حقوق بشر اسلامی بر اساس عبارت نفخت فیه من روحی در قرآن کریم، روحی الهی در آن دمیده شده و استعدادی به او داده شده که می تواند با استفاده از آن به کمال مطلق برسد. شیخ عیسی قاسم با اشاره به اینکه در احادیث داریم که الناس عیال الله، بیان کرد: در اسلام آزادی یک انسان به رعایت آزادی و حقوق دیگران محدود بوده و این دیگران شامل همه کسانی است که راه خدا را پیدا کرده یا نکرده اند فلذا تمامی جامعه بشری عیال خداوند هستند و اگر یک فرد مسلمان به هر انسان چه مسلمان و چه غیر مسلمان خدمت کند، به دین خداوند خدمت کرده است. وی ادامه داد: رعایت حقوق دیگران از ضروریات مکارم الاخلاق است و بهترین خلق کسی است که به دیگران نفع برساند، رعایت حق تنها در قبال انسان مطرح نیست، بلکه حقوق حیوانات و محیط زیست نیز باید رعایت شود. وی افزود: حقوق بشر در جامعه ای که تفکر الهی نهادینه شود، براساس مبنای الهی خواهد بود، ولی اگر در جامعه ای چنین تفکری نباشد، وقوع جنایت در آن جامعه بعید نیست.