سیاست روز 6 مهر 1399 ساعت 21:41 http://siasatrooz.ir/vdchzmnzq23nzmd.tft2.html -------------------------------------------------- «چالش قانون» گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را معرفی، نقد و بررسی (۱۴۱) می کند عنوان : سرگردانی سياست های توسعه اقتصاد زيستی در ايران!؟ -------------------------------------------------- اشاره: این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش سياست هاي توسعه اقتصاد زيستي در دنيا و ايران منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد: متن : معرفی گزارش شناسنامه گزارش عنوان گزارش: بررسي سياست هاي توسعه اقتصاد زيستي در دنيا و ايران شماره مسلسل: ۱۵۴۸۳ کد موضوعی: ۲۸۰ معاونت: پژوهش هاي زيربنايي و امور توليدي دفتر: مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين تهيه و تدوين: سهيلا خردمندنيا ناظران علمي: حسين افشين، مهدي فقيهي مدير مطالعه: پريسا عليزاده متقاضي: معاونت زيربنايي و امور توليدي تاريخ انتشار: ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ تعداد صفحات: ۴۸ صفحه ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس ارزیابی بخش های گزارش - آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله - آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر - آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر - آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله - اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ بله - آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ خیر - آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است. - آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر - آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر پ) مقدمه - آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ بله - آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله - آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر - آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر ت) روش کار - آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است. - آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر - آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر - اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر - آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر - آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر - آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خیر - راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد آزمون های راستی آزمایی است. - آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ خیر - آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر - آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر - آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر - آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر - آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر - آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر - آیا جدول ها، نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است. - آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است. - آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است. - آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است. - آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است. - آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله - آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله - آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر - شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی - آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر - آیا گزارش از منابع بین بخشی و بین رشته ای داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر ارزیابی محتوایی گزارش - آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر - آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ خیر - آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سوالات مشخص است؟ خیر - آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر - آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام شده است؟ بله - آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر - آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله - آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر - آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر - آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر - آیا گزارش مدعی ارائه محصولات یا خدمات جدید است؟ خیر - آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خیر - آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر - آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر - آیا چینش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهمیت موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر - آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شده است؟ خیر - آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله - آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر - آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله - آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر - آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ خیر - آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خیر - آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر - آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر - آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر - آیا شواهد، منابع و استدلال های موجود در گزارش از اعتبار علمی لازم و کافی برخوردار است؟ خیر - آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ خیر ارزیابی اجتماعی گزارش - مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی هستند؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی - آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص - آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص - آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص - آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر - آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر - آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر - آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر - آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر - آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر - آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ خیر - آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده است؟ خیر - آیا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر - آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خیر - این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی - آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک نوع نیازهای مخاطبان (خلاءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را (برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر - آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر - آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر - آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ خیر - آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امور علمی و فنی و...) سپاسگزاری شده است؟ خیر - آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ خیر ارزیابی های شکلی گزارش - آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر - آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خیر - آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...) گزارش مناسب است؟ خیر - آیا آیین نگارش واژگان و جملات بر اساس زبان فارسی معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر - آیا در گزارش برای واژگان و اصطلاحات علمی بیگانه، معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خیر - آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...) به درستی انجام شده است؟ خیر - آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله - آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر - آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر - آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله - آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله - آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله - آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر - آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه