سیاست روز 4 اسفند 1397 ساعت 0:42 http://siasatrooz.ir/vdcgu79qwak9zz4.rpra.html -------------------------------------------------- عنوان : «پرورشی» و آنچه نیست! -------------------------------------------------- متن : پرورشی مهم ترین بخش نظام تعلیم و تربیت است اما این مهم بودن فراتر از کاغذ و رسانه نرفته است. پرورشی با وجود گذشت یک چله کارهای نکرده، گام نرفته زیاد دارد و بهتر باشد بگوییم کارهای کرده جز مکررات مناسبات چیزی نبوده است. بهترین اسم برای پرورشی مدیریت امور مناسبات است و تفاوت چندان زیادی با بخش های تکلیفی در ادارات ندارد و این نگره سطحی و کارمندی از پرورشی جز اسمی بی مسما و ماهیتی بی هویت نگذاشته است. پرورشی، درگذشته مانده است و جز چند سالی محدود روی نوآوری و تحول به خود ندیده است؛ مردانی که قرار بود این پیکره را حیات ببخشند یا نیامده و یا نتوانستند و یا تسلیم اوضاع زمانه و فضای سنگین سیاست و مدیریت و مصلحت شدند. من هم مثل خیلی ها بر این باورم که پرورشی برای رهای از روزمرگی باید دست به تحولی شگرف بزند و حداقل اینکه سالی آزمایشی فتیله اش را پایین کشیده و امور را به مدارس بسپارد و دست به برنامه ریزی اصولی بزند. تربیتی که برآیندی جز چند جشنواره و مسابقه و فعالیتی که به ضرب رابطه و هزینه، مصرف رسانه می یابد و به غلط خود شیفتگی ایجاد می کند، مناسب انتظارات و مطالبات نمی تواند باشد. پرورشی اگر قرار بر چند حرکت نمایشی و رسانه ای باشد چرا اسم خود را به معاونت مناسبت ها و گزارش فعالیت های فرهنگی نمی گذارد؟ نویسنده: محمدابراهیم محمدی