سیاست روز 20 ارديبهشت 1399 ساعت 22:50 http://siasatrooz.ir/vdcjotevtuqevmz.fsfu.html -------------------------------------------------- عنوان : تیتربازی بعد از زلزله زلزله که بیاید همه چیز می لرزد و بیشتر از همه چیز این تیتر روزنامه ها که گاهی جوری می لرزند که... -------------------------------------------------- متن : زلزله که بیاید همه چیز می لرزد و بیشتر از همه چیز این تیتر روزنامه ها که گاهی جوری می لرزند که دور از جان شما وزرای کابینه شب استیضاحشان نمی لرزند. روزنامه دست چپی: از اصلاحات ناامید شوید زلزله شدید تر هم می آید. روزنامه دست راستی آقای رئیس جمهور چه پاسخی دارید؟ روزنامه چپ متمایل به راست: زلزله های شدید تر از انتخابات اخیر مجلس روزنامه راست متمایل به چپ: رای خاکستری ها به خودشان بیایند. روزنامه معتدل: هوا خیلی خوب است. روزنامه راست افراطی: آمریکا اگر بعد از زلزله هم تحریم ها را بر ندارد خیلی بی شرف است. روزنامه چپ افراطی: آهای مردمی که رای ندادید تحویل بگیرید. روزنامه کیهان: کیهان بچه ها روزهای سه شنبه منتشر می شود.