«چالش قانون» گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را معرفی، نقد و بررسی (۱۰۲) می‌کند

جای خالی سهم دانش و فناوری در صادرات كشور!؟

19 مرداد 1399 ساعت 21:57

اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر می شود. گو اینکه بر اساس یکی از مطالعات انجام شده توسط همین مرکز (ميزان بهره مندي از اطلاعات و تأثير آن بر فرايند قانونگذاري)، تولیدات پژوهشی تاکنون مورد استقبال و استفاده نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات (22 درصد) با نظر دستاوردهای مطالعاتی مرکز پژوهش ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روند تحول قانونگذاری سنتی کشور نقش مهمی دارد. «چالش قانون» ضمن اعلام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات عموم نخبگان و اندیشمندان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی برآوردي از سهم دانش و فناوري در صادرات كشور منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:


معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: برآوردي از سهم دانش و فناوري در صادرات كشور
شماره مسلسل: ۱۵۵۲۵
کد موضوعی: ۲۶۰
نام دفتر: مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين (گروه فناوري هاي نو)
تهيه و تدوين: پريسا علیزاده
ناظران علمي: حسین افشین، مهدي فقیهي
متقاضي: سیده فاطمه حسیني (نماينده محترم تهران، ري، اسلامشهر و شمیرانات)
تاريخ انتشار: ۱۲/۰۶/۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۲۱ صفحه
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
منبع: درگاه الکترونیک مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: سهم دانش در صادرات كشور به عنوان يکي از معیارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي مطرح مي شود كه مقدار آن را ميتوان با شاخص هاي استاندارد و مرسوم صادرات محصولات فناوري هاي پیشرفته و صادرات خدمات فني و مهندسي برآورد كرد. اقتصادهاي درحال توسعه اي نظیر برزيل، مالزي، چین و هند همپاي كشورهاي تازه صنعتي شده نظیر كره و كشورهاي توسعه يافته اي نظیر ژاپن حجم صادرات فناوري هاي پیشرفته خود را طي دو دهه گذشته به طور مستمر افزايش داده اند. بنابراين، اهتمام جدي سیاستگذاران به ارتقاي صادرات فناوري هاي پیشرفته از طريق رفع موانع اقتصادي كلان نظیر ثبات و سركوب نرخ ارز، رفع موانع ساختاري، ايجاد زيرساخت هاي قانوني مورد نیاز، تدوين بسته هاي سیاستي مناسب براي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي و تعیین متولي واحد براي اندازه گیري و گزارش دهي شاخص هاي برآورد سهم دانش در صادرات، براي نقش آفريني جدي اين دسته از صادرات غیرنفتي در اقتصاد كشور ضروري است.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: اقتصادداناني كه نظريه هاي اساسي درباره رشد اقتصادي مطرح كرده اند، پیشرفت مبتني بر فناوري را به عنوان نیروي محرك اصلي آن بر شمرده اند. در دو دهه گذشته نیز تغییراتي در رويکردهاي سنتي سیاست گذاري در كشورهاي درحال توسعه ايجاد شده و نقش كلیدي تلاش هاي فناورانه درون زا براي كسب مهارت كامل نسبت به فناوري هاي نوين، انطباق آنها با شرايط محلي، ارتقا و انتشار آنها در كشور و بهره برداري از آنها در عرصه بین المللي از طريق رشد صادرات و متنوع سازي فناوري ها مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. به طوري كه در دنیاي كنوني، نقش مهم نوآوري فناورانه در توسعه اقتصادي، آن را به يك حوزه كلیدي در سیاست اقتصادي تبديل كرده است. در همین ارتباط، میزان صادرات فناوري هاي پیشرفته يکي از شاخص هاي مهم میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان است و به عنوان يکي از زيرشاخص هاي شاخص جهاني نوآوري GII و شاخص دست یابي به فناوري TAI نیز مطرح شده است. همچنین در سیاست ها، اسناد بالادستي و قوانین كشور نیز بر تولید و صادرات محصولات با فناوري بالا تأكید شده است. اين نوع صادرات به عنوان صادرات پايدار شناخته مي شوند، زيرا متکي بر علم و فناوري هستند نه منابع تمام شدني (مثل نفت و گاز)؛ به علاوه به تولید محصولات تکمیلي مضاعف منجر مي شوند. ديگر مزاياي صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان عبارتند از:
ـ ايجاد وابستگي به دانش و فناوري (به خصوص دانش بومي) در كشور مقصد صادرات،
ـ نفوذ اجتماعي، سیاسي و فرهنگي در كشور مقصد صادرات،
ـ ايجاد توان مقابله با تحريم ها در كشور مبدأ،
ـ ارتقاي كیفیت تولیدات داخلي و كاهش وابستگي به منابع طبیعي و محصولات خام.
اين گزارش با هدف ارائه تصويري از وضعیت تولیدات و صادرات كالاها و خدمات دانش بنیان يا مبتني بر فناوريهاي پیشرفته به عنوان شاخصي براي سنجش میزان نفوذ دانش و فناوري در اقتصاد تدوين شده است. بدين منظور ابتدا تعاريف و شاخص هاي استاندارد اندازه گیري يا برآورد سهم دانش و فناوري در تولید ارائه مي شود.
در بخش موانع صادرات فناوري هاي پيشرفته و خدمات فني و مهندسي اینگونه آمده است: خدمات فني و مهندسي، مجموعه روش ها و ابزارهايي است كه با استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمايه، مواد اولیه و نیروي انساني، امکان ارائه كالاها و خدمات را در جامعه فراهم مي كند. ارائه خدمات فني و مهندسي مي تواند در مرز يك كشور محصور بماند و يا به بازارهاي بین المللي كشورهاي ديگر راه بیابد. ارزش افزوده اي كه در صدور خدمات فني و مهندسي وجود دارد، همراه با نیاز روزافزون به اقتصاد جهاني به توسعه عمراني و زيرساختي، يك فرصت جهاني است. ارائه خدمات طراحي، مديريت، تدارك، اجرا و يا طرح و ساخت توسط شركت ها و مؤسسه هاي ايراني به متقاضیان خارج از كشور، صادرات خدمات فني و مهندسي نامیده مي شود. بر اساس آيین نامه مقررات حمايتي دولت در صادرات خدمات فني ـ مهندسي، صادرات خدمات فني و مهندسي عبارت است از صادرات مجموعه فعالیت هاي هدف دار مهندسي، تداركات، اجرا، ساخت، تعمیر كالا و تجهیزات و ماشین آلات صنعتي، نصب و راه اندازي و نظارت و آموزش هاي مربوط، انتقال دانش فني، فعالیت هاي نرم افزاري (مديريتي، طراحي، مشاوره، خدمات انفورماتیك)، مطالعات توسعه و نظاير آنها، به طوري كه صدور كالاي صرف محسوب نشود. طبق اين تعريف، صادرات خدمات فني و مهندسي دامنه گسترده اي از فعالیت ها را شامل مي شود. اين موضوع بايد در تفسیر داده ها در مقايسه با ساير كشورها و عدم تطابق تعريف و مصاديق با آنها مدنظر قرار گیرد. صادرات فناوري هاي پیشرفته و خدمات فني و مهندسي زيرمجموعه مهمي از صادرات غیرنفتي كشور به حساب ميآيند. بحث درباره صادرات غیرنفتي، بايد به طور جامع از سه زاويه مورد مطالعه قرار گیرد. از يك سو مسائل مربوط به صادرات به طور اخص از قبیل رفع موانع صادرات، تشويق صادركنندگان و ارائه خدمات لازم به آنها. از سوي ديگر، بايد موقعیت تجاري كشور در سطح جهاني مورد بررسي قرار گیرد و تغییر و تحولات سريع بین المللي با نگرش سامانه اي و جهاني دنبال شود و برنامه ريزي هاي اقتصادي و تجاري داخلي هماهنگ با شرايط تجارت جهاني سازماندهي شده و به اجرا درآيد. در بُعد سوم، بايد صادرات غیرنفتي را به عنوان بخشي متأثر از ساير متغیرهاي كلان اقتصادي (از قبیل نرخ تورم، سرمايه گذاري و غیره) مدنظر قرار داد. در همین ارتباط، تنگناهاي دروني صادرات غیرنفتي را مي توان تحت عناوين موانع اقتصادي و موانع ساختاري مورد بررسي قرار داد و به عنوان مشکلات بیروني مي توان از مسائل سیاسي و تحريم هاي اقتصادي، افزايش همکاري منطقه اي و شکل گیري سازمان تجارت جهاني نام برد. از میان موانع اقتصادي، بهطور اخص مي توان از ثبات نرخ ارز و سركوب ارزي و موانع سرمايه گذاري نام برد. مركز تجارت بین المللي مطالعاتي را در زمینه صدور خدمات فني و مهندسي در كشورهاي در حال توسعه انجام داده است و برخي مشکلات مهم را شناسايي كرده است كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
ـ نبود اطلاعات دقیق در مورد تجارت و پروژه ها،
ـ عدم حمايت مالي داخلي از توسعه تجاري،
ـ كمبود تجربه بین المللي در زمینه بازاريابي و توسعه تجارت،
ـ حمايت نکردن دولت ها از شركتهاي داخلي در زمینه انعقاد قراردادها،
ـ عدم حمايت مؤسسه هاي وام دهنده بین المللي از شركت ها و به رسمیت نشناختن آنها،
ـ عدم تلاش جدي شركت ها در بازاريابي به دلیل شانس اندك و احتمال عدم موفقیت با توجه به هزينه هاي گزاف ورود به بازارهاي بین المللي،
ـ هزينه بالاي تبلیغات و شركت در مناقصه ها.
بديهي است با توجه به تغییر و تحولات اقتصادي انجام مطالعات كارشناسي بیشتر به منظور شناسايي موانع صادرات فناوري هاي پیشرفته و خدمات مهندسي با مشاركت صاحبنظران و دستگاه هاي ذيربط ضروري است. در جمع بندي و پیشنهادهای سیاستی گزارش اینگونه آمده است: نوسانات شديد قیمت نفت در سال هاي اخیر، جايگزين شدن منابع انرژي و بي ثباتي سیاسي در عرصه بین المللي كه چالش هايي نظیر تحريم ها را براي كشور ايجاد مي كند، لزوم توجه به افزايش صادرات غیرنفتي را بیش از پیش آشکار مي سازد. در اين میان، صادرات فناوري هاي پیشرفته و كالاها و خدمات دانش بنیان به واسطه ارزش بالا، ايجاد ثبات و اقتدار سیاسي و وابستگي در كشور مقصد، نسبت به ساير صادرات تولیدي اهمیت بیشتري دارند. همچنین با توجه به ارزش اقتصادي بالاي اين تولیدات در مقايسه با مواد خام يا تولیدات با فناوري هاي سطح پايین و متوسط، توسعه صادرات كالاها و خدمات دانش بنیان مي تواند تأثیر شگرفي بر توسعه و رفاه اقتصادي و اقتدار سیاسي كشور در عرصه بین المللي داشته باشد. حال آنکه در كشور ما به دلايل متعدد صادرات فناوري هاي پیشرفته و خدمات فني و مهندسي كمتر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. از جمله اقدامات اساسي كه بايد در جهت افزايش صادرات غیرنفتي به خصوص صادرات فناوري هاي پیشرفته و خدمات فني و مهندسي انجام داد، مي توان به موارد زير اشاره كرد:
ـ رفع موانع اقتصادي كلان نظیر نوسانات نرخ ارز و ايجاد جذابیت سرمايه گذاري در فناوري هاي پیشرفته براي بخش غیردولتي،
ـ رفع موانع ساختاري، اعم از ساختار فیزيکي (حمل و نقل، ارتباطات و ...) و ساختار نهادي (نظیر قوانین و مقررات تجاري، اطلاع رساني و ...)،
ـ حل و فصل و مديريت موانع بیروني (نظیر مناقشات سیاسي با ساير كشورها) و استفاده از ظرفیت هاي بین المللي نظیر همکاري هاي منطقه اي،
ـ ايجاد زيرساخت هاي قانوني مورد نیاز براي پیوستن در زمان مناسب و با شرايط مناسب به سازمان تجارت جهاني،
ـ تدوين بسته هاي سیاستي مناسب براي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي شركت ها مشتمل بر ابزارهاي حمايت مالي، مشاوره و تسهیل قوانین و مقررات مربوطه براي دست یابي به بازارهاي صادرات اين نوع خدمات،
ـ تعريف محصولات با فناوري هاي بالا و شناسايي مصاديق با توجه به معیارها و كدهاي طبقه بندي مختلف سازمان ها و نهادهاي بین المللي براي شناسايي مصاديق اين محصولات،
ـ تعیین متولي واحد براي اندازه گیري، پايش و گزارش دهي منظم شاخص هاي صادرات محصولات با فناوري بالا و صادرات خدمات فني و مهندسي در كشور.

ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ بله
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ خیر
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
- آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر
- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خیر
- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد آزمون های راستی آزمایی است.
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ خیر
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر
چ) جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر
- آیا جدول ها، نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.
ح) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
خ) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از منابع بین بخشی و بین رشته ای داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش
الف) سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر
- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سوالات مشخص است؟ خیر
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام شده است؟ بله
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر
- آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله
ب) نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر
- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر
- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعی ارائه محصولات یا خدمات جدید است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خیر
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر
پ) اهمیت
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر
- آیا چینش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهمیت موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شده است؟ خیر
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ خیر
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
- آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر
- آیا شواهد، منابع و استدلال های موجود در گزارش از اعتبار علمی لازم و کافی برخوردار است؟ خیر
- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف) مخاطبان و ذینفعان
- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی هستند؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ خیر
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده است؟ خیر
- آیا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خیر
پ) نیازمحوری
- این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی
- آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک نوع نیازهای مخاطبان (خلاءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را (برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
پ) رتبه ها و جوایز
- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر
- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ خیر
ت) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امور علمی و فنی و...) سپاسگزاری شده است؟ خیر
- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش
الف) ویراستاری فنی
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خیر
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...) گزارش مناسب است؟ خیر
- آیا آیین نگارش واژگان و جملات بر اساس زبان فارسی معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر
- آیا در گزارش برای واژگان و اصطلاحات علمی بیگانه، معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خیر
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...) به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟ بله
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه


کد مطلب: 114854

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcamyn6y49n6a1.k5k4.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir