سیاست روز 19 آبان 1398 ساعت 0:07 http://siasatrooz.ir/vdcb98b8wrhb8ap.uiur.html -------------------------------------------------- راهکار ایران برای خروج اکو از رکود در نشست ترکیه مطرح شد عنوان : تدوین الگوی مناسب برای همکاری اقتصادی -------------------------------------------------- متن : وزیر خارجه ایران در نشست سازمان همکاری های اقتصادی اکو گفت: اولـین و مـهم تریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب بـرای همکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی اسـت؛ در ایـن راسـتا مـی بـایسـت سـاخـتار همکاری بـرای رسیدن بدین هدف مجددا سازماندهی شود. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در بیست وچهارمین نشست شورای وزیران امورخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو در آنتالیای ترکیه ضمن تشکر از دولت و مردم جمهوری ترکیه برای برگزاری این نشست، گفت: ظـرفیت های اکو بـرای هـمگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا همچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت. اولـویت اصلی دسـتور کار مـا می بـایست تـحقق اجـتماع اکو هـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بهروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش هـای غنی مشـترک بـاشـد. ظریف افزود: ســازمــان همکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت های فـرهنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه هـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در همکاری چندجانبه میان ملت ها را دارا است.وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: بـا ایـن حـال اولـین و مـهم تریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب بـرای همکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی اسـت؛ در ایـن راسـتا مـی بـایسـت سـاخـتار همکاری بـرای رسیدن بدین هدف مجددا سازماندهی شود. وی گفت: سـند چـشم انـداز اکو ۲۰۲۵ آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه ای در زمینه هـای مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین، شـامـل تـرانـزیت و حـمل و نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت. مـا نیاز داریم اجـرای مـوثـر چـشم انـداز ۲۰۲۵ را از طـریق مکانیسم ها و طـراحی های پیش بینی شـده شـتاب ببخشیم. شـورای وزیران می بـایست از وزرای بـخش های ذیربـط و نیز دبیرخـانـه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی مـهم در راسـتای تـحقق اهداف و مقاصد عالیه سازمان، کمال حمایت را داشته باشند. ظریف افزود: تـاسیس کریدور و فـعالیت های مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت. مـا در ایران سـرمـایه گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقه های گمشـده انـجام داده ایم. بـا این حـال طـرح های اسـاسی همچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت )TTFA(همچنان در انتظار اجرا، از سوی کشورهای عضو است.وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورهای عـضو اکو که بسیار پـایین تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویه های دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه مـنظور تسهیل و همسان سـازی تـجارت مـنطقه ای نیاز داریم تـا از این طـریق بـتوانیم مـناسـبات تـجاری مـان را سـریعتر، ارزان تـر و قـابـل پیش بینی تـر کنیم. انـجام تـراکنش های مـالی بـا ارزهای ملی، تـهاتـر، کاهش هزینه ها و از بین بـردن تـاخیرها و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنها بـرخی از رویکردهایی است که می بایست تقویت شوند.وی با اشاره به اینکه ایجاد مـقاصـد گـردشـگری سـبز همراه بـا ارائه مـحصولات مـتنوع و خـدمـات کیفی در مـنطقه یکی از اهداف چــشم انــداز ۲۰۲۵ اکو اســت، گفت: بهره بــردازی از ظــرفیت های شــگرف همکاری در حـوزه گـردشـگری نیازمـند یک بـرنـامـه اقـدام هوشـمندانـه اسـت. مـا از هر ابتکاری که منجـر به تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه انـدازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری های نـوین و بـه اشـتراک گـذاری دانش و بهروی ها به منظور فعالیت های هم آفرینی استقبال می کنیم.ظریف ادامه داد: فــعالیت های مــرتــبط بــا فــناوری های اطــلاعــاتی و ارتــباطی نیز می تــوانــند بــه عــنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل کنند. در این رابـطه، مـا اهمیت ویژه ای بـرای اجـرای راهبرد مـنطقه ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو ۲۰۲۵ و نیز بـرنـامـه اقـدام که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر ۲۰۱۷ در باکو مطرح شد، قایل هستیم.وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مـوفقیت سـازمـان مـا جـز بـا مـشارکت فـعالانـه تـمامی کشورهای عـضو غیرقـابـل تـصور اسـت، اظهار داشت: تـرتیبات/مـوافـقتنامه های مـوسـوم بـه کمتر از عـضویت کامـل تـاثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته انـد. مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت هایمان مــشارکت دهیم و در عــوض اقــتضا می کند اکو ارزش افــزوده خــود را بــرای تــمامی کشورهای عضو ثابت کند.ظریف اظهار داشت: جــمهوری اســلامی ایران بــه عــنوان یکی از بنیانــگذاران اکو بــه طــور کامــل از فــرایند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف پـذیری را از خـود بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی های کشورهای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت. اکنون زمـان آن فـرا رسیده اســت نیروی مــوردنیاز بــرای اصــلاحــات را بــازتــولید کنیم و بــر نــتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم. وزیر امور خارجه ایران افزود: در زمـانی که چندجانبه گرایی به طور مرتب مـورد صـدمـه قـرار می گیرد، سـازمـان همکاری اقـتصادی بـا دهه ها تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بهترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشورهای عـضو اسـت.وی با اشاره به اینکه تـرتیبات تـجاری اکو نیز اهمیت ویژه ای بـرای جـمهوری اسـلامی ایران دارنـد، اظهار داشت:اکوتـا و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای می بـایست عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه همه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت های مـنطقه را داشـته بـاشـند.