چهارجوابی

بنشینند تا صبح گوسفند بشمارند

برادر بقایی: ما درخواستمان این بود که سالن بزرگتر باشد تا خبرنگاران و مردم نیز بتوانند حاضر شوند چراکه جای محیط دادگاه ...

17 بهمن 1396 ساعت 22:39


نقطه‌چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
برادر بقایی: ما درخواستمان این بود که سالن بزرگتر باشد تا خبرنگاران و مردم نیز بتوانند حاضر شوند چراکه جای محیط دادگاه ... بود.
الف) مثل هتل پنج ستاره
ب) مثل تفریحگاه
ج) مثل شهربازی
د) هیچکدام 

یک مقام آگاه: کسی که در خراسان دستش را قطع کردند دویست گوسفند دزدیده بود که در جراید نوشته‌اند فقط سه راس گوسفند دزدیده است.
با توجه به این اظهارنظر و در نظر گرفتن این نکته که قیمت هر راس گوسفند حداقل سیصد هزارتومان است با سه هزار میلیارد تومان چند گوسفند می‌شود خرید؟
الف) صد هزار راس گوسفند
ب) یک میلیون راس گوسفند
ج) ده میلیون راس گوسفند
د) خیلی گوسفند


کد مطلب: 103139

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcexx8zojh87zi.b9bj.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir