سیاست روز 2 آبان 1390 ساعت 21:28 http://siasatrooz.ir/vdcfj1dv.w6dc1agiiw.html -------------------------------------------------- عنوان : پيرمرد ناي راه رفتن هم ندارد... -------------------------------------------------- متن : پيرمرد ناي راه رفتن هم ندارد... مدام نفسش كم مي آورد و مجبور مي شود گوشه اي را پيدا كند تا كمي نفسش چاق شود و دوباره شروع به حركت كند. بايد دست و بدن خميده اش را به جايي تكيه دهد تا خستگي اين همه سال را از تنش به در كند. پيرمرد بايد دهانش را بر دهان بادكنك ها بگذارد و نفس هاي خسته اش را به آنها هديه كند تا بادكنك ها زنده شوند. اما نه. او نفس هاي نصفه و نيمه اش را به بادكنك ها مي بخشد تا خودش بتواند زندگي كند. داستان غريبي است.