سیاست روز 6 بهمن 1399 ساعت 22:54 http://siasatrooz.ir/vdcba0b8frhb89p.uiur.html -------------------------------------------------- جلیلی: عنوان : رئیس‌جمهور درباره عملکرد ۳۸۲ شرکت دولتی به مردم گزارش دهد -------------------------------------------------- متن : عضو شورای عالی امنیت ملّی گفت: رئیس جمهور که به گفته خودشان فرماندهی را در جنگ اقتصادی به عهده دارد، می بایست نحوه استفاده از فرصت ۳۸۲ شرکت دولتی را برای مردم بازگو کند و گزارش عملکرد بدهد. نشست بررسی بودجه شرکت های دولتی، چالش ها و ارائه پیشنهاد برای اصلاح آن در دفتر سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. جلیلی درباره شرکت های دولتی اظهار داشت: ۳۸۲ شرکت دولتی به عنوان بازوهای اجرایی در اختیار قوه مجریه قرار دارد تا این قوه را در جهت انجام وظایف خود یاری رساند؛ دولت مقتدر دولتی است که به جای شعار بتواند از فرصت های خود به خوبی استفاده نماید. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بودجه برنامه مالی کشور است و طبیعتاً وقتی بخش اعظمی از آن در اختیار شرکت های دولتی قرار می گیرد می بایست این شرکت ها در تحقق اهدافی نظیر اشتغال و ارزآوری و ... نقش خود را ایفا کنند. وی دراین باره افزود: در شرایط جنگ اقتصادی، این برنامه باید متناسب با نقش آفرینی شرکت ها در جنگ اقتصادی تنظیم شود و سهم هریک از آنها در انجام وظایفشان روشن باشد. عضو شورایعالی امنیت ملی با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر فرماندهی در جنگ اقتصادی، تاکید کرد: رئیس جمهور که به گفته خود ایشان فرماندهی را در جنگ اقتصادی به عهده دارد، می بایست نحوه استفاده از فرصت این ۳۸۲ شرکت دولتی را برای مردم بازگو کنند و گزارش عملکرد بدهند. جلیلی تاکید کرد: اینکه گفته شود در این شرکت ها فساد رخ نداده یا ضرردهی نبوده، کافی نیست؛ هنر آنست که گزارش عملکرد سوددهی و تحقق بهره وری مناسب آنها ارائه شود. وی با بیان اینکه مشکلات هیئت مدیره شرکت های دولتی در تمامی دولت ها باقی مانده است، تصریح کرد: تعویض مکرر اعضای هیئت مدیره این شرکت ها منجر به عدم پاسخگویی افراد نسبت به عملکرد خود می باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فعالیتهای اقتصادی خارج از ماموریت برخی شرکت های دولتی نظیر ایجاد مال های تجاری، رستوران لوکس و ..، گفت: ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت ها و عدم شفافیت فعالیت آنها باعث شده تا بسیاری از کارویژه ها متفاوت از اهداف کلی نظام و حتی قوه مجریه صورت بگیرد.