سیاست روز 17 خرداد 1393 ساعت 4:02 http://siasatrooz.ir/vdchxmn6.23nqmdftt2.html -------------------------------------------------- عنوان : انتخابات سوريه و ۴ نكته انتخابات رياست جمهور سوريه با مشاركت ۷۳ درصد از واجدين شرايط برگزار شد. از مجموع آرا، ۷/۸۸ درصد شركت كنندگان... -------------------------------------------------- متن : انتخابات رياست جمهور سوريه با مشاركت ۷۳ درصد از واجدين شرايط برگزار شد. از مجموع آرا، ۷/۸۸ درصد شركت كنندگان راي به ادامه رياست جمهوري بشار اسد دادند. جشن و شادي مردم سوريه هنگام برگزاري انتخابات و پس از اعلام نتايج از نكات مهم اين انتخابات است كه نشانگر اعتماد مردمي به برگزار كنندگان انتخابات است كه دموكراسي جاري در سوريه را مورد تاكيد قرار مي دهد. در كنار پيامدهاي داخلي و خارجي انتخابات سوريه، يك اصل مطرح است و آن تاكيد بسياري از محافل رسانه اي و سياسي جهان مبني بر معرفي ايران به عنوان پيروز و آمريكا به عنوان بازنده اين انتخابات است. به اذعان جهانيان اين انتخابات با محوريت پارلمان و كميته انتخابات سوريه برگزار شده و جمهوري اسلامي دخالتي در روند برگزاري انتخابات نداشته است. از سوي ديگر ملت سوريه نيز همواره تاكيد كرده اند كه صرفا بر اساس منافع كشورشان تصميم مي گيرند و در اين مسير نيز پذيرنده تحميل خواسته هاي هيچ كشوري در قبال آينده كشورشان نمي باشند. با توجه به اين حقايق به صراحت مي توان گفت كه ادعاي محافل سياسي و رسانه هاي غربي مبني بر تاثير ايران در انتخابات سوريه صرفا براي اهميت زدايي از حضور گسترده مردم سوريه پاي صندوق ها و راي آنان به بشار اسد است. با اين شرايط اين سوال مطرح است كه چرا ايران پيروز و آمريكا بازنده اين انتخابات است؟پاسخ به اين پرسش در چند محور قابل تبيين است. الف) جمهوري اسلامي ايران همواره بر اصل بي صداقتي غرب در قبال تحولات سوريه تاكيد داشته و ريشه بحران هاي اين كشور را نيز عدم صداقت رفتاري اين كشورها عنوان داشته است. غرب در حالي ادعاي حمايت از حقوق مردم سوريه را سر داده كه در عمل گامي در اين عرصه برنداشته و صرفا به دنبال تحميل زياده خواهي هاي خود به ملت سوريه بوده است. كشورهاي غربي از جمله آمريكا و انگليس حضور مردم سوريه در انتخابات را غير قابل پذيرش و بر عدم پذيرش آراي آنها تاكيد كردند چنانكه كاخ سفيد ادعا كرد اين انتخابات و راي مردم براي اسد مشروعيت نخواهد آورد. مواضع كنوني غربي ها، بيش از گذشته حقانيت مواضع ايران در باب بي صداقتي غرب در قبال سوريه و ساير تحولات جهاني از جمله در مسئله هسته اي ايران را براي افكار عمومي جهان آشكار مي سازد. ب) جمهوري اسلامي ايران از ابتداي بحران سوريه ضمن تاكيد بر لزوم توجه به مطالبات مردمي، حمايت همه جانبه اي از نظام سوريه داشته است. كشورهاي غربي چنان ادعا مي كردند كه ايران به دليل مقاومت و منافع خويش از نظام سوريه حمايت مي كند حال آنكه جمهوري اسلامي اين حمايت را حمايت از نظامي دانسته كه مورد توجه و عنايت مردم سوريه است. نتايج انتخابات و راي مردم به اسد، اثبات كننده دلايل ايران براي حمايت از نظام سوريه و شخص بشار اسد و بيانگر واهي بودن ادعاهاي آمريكا و متحدانش بوده است. ج) جمهوري اسلامي ايران همواره راهكار سياسي و توجه به خواست مردم سوريه با محوريت برگزاري انتخابات را تنها راهكار اجرايي براي پايان بحران سوريه عنوان داشته و در اين راه نيز طرح هاي متعددي را ارائه كرده است. در نقطه مقابل كشورهاي غربي گزينه نظامي با محوريت حمايت از تروريست ها، تحميل دولت انتقالي به مردم سوريه بدون برگزاري انتخابات را مورد تاكيد قرار داده اند. حضور گسترده مردم سوريه پاي صندوق هاي راي نشانگر رويكرد آنها به ديدگاه جمهوري اسلامي ايران با محوريت راهكار سياسي است. نكته قابل توجه آنكه مردم سوريه همزمان با حضور پاي صندوق هاي راي بر سه اصل مقابله با تروريسم ، عدم پذيرش معارضان خارج نشين يا همان دولت انتقالي و نيز طرح هاي غرب در امور كشورشان تاكيد كردند. د) تحولات سوريه را نمي توان از ساير تحولات منطقه جدا ديد. انتخابات افغانستان، عراق، مصر و اكنون سوريه يك اصل را نشان مي دهد و آن گرايش مردم اين كشورها به اصول انقلاب اسلامي ايران مبني بر مقابله با آمريكا و تكيه بر اصل ما مي توانيم است. مردم اين كشورها با حضور گسترده در انتخابات از يك سو معادلات منطقه اي غرب را بر هم زدند و از سوي ديگر نشان دادند كه به دنبال نهادينه سازي آموزه هاي انقلاب اسلامي مبني بر استقلال و آزادي و مقابله با آمريكا هستند. نكته قابل توجه آنكه مردم مصر با تكيه بر همين ارزشها از حضور در انتخابات خودداري كردند كه به رسوايي براي غرب مبدل شد. اين مسئله يعني افول آمريكا و ارتقاي جايگاه منطقه اي ايران كه ادعاي انزواي جمهوري اسلامي و توان آمريكا در القاي ديدگاهش به ملت هاي منطقه را ابطال مي سازد. با توجه به حقايق ذكر شده به صراحت مي توان دريافت كه چرا جهانيان ايران را پيروز و آمريكا را ناكام انتخابات سوريه مي دانند. آنچه در اين ميان بيش از هر چيز نمود دارد آنكه، مقاومت و ايستادگي ايران در حفظ ارزشها و آرمان هاي انقلاب اسلامي و تسليم نشدن در برابر آمريكا زمينه ساز اين پيروزي بوده است. اصلي كه مي تواند به عنوان چراغ راهي در ساير عملكردهاي كشورمان در معادلات منطقه اي و جهاني و از جمله در مذاكرات هسته اي باشد.