سیاست روز 8 تير 1395 ساعت 2:46 http://siasatrooz.ir/vdcceiqo.2bqex8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : درسی برای آل‌خلیفه بحرین این روزها یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تحولات منطقه‌ شده است. مردم بحرین که از سال... -------------------------------------------------- متن : بحرین این روزها یکی از اصلی ترین کانون های تحولات منطقه شده است. مردم بحرین که از سال ۲۰۱۱ قیام سراسری و متحدی را در برابر رژیم آل خلیفه و سلطه گری سعودی ، آمریکا و انگلیس آغاز کردند در روزهای اخیر ابعاد جدیدی از قیام را رقم زده اند. این موج زمانی آغاز شد که رژیم بحرین به سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم از عالمان بزرگ بحرین و جهان اسلام اقدام نمود. آل خلیفه بر این ادعا است که با این اقدام می تواند به مقابله با قیام مردم پرداخته و به زعم خود به روند سرکوب مردم و اجرای اهداف سعودی و اربابان غربی خود ادامه دهد. آل خلیفه در حالی در این تصور به سر می برد که شواهد تاریخی وعلمی حقیقتی مغایر با این توهم را نشان می دهد. در طول چند دهه اخیر علیه علما و رهبران انقلاب های مردمی و دینی سرکوبگری بسیاری شده است. ترور شیخ احمد یاسین از رهبران بزرگ معنوی فلسطینی، فتحی شقاقی از ارکان مقاومت فلسطین، عباس موسی لبنان دبیر کل سابق حزب الله ، محمد باقر حکیم و نیز صدر در عراق شیخ نمر در عربستان از جمله این افراد بوده اند. ساختار حاکم بر این مناطق بر این تصور بوده اند که با ترور و به شهادت رساندن این افراد می توانند به سرکوب مقاومت مردمی بپردازند حال آنکه این ترورها برای مقابله با مقاومت مردمی بوده اما نتیجه آن تقویت مقاومت شده است. در فلسطین گروه های مقاومت شکل گرفته که حماسه غزه در سه جنگ ۲۲، ۸ و ۵۱ روزه را رقم زدند. در لبنان حزب الله بوده که جنگ ۳۳ روزه و امروز مقابله گسترده با تروریسم در سوریه را رقم زدند. در عراق به حشد الشعبی و بسیج مردمی مبدل شد و در عربستان نیز خروش جوانان نتیجه اعدام شیخ نمر بوده است. با توجه به این حقایق می توان گفت که لغو تابعیت آیت الله عیسی قاسم و فشار بر علمای بحرینی نمی تواند مانع قیام مردمی شود بلکه زمینه ساز تقویت این مبارزات می گردد که سرنگونی آل خلیفه را رقم می زند. این که بسیاری از ناظران سیاسی و نظامی به آل خلیفه در باب سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم هشدار داده اند برگرفته از همین حقایق تاریخی است که گویی سران رژیم بحرین و اربابان سعودی، آمریکایی و انگلیسی آنها این اصول را فراموش کرده اند. بر این اساس می توان گفت که بحرین دورانی بس حساس را سپری می کند که محور آن را تشدید قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه تشکیل می دهد و این خروش تا سرنگونی این رژیم پیش خواهد رفت.