سیاست روز 14 بهمن 1395 ساعت 2:10 http://siasatrooz.ir/vdceee8o.jh8v7i9bbj.html -------------------------------------------------- چهارجوابی عنوان : سلسله همین الانیان جراید: روسیه از اقدام ترامپ درباره ممنوعیت مهاجرت به آمریکا حمایت کرد... -------------------------------------------------- متن : جراید: روسیه از اقدام ترامپ درباره ممنوعیت مهاجرت به آمریکا حمایت کرد. خبر فوق یادآور کدام یک از گزینه های زیر است؟ الف) سگ زرد برادر شغال است. ب) شغال برادرزاده سگ زرد است. ج) سگ زرد به شغال میگه روت سیاه! د) سفارت روسیه / لانه جاسوسیه رئیس دیوان محاسبات کشور: ما بین دریافت کننده حقوق های غیرمتعارف و مدیری که حقوق نجومی پرداخت کرده تفکیک قائل شده و در واقع تصمیم گیرنده برای پرداخت حقوق غیرمتعارف تخلف کرده است. به نظر شما این با کدام یک از نظریات زیر همخوانی دارد؟ الف) قضیه طالس ب) قضیه فیثاغورث ج) قضیه برادر خاوری د) سایر قضایا "مردی برای درمان آب مروارید به بیمارستان رفت. چراغ سقفی روی شکمش افتاد و درگذشت." این اتفاق در کدام یک از سلسله های زیر افتاده است؟ الف) سلسله اشکانیان ب) سلسله غزنویان ج) سلسله پیشدادیان د) سلسله همین الانیان