سیاست روز - آخرين عناوين فرهنگ :: rss_full_edition http://siasatrooz.ir/fa/culture Sun, 15 Sep 2019 22:53:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://siasatrooz.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط سیاست روز http://siasatrooz.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام سیاست روز آزاد است. Sun, 15 Sep 2019 22:53:47 GMT فرهنگ 60 کاریکلماتور نسخ نوعی قوانین! http://siasatrooz.ir/vdchwvnzi23nzqd.tft2.html اشاره: شاید فقط با زبان طنز بتوان از نهادینه سازی یک رویه نادرست در قانونگذاری کشور سخن گفت و با زبان طنز است که می توان از ارائه نشانی غلط برای رسیدن به مقصدی مهم یاد کرد. البته نه روی خنده و لذت که از روی تلخی و ناراحتی. این نوشتار به آشفتگی ایجاد شده در جامعه بر اثر نسخ نوعی یا ضمنی قوانین می پردازد که هم اینک از نظر خوانندگان می گذرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد: کلیه مقررات دیگر مخالف مصوبات این مجمع، ملغی الاثر است! - مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه ای اعلام کرد: کلیه قوانین دیگر مخالف چشم انداز بیست ساله، نسخ می شود! - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشسن مطبوعاتی خود به خبرنگاران گفت: قوانینی که با سیاست های کلی نظام مخالفت دارد کان لم یکن تلقی می شود! - با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک از مقرراتی که مخالف مصالح نظام باشد در آن قسمتی که مخالف است نسخ می شود! - مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزاره قانونی «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد» را در راستای تحقق سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف دانست! دولت - آنچه که در دولت ما اجرا شده، درست است و اقدامات دولت های قبلی کان لم یکن تلقی می شود! - جناح ما، قوم ما، گروه ما، دولت ما و دیگران هیچ! - هر چه خوب و خوبی مال دولت ماست و هرچه ضعف و مشکل است مربوط به دولت های گذشته است که ملغی می شود! - گفته دولت ها در پایان هر دوره: دولت ما کشور را بصورت ویرانه ای را تحویل گرفت و آن را آباد کرد! - ادعای برخی دولت ها: عملکرد دولت ما به اندازه عملکرد همه دولت های تاریخ گذشته ایران است! - دولت با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: قوانینی که با این بخشنامه مباینت دارد موقوف الاجرا می گردد! - آیین نامه اجرای گزاره قانونی پر تکرار «کلیه مواد و مقررات قانونی در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است» به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد! - طرح «هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است» که از سوی وزارتخانه معارض پیشنهاد شده بود به تصویب هیات وزیران رسید! - دولت با صدور بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام کرد: از این پس جمله «کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ می گردد» در انتهای همه لوایح درج گردد! - دولت برای جلوگیری از هر گونه دوباره کاری در وضع مقررات در لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی بجای درج جمله «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر می باشد» از مخفف «ملغی الاثر مغایرت ها» استفاده می کند! مجلس شورای اسلامی - طرح الحاق بند «کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون، ملغی الاثر است» به تمام قوانین تصویب شده در ۱۱۰ سال قانونگذاری از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد! - لایحه اصلاح ماده «کلیه قوانین دیگر مخالف این قانون، نسخ می شود» در کلیه قوانینی که نیازمند نسخ صریح اند با اکثریت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد! - سوال نماینده فلان شهر پیرامون معنای جمله «قوانینی که با این قانون مخالفت دارد کان لم یکن تلقی می شود» از وزیر بی قانونی توسط هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد! - در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان یک صدا شعار می دادند: هر یک از مقرراتی که مخالف این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است نسخ می شود! - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از دلیل قید جمله «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد» در پایان برنامه پنجم توسعه اظهار بی اطلاعی کرد! - فراکسیون ژن خوب اعلام کرد: به اندازه همه مجالس قانونگذاری گذشته ایران طی ۱۱۰ سال گذشته، در این دوره قانون خوب تصویب کردیم! - بر اساس اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نسخ نوعی که در این نوشتار از آن سخن به میان آمده است، شایعه ای بیش نیست؟ - روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک اقدام متهورانه قوانین ۵۰ سال ابتدایی قانونگذاری ایران را بصورت تجمیعی ابطال کردند! - هر قانونی که بر خلاف میل جناح اکثریت مجلس شورای اسلامی باشد ملغی الاثر اعلام می شود! - کلیه قوانین کان لم یکن تلقی شده طی بیانیه ای اعلام کردند: به علت عدم تنقیح قوانین کشور در بسیاری از موارد هنوز توسط مجریان قانون از آنها سوء استفاده می شود! شورای محترم نگهبان - درخواست تفسیر جمله «قوانینی که با این قانون مباینت دارد موقوف الاجرا می گردد» از سوی دبیرخانه شورای نگهبان اعلام وصول شد! - سخنگوی شورای محترم نگهبان از قید جمله «کلیه مواد و مقررات قانونی در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است» در پایان مصوبات مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد! - با اعلام سخنگوی شورای محترم نگهبان عبارت «هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است» مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد! - سخنگوی شورای محترم نگهبان اعلام کرد: ضروری است در جمله «کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ می گردد» یکی از کلمات «این» به «آن» تغییر کند! - خبرنگاری در نشست مطبوعاتی از سخنگوی شورای محترم نگهبان پرسید: منظور قانونگذار از قید جمله «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر می باشد» در انتهای بسیاری از قوانین چیست؟! قوه قضاییه - سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: عبارت «کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون، ملغی الاثر است» بطور کامل از سوی دستگاه های اجرایی عملیاتی شده است! - سازمان بازرسی کل کشور از کلیه دستگاه های اجرایی خواست پیشنهادات نظارتی خود را پیرامون عبارت «کلیه قوانین دیگر مخالف این قانون، نسخ می شود» به این سازمان ارسال کنند! - سازمان بازرسی کل کشور با صدور بخشنامه ای از دستگاه های اجرایی خواست تا فهرست مرتبط با عبارت نسخ نوعی «قوانینی که با این قانون مخالفت دارد کان لم یکن تلقی می شود» را به معاونت نظارت این سازمان اعلام نمایند! - رییس سازمان بازرسی کل کشور از قید جمله تکراری «هر یک از مقرراتی که مخالف این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است نسخ می شود» در پایان بسیاری از قوانین انتقاد کرد! - سازمان بازرسی کل کشور در گزارش نظارتی خود اعلام کرد: طی بررسی های انجام شده هیچ یک از دستگاه های اجرایی منظور قانونگذار را از جمله «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد» در پایان برنامه پنجم متوجه نشده اند!! ]]> فرهنگ Sun, 15 Sep 2019 18:22:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdchwvnzi23nzqd.tft2.html از حرم مطهر رضوی تا ورزشگاه آزادی http://siasatrooz.ir/vdceo78z7jh8zpi.b9bj.html اینجا صحبت از دست‌های کوچکی است که قرار است گره‌های بزرگی را باز کنند، اینجا بچه‌ها شفاعت بزرگ‌ترها را می‌کنند و مادران، فرزندان خود را واسطه کرده‌اند تا حضرت رباب (س) نیم‌نگاهی به آنان بیندازد. حالا وقت آن رسیده که نذرنامه خوانده شود؛ همه باهم یک‌صدا می‌خوانند: یا صاحب‌الزمان ادرکنی. یا صاحب ‌الزمان فرزندم را نذر و راهی قیام تو می‌کنم. یا حسین ادرکنی. کودکان با سربندها و تن‌پوش‌های سبز با شش‌ماهه کربلا همنوایی می‌کنند و صدای گریه‌های مادران مازندرانی در رثای علی‌اصغر، شیرخواره کربلا در آئین شیرخوارگان حسینی طنین‌انداز شد. nامسال نیز همانند سال‌های گذشته در نخستین جمعه ماه محرم‌الحرام به‌ صورت هم ‌زمان در سراسر کشور و برخی از نقاط جهان همایش شیرخوارگان برگزار شد. مادران ایرانی به یاد شش‌ماهه امام حسین (ع) به همراه نوزادان و کودکان خود با حضور در مساجد محلات و مصلاها هم‌نوا با حضرت رباب ناله سر داده و برای دل سوخته آن حضرت اشک ماتم ریختند. امسال هفدهمین همایش شیرخوارگان حسینی از ساعت ۹ صبح روز جمعه در بیش از ۶۲۵۰ نقطه در ایران و ۴۵ کشور جهان برگزار شد. همزمان با سراسر کشور، مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور چند ده هزار نفری مادران و شیرخوارگان تبریزی در مصلی امام خمینی (ره) تبریز آغاز شده و پذیرای مادران تبریزی و فرزندان شیرخوار به یاد حضرت علی اصغر (ع) وحماسه عاشورا بود. طی این مراسم مادران تبریزی با تجدید میثاق با امام زمان (عج)، عهد خود را برای تربیت فرزندانی درخور انقلاب و شایسته برای خدمت به امام زمان خود اعلام کرده و همنوا با یکدیگر شعار «لبیک یا حسین» سر دادند. حاج حسین یکتا، فعال فرهنگی و فرمانده قرارگاه جهادی امام رضا (ع) مهمان ویژه این مراسم بود که دقایقی به ایراد سخنرانی و بیان خاطراتی از جبهه‌های جنگ پرداخت. همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی به یاد شهید ۶ ماهه کربلا، حضرت علی اصغر (ع) با حضور مادران و کودکان اردبیلی در عزای مظلومیت فرزند امام حسین (ع) برگزار شد. در ششمین روز از ماه محرم و به یاد مظلومیت حضرت علی اصغر شهید شش ماهه کربلا آئین معنوی همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی امام خمینی (ره) شهر ایلام برگزار شد. در این آیین باشکوه حضور مادران و شیرخوارگان با پیشانی بندهای سبز رنگ منقش به نام حضرت علی اصغر معنویت خاصی به این مراسم بخشیده بود. خواندن لالایی به یاد طفل شش ماهه کربلا، ورود نمادین گهواره حضرت علی اصغر (ع) در بین جمعیت حاضر، مداحی و نوحه سرایی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. صبح جمعه و هم زمان با اولین جمعه ماه محرم مراسم شیرخوارگان حسینی با تاسی به حضرت علی اصغر (ع)، کودک ۶ ماهه امام حسین (ع) در سطح استان تهران برگزار شد. این مراسم با حضور انبوه مادران و کودکان شیرخواره پرشورتر و گسترده‌تر از همیشه در این استان برگزار شد. دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) که در خصوص برگزاری این مراسم، با بیان اینکه همایش شیرخوارگان حسینی در ورزشگاه آزادی تهران و با شور وصف ناپذیری برگزار شد، اظهار داشت: در همایش‌های شیرخوارگان حسینی مادران نوزادان خویش را نذر سربازی امام عصر (عج) می‌کنند و خوشبختانه هرسال شاهد افزایش استقبال بیشتری از این همایش هستیم. این مراسم باشکوه همچنین با حضور شیرخوارگان حسینی و مادران آن‌ها در مصلی بزرگ آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار شد و حجت‌الاسلام حسینی مجد در این مراسم به مرثیه‌سرایی پرداخت. در این مراسم پرشور که به صورت یک سنت در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود، مجتبی باقری به مداحی پرداخت. در دارالمومنین ورامین نیز این مراسم طبق سنوات گذشته در امام زاده زیدابوالحسن (ع) و با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و امام جمعه موقت ورامین و جمع کثیری از مادران و کودکان برگزار شد. مصلی شهرستان قدس نیز خیل عظیم بانوان و کودکانشان را در خود جای داد، تا مردم این شهر پر جمعیت در غرب استان تهران نیز بر استکبار ستیزی و مقابله با کودک کشی تاکید کرده و برای ظهور منجی عالم بشریت دست به دعا بردارند. تالار قرآن شیخ جنید در حرم جعفر ابن موسی (ع) نیز محل برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان پیشوا بود، مادران مؤمن و متدین پیشوا در حالی که طفل‌های خردسال خود را در آغوش گرفته بودند، از ساعتی قبل از شروع مراسم در محوطه تالار شیخ جنید حاضر شدند. مراسم شیرخوارگان حسینی، در اولین جمعه ماه محرم و ششمین روز از این ماه در حرم مطهر رضوی برگزار شد. همچنین در اولین جمعه ماه محرم و همزمان با سراسر کشور، مراسم شیرخوارگان حسینی در اهواز و شهرهای مختلف این استان برگزار شد. بسیاری از مادران کربلایی در کرمانشاه روز جمعه به یاد ۶ ماهه‌ی کربلا راهی مجلس عزاداری کوچک‌ترین سرباز حسینی شدند. مادران کرمانشاهی با در آغوش گرفتن کودکان شیرخوارشان با رباب هم نوا شدند. صبح جمعه آئین شیرخوارگان حسینی، به یاد شهید ۶ ماهه کربلا، حضرت علی اصغر (ع) و با حضور جمعی از مادران و کودکان گلستانی برگزار شد. این مراسم به طور متمرکز ساعت هشت و نیم در مصلی گرگان ساعت آغاز شد. در استان گیلان نیز این همایش در بیش از ۵۰۰ مسجد، بقعه و مصلا میزبان مادران به همراه کودکان و عزاداران شش ماهه امام حسین (ع) بود. پایه و اساس مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) نذرنامه‌خوانی است، قرائت دسته جمعی نذرنامه، توزیع لباس‌های متحدالشکل در میان کودکان شیرخوار، پیشانی‌بند یا صاحب‌الزمان (عج) بخشی از برنامه‌های این همایش بود. آیت‌الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت به عنوان سخنران، روایت عصر عاشورا توسط محمد لطیفی، مداحی ذاکرین اهل بیت (ع) اسماعیل عموزاده، رسول خدادادیان و مداح نوجوان مهدی حسن‌زاده، اجرای گروه سرود منادیان وحدت و دمام‌نوازی گروه شباب اهل بیت (ع) از بخش‌های دیگر این همایش بود. هم‌زمان با نخستین جمعه ماه محرم مراسم شیرخوارگان حسینی به یاد شش‌ماهه امام حسین (ع) در ۱۵۰ نقطه استان سمنان شامل شهرها و روستاها و تکایا و مساجد و مهدیه‌ها با حضور مادران قومسی عزادار و دلدادگان آل‌الله و امام حسین (ع) و حضرت علی‌اصغر (ع) برگزار شد. مادران قومسی فرزند بر سردست بالا می‌آورند تا بگویند جان و تن و فرزندم فدایت مولا … فدای تشنگی‌ات فدای تشنگی فرزند خردسال شش‌ماهه‌ات… فدای تشنگی و ضجه‌های سه‌ساله‌ات و فدای خواهری که وقتی بر بالین و پیکر بی سرت رسید پرسید آیا این حسین من است؟! آن‌قدر که بر پیکرش زخم زده بودند و اسب دوانیده بودند. آئین شیرخوارگان حسینی امسال نیز همزمان با اولین جمعه ماه محرم به یاد کوچک‌ترین شهید کربلا حضرت علی اصغر (ع) در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. بسیاری از مادران کربلایی استان سیستان و بلوچستان امسال نیز همانند سال‌های گذشته در نخستین جمعه ماه محرم الحرام و همزمان با سراسر کشور و بسیاری از نقاط جهان به یاد ۶ ماهه‌ی کربلا راهی مجلس عزاداری کوچک‌ترین سرباز کربلا شدند و با در آغوش گرفتن کودکان شیرخوارشان با حضرت رباب هم نوا شدند. در ششمین روز و اولین جمعه ماه محرم و در یک سنت دیرین همایش شیرخوارگان حسینی به یاد کوچک‌ترین شهید کربلا حضرت علی اصغر (ع) در امامزاده حسین (ع) قزوین برگزار شد. در این همایش مادران عاشورایی با روی دست گرفتن طفلان شیرخوار خود در حالی که فرزندان خردسال و شیرخواره خود را به لباس سبز و پیشانی بندهای منقش به نام حضرت علی اصغر (ع) مزین کرده‌اند، برای سرباز کوچک و مظلوم کربلا اشک ماتم ریختند و سوگواری کردند. در نخستین جمعه ماه محرم، همایش شیرخوارگان حسینی در جای جای لرستان ولایتمدار برگزار شد. در مرکز لرستان، مصلای الغدیر خرم آباد میزبان اجتماع بزرگ شیرخوارگان حسینی به همراه مادران عاشورایی بود. مادران در این مراسم با در آغوش گرفتن کودکان خود به یاد دردانه ابا عبدالله الحسین (ع) حضرت علی اصغر (ع) و مادر داغدیده اش لالایی سر دادند و اشک ماتم ریختند. همزمان با اولین جمعه محرم، مصلا و تکایای مذهبی مازندران مملو از حضور کودکان و شیرخوارگان با سربندهای «یا علی‌اصغر» و «یا حسین (ع)» است و مادران مازندرانی صبح جمعه با حضور در همایش شیرخوارگان حسینی، سوگ حضرت علی‌اصغر (ع) را به ماتم نشستند. آئین شیرخوارگان حسینی همزمان با اولین جمعه ماه محرم، هر ساله در جای جای ایران اسلامی برگزار می‌شود تا با حضور مادران و کودکان خردسالشان، در حقیقت نوزادان و کودکان واقعه عاشورا یادآوری شوند و هدف از برگزاری این مراسم، ترویج و بزرگداشت شعائر حسینی و تربیت نسلی انقلابی و مکتبی است. عظیم‌ترین و بی بدیل‌ترین اجتماع مادران و شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم‌الحرام همزمان با سراسر کشور در حسینیه امام خمینی (ره) شهر همدان برگزار شد. ]]> فرهنگ Fri, 06 Sep 2019 16:38:06 GMT http://siasatrooz.ir/vdceo78z7jh8zpi.b9bj.html وقتی چراغ نشر برای همیشه خاموش می‌شود! http://siasatrooz.ir/vdchkvnz623nz-d.tft2.html گویا قرار بر این شد که این‌ یک تصمیم ملی باشد تا چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنیم اما امروز آنچه در دامنه مدیران پایین‌دستی دیده می‌شود عکس این هدف نهایی است که گویا تنها برای آحاد جامعه تعریف‌ شده باشد! زمان آن نیست که هرکس فقط به کار خود و حفظ مسئولیتی که به عهده دارد بیندیشد! باید هرچند لحظه یکبار سر را کمی بالا گرفت و نگاهی کنجکاوانه به اطراف داشت تا اگر مدیر یا مسئول دیگری از قافله تلاش جامانده است به کمک و همیارش شتافت که در غیر این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند و قطعاً روزهای بعد نوبت دیگر مسئولان و مدیران است تا اینگونه زمین‌گیر شوند! سی و دومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان به ‌رغم همه نابسامانی‌های اقتصادی و ترکش تحریم‌ها که در راه آن بود اما با مساعدت‌های شهرداری اصفهان برگزار شد و به پایان رسید تا باری از دوش سازمان سینمایی کشور و در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برداشته شود که انصافاً از شرح وظایف تعریف ‌شده شهرداری اصفهان نبود تا در این تنگنای پر چالش اقتصادی پا پیش بگذارد تا امسال نیز سپری شود. اما آنچه در آخرین روز این رویداد فرهنگی هنری و در مراسم اختتامیه آن اتفاق افتاد را نمی‌توان نادیده انگاشت و باری به هر جهت از آن گذشت زیرا جامعه فرهیخته کلان‌شهر اصفهان انتظار داشتند حالا که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از چند صباحی به‌ منظور شرکت در اختتامیه جشنواره به این شهر هنرپرور و پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام پا گذاشته‌اند زمان بیشتری را صرف اصلاح چالش‌های وظایف و حل مشکلات بجا مانده و نیمه ‌کاره فرهنگ و هنر و اندیشه این کلان‌شهر نمایند که افتتاح چند کتابخانه و ساختمان جدید اداره کل ارشاد این استان تنها جنبه تبلیغاتی به‌ منظور هفته دولت را در بر داشت! در حالی‌ که مردم این شهر و استان خیلی زودتر از این‌ها منتظر ورود متولی فرهنگ جامعه بودند تا کمبودها و نیازهای ضروری را با ایشان در میان گذاشته که بدانند فرق میان کلان‌شهر تاریخی توریست پذیر اصفهان با دیگر مراکز استان‌ها و شهرستان‌های کشور در امر تحقق اهداف سال رونق اقتصادی از زمین تا آسمان است! شاید اگر مدیران کلان استان و شهر قبل از ورود وزیری که ارتباط تنگاتنگی با معضلات موجود دارد جلساتی را با حضور اصحاب رسانه و کتاب بر پا می‌داشتند و بخصوص ناشران را به نشستی صمیمانه دعوت می‌کردند و یا به بررسی موشکافانه مشکلات پیش روی آن‌ها می‌پرداختند، حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانست پررنگ‌تر از این آیین‌ها باشد زیرا در آینده نزدیک نوبت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان خواهد بود که دوره سیزدهم آن در آبان سال گذشته یکی از به ‌یاد ماندنی‌ترین اجماع کتاب دوستان و ناشران کشور در کنار هم بشمار می‌رود. برگزاری نمایشگاه سیزدهم در آبان ماه سال گذشته آنقدر برای جامعه کتاب‌خوان و ناشر از هر نظر پربها و با ارزش بود که می‌توان توازن آن را با بارندگی‌های بهاری کشور تا حدودی همسان دانست و دید همانگونه که زاینده رود پر آب شد به همان مقدار روح و روان و اقتصاد نشر را همراه با آشتی اهل مطالعه با کتاب ترمیم کرد. اما متأسفانه این رویداد بزرگ از طریق مدیران کلان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ‌خوبی دیده نشده تا برگزار کنندگان پشت پرده نشر را در قالب تعاونی ناشران به یک فراخوان دعوت و اقدامات کلیدی آن‌ها را برای دیگر استان‌ها الگو قرار دهند و زمینه را برای دوام این آشتی با یار مهربان فراهم نمایند! امسال و تا این تاریخ هیچگونه تلاش و اقدام مؤثری از سوی دستگاه‌ها و نهادهای متولی پیرامون استمرار به ‌منظور برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان به عمل نیامده تا بهتر و پویاتر از سال قبل تشکیل شود! اگرچه زمینه لازم برای ابراز موضوع در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران ارشد استان فراهم شده بود اما متأسفانه آقای وزیر فرصت لازم را به اصحاب فرهنگ و هنر این شهر ندادند تا به روی صحنه آمده و قسمتی از قصه غصه‌های یار مهربان را در این‌ باره نقل نمایند! فراموش نکنیم که حذف مطالعه کتاب و روزنامه از دامنه جامعه امروز کشور، انفجار یک فاجعه را در سکوت آینده خواهد داشت که متأسفانه زمینه‌های فرهنگی آن آرام‌ آرام شروع ‌شده و موریانه وار به ‌پیش می‌رود! کمبود و گرانی سه عامل و ابزار مهم کاغذ، زینک و مرکب چاپ ضربه سهمگینی برای تاروپود این صنف ضعیف بود که وارد آمد تا به‌ واسطه آن آخرین میخ را به تابوت نشر بکوبد و اگر چهاردهمین نمایشگاه نیز به‌ صورت مطلوب برگزار نگردد قطعاً کرکره همه ناشران باقی‌مانده استان که چشم‌ به‌ راه آن هستند همچون بزرگان این حرفه در پایتخت پایین کشیده خواهد شد تا جای آن‌ها به فست فود فروشی و قهوه‌خانه‌های قلیانی تبدیل گردد! متولیان فرهنگ و هنر باید همانگونه که برای برگزاری جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان که هنر هفتم است تسهیلات و اعتباراتی از طریق اسپانسر خصولتی تدارک دیدند به ‌منظور برگزاری هر چه‌ بهتر نمایشگاه کتاب استان هم که هنر اول و تنها مونس ابناء بشر است تلاش‌های لازم و ضروری را به عمل آورند زیرا چراغی که به منزل رواست به مسجد حرام خواهد بود! کتاب تنها ستون مستحکم برای حفظ سقف فرهنگ یک جامعه است و اگر از سبد خانواده به ‌طور کلی حذف شود قطعاً جانشین آن را مفاسدی پر خواهند نمود! چگونه از ناشران تهی‌دست از مال دنیا و غنی از معرفت انتظار دارند برای برگزاری نمایشگاهی که بُعد فرهنگی آن از سوره قلم نشأت می‌گیرد و معلوم نیست به‌ رغم فقر اقتصادی موجود در جامعه بتوانند فروش قابل‌ توجهی در طول آن داشته باشند، رقمی معادل ۳۵۰ میلیون تومان بابت اجاره محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان را به این شرکت خصولتی پرداخت نمایند در حالی‌ که جشنواره فیلم از تمام ظرفیت‌های مدیریت شهری به ‌رایگان بهره‌ور شد؟! ناشران کتاب در سرتاسر کشور که صورت خود را با سیلی سرخ نگه‌ داشته‌اند نمی‌توانند پس از عمری هم‌نشینی با یار مهربان و نویسندگان اهل ‌دل و مخاطبانی که به مطالعه عشق می‌ورزند همه ‌چیز را رها کرده و شغل دیگری اختیار کنند! اکثریت بالاتفاق این خون ‌دل خورده‌های فرهنگی که این روزها پا به سن گذاشته‌اند و کاری جز اشاعه فرهنگ را نمی‌دانند مستحق دیدن این همه نابرابری میان قلم و هنر نیستند! که البته نباید فراموش کرد هر گونه جفا به این صنف فرهیخته و مورد احترام آحاد جامعه می‌تواند عواقب ناگواری برای عقب‌ ماندگی از فرهنگ ناب آیینی و اسلامی را به همراه داشته باشد و مسئولیت مستقیم آن به عهده تصمیم ‌گیرندگان کلان بوده اگر چه این اتفاق ناخوشایند قبلاً و تا حدودی برای اصحاب رسانه هم رقم خورده است! نویسنده: حسن روانشید ]]> فرهنگ Tue, 03 Sep 2019 18:09:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdchkvnz623nz-d.tft2.html رفع کمبود فضاهای آموزشی در غرب اصفهان با کمک بنیاد برکت http://siasatrooz.ir/vdci5uaz3t1azq2.cbct.html به گزارش روابط عمومی بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، نماینده‌ی مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب افزود: شهرهای نجف‌آباد، تیران و کرون به علت مهاجرپذیر بودن، همیشه با کمبود فضاهای آموزشی روبه‌رو هستند، که فعالیت‌های بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در زمینه‌ی ساخت چند مدرسه و به‌خصوص مجتمع بزرگ آموزشی فرهنگی برکت شهید حججی، این معضل را تا حدود زیادی مرتفع کرده است.ابوالفضل ابوترابی با تأکید بر این‌که فعالیت‌های بنیاد برکت، مایه‌ی برکت در کل کشور است، ادامه داد: ساخت مجتمع بزرگ آموزشی فرهنگی برکت شهید حججی به مساحت تقریبی ۸۵۰۰ مترمربع و ظرفیت پذیرش بیش از ۱۰۰۰ دانش‌آموز، آن‌هم در مدت زمان ۸ ماه، یک اقدام بی‌نظیر و کم‌سابقه و نوعی رکوردشکنی بود که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت به سرانجام رساند. نماینده‌ی نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر سال گذشته‌ی دکتر محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود تصریح کرد: با ساخت مدارسی که قرار شده به نام شهدای مدافع حرم و تیپ فاطمیون احداث شود، مشکل کمبود فضای آموزشی به عنوان معضل اول منطقه، به‌طور کامل رفع خواهد شد. وی بیکاری را از جمله دیگر کاستی‌های حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود ذکر کرد و گفت: آمارهای رسمی از نرخ بیکاری ۱۳ درصدی در منطقه حکایت دارد اما رقم واقعی نزدیک به ۲۵ درصد است. مهاجرپذیر بودن نجف‌آباد، تیران و کرون باعث بالا بودن نرخ بیکاری در این شهرها شده است. از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی در این مناطق به مشکل برخورده و به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.نماینده‌ی نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس اظهار امیدواری کرد که با احیای این واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل و اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور برکت، شاهد رونق اقتصادی حوزه‌ی انتخابیه‌ی خود باشد.ابوترابی در این رابطه توضیح داد: با بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای ایجاد مشاغل خرد و خانگی به‌خصوص در زمینه‌ی زنبورداری به توافق رسیده‌ایم که فرآیند کار به زودی آغاز خواهد شد. هم‌چنین درخواست شده است بنیاد برکت در خصوص راه‌اندازی بازارچه‌هایی برای فروش محصولات این مشاغل، همکاری و مشارکت کند. ]]> فرهنگ Tue, 03 Sep 2019 18:09:01 GMT http://siasatrooz.ir/vdci5uaz3t1azq2.cbct.html سوات رصانه http://siasatrooz.ir/vdchvvnzi23nz-d.tft2.html همه ما در زندگیمان استعدادهای فراوانی را سراغ داریم که خیلی از آنها بالقوه باقی ماندن و جایی برای ظهور و بروز پیدا نکردند و آن عده از این استعدادهای بالقوه هم که بالفعل تبدیل شدند، یا مورد اقبال قرار نگرفتن و یا باب طبع مسئولین آن رشته نبودند و در نهایت نادیده گرفته شده اند. لکن وفور استعداد و توانایی بین جوانان کشور عزیزمان غیر قابل انکار است و این، خبر از هوش سرشار و استعداد ذاتی نیروی جوان کشور میدهد. کسب مدالهای مختلف،جهش و پیشرفت چشم گیر جوانان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی در زمینه‌های علمی، ورزشی و هنری در جهان که بی‌نظیرند همگی مؤید این موضوع هستند. یکی از موضوعات جذاب برای برنامه سازان، همین برنامه های مرسوم استعدادیابی است که البته در بین برنامه‌های تلویزیونی جزء پر طرفدارترین نیز هست. از برنامه‌هایی چون مسابقه‌ی محله گرفته تا استعدادیابی در زمینه‌های ورزشی و بازیگری و غیره همگی به نوعی از این ایده برای برنامه سازی و جذب مخاطب استفاده کرده اند. هر چند اعتقاد داریم که اغلب این برنامه‌ها در جذب استعدادهای واقعی به هر دلیلی ناموفق بودهاند، اما تلنگری که از سوی این برنامه‌ها به مخاطب زده می شود که استعدادهایشان را نادیده نگیرند، جای امیدواری و تأمل دارد. روشن است که یک برنامهی تلویزیونی به تنهایی برای جذب و رشد استعدادها کافی نبوده و راه‌های بسیار دیگری در این زمینه وجود دارد که متوجه دستگاه‌های دولتی و مسئولین آموزشی کشور می‌شود. از انصاف نگذریم نمونه های موفقی از استعدادیابی در کشور مانند رشته والیبال و بسیاری دیگر از رشته ها وجود دارد که منجر به موفقیت‌های ملی برای کشورمان نیزشده که الحق موفق بوده است. ولی دراین جا قصد نقد استعدادیابی و استعدادسوزی در کشور را نداریم که جای دیگر و فرصتی بیشتر از این را می‌طلبد. موضوعی که به عنوان مخاطب این نوع برنامههای تلویزیونی مطرح میشود در اینجا فقر ایده و کپی برداری ناشیانه از سوی تلویزیون و برنامه‌سازان است. برنامه‌های استعدادیابی که خودشان از بی استعدادی رنج میبرند و متاسفانه ناچار به کپی برداری ضعیف از برنامه‌های تولید شده‌ی آمریکایی روی آورده‌اند. هر چند نمونه‌های خلاق و موفق برنامه سازی در تلویزیون که انگشت شمار هستند مانند سری برنامه‌های خانه ما که سبک زندگی ایرانی اسلامی را با موضوعی جذاب بین مخاطب رواج میدهد وجود دارد، در سایر برنامه ها ضعف ایده و کپی برداری از برنامه‌های آمریکایی که بعضا مخاطب را در صورت ارضا نکردن به اصل همان برنامه‌ها ارجاع می‌دهد دیده میشود. در حالی که رسالت رسانه‌ای چون تلویزیون بالابردن سطح آگاهی و ترویج فرهنگ و ایجاد سبک زندگی‌ست. در برنامه‌هایی مانند دورهمی و عصر جدید، شاهد آن هستیم که برنامه‌ساز در ایجاد و ساخت دکور نیز به همان برنامه‌ها رجوع کرده و زحمت شکل و شمایل جدید دادن به برنامه‌ای که یک کپی برداری محض هست را هم به خود نداده است. کپی برداری از تولیدات اغلب آمریکایی که در میان مخاطبانش شناخته شده است و شهرت دارد در تلویزیون ملی ما نه از نظر ایدئولوژی و نه از نظر حرفه ای جای توجیه ندارد. کم نیستند متخصصین رشته‌های هنری و هنرمندان و طراحان بزرگ در کشورمان که سالیانه جوایز متعدد بین المللی را ازآن خود میکنند و همچنان جزء برترین در سطح جهان هستند. اما استفاده نکردن از این استعدادها و کج سلیقگی بعضی از برنامه‌سازان نهایتا به برنامه‌هایی بی کیفیت و کپی برداری شده از دیگر برنامه‌ها منجر شده است. در مواردی مانند برنامه ستاره ساز، لوگو و آرم برنامه نیز کپی از آرم دیگریست که در این مجموعه آرم‌ها نماد پرچم آمریکا ایده اصلی آنها می باشد و این معضلی است که به راحتی در تلویزیون ما نادیده گرفته میشود. نشانه گزاریهای غلط توسط تلویزیون و برنامه سازان ما که از ضعف ایده در برنامه‌سازی رنج می‌برند مشکلی است که هر چه زودتر باید به داد آن رسید. تخصص گرایی و سلیقه‌ای برخورد نکردن در تلویزیون لزوم پیشرفت در برنامه سازی است که متاسفاه کمتر در تلویزیون ما دیده میشود. کم سوادی و بی توجهی بعضی از مدیران و برنامه سازان علت وجود این خطاها و آفت هایی است که بعضا دامن گیر برنامههای تلویزیونی شده است. آمار و ارقام از جوایز سالانه هنرمندان تجسمی و نمایشی در سطح بین‌المللی از سالهای گذشته تا به الان نشان دهندهی استعدادهای بزرگ هنری موجود در سطح کشور است. بی توجهی و استفاده نکردن از این استعدادها و شرکت ندادن آنها در ایجاد و ساخت برنامه های تلویزیونی را می توان از دیگر علت های مهم و اصلی این مشکل دانست. با گوش زد کردن مشکلات و توجه بیشتر مجریان، امید به بهبود برنامه‌های آینده داریم و این جز با همت بیشتر و بکارگیری استعدادهای فراوان موجود، سطحی نگاه نکردن و سلیقه‌ای برخورد نکردن در بین مسئولین و اعمال سلیقه نکردن در موضوعات تخصصی و تخصص گرایی در ساخت برنامه ها میسر نمی‌شود. گویا برای برخی افراد سواد رسانه با ترکیب سوات رصانه نوشته می‌شود. نویسنده: سید مصطفی کلانتری ]]> فرهنگ Sat, 31 Aug 2019 17:51:47 GMT http://siasatrooz.ir/vdchvvnzi23nz-d.tft2.html پیکر «داریوش اسدزاده» سه شنبه تشییع می‌شود http://siasatrooz.ir/vdcjhyevauqevxz.fsfu.html پیکر زنده یاد «داریوش اسدزاده» بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون روز سه شنبه از مقابل خانه هنرمندان به سمت خانه ابدی بدرقه می‌شود. پیکر مرحوم اسدزاده روز سه شنبه ۵ شهریور ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی به سمت بهشت زهرا (س) تشییع خواهد شد. بنابر این گزارش، پیکر زنده یاد داریوش اسدزاده در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد. این هنرمند صبح روز ۳ شهریور بعد از یک دوره تحمل و مبارزه با بیماری سرطان در منزل خود درگذشت. داریوش اسدزاده، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، متولد اول آذرماه ۱۳۰۲ در کرمانشاه بود. او در ۲۰ سالگی وارد عرصه بازیگری شد و سال‌ها در مقام بازیگر، نویسنده و کارگردان در تئاتر تهران (نصر) فعالیت کرد. در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی در بیش از ۵۰ فیلم سینمایی ایفای نقش کرد. او پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران را ترک کرد و در سال ۱۳۶۵ پس از ۱۰ سال اقامت در آمریکا بازگشت و در دو سریال «سمندون» و «خانه سبز» و فیلم‌های سینمایی زیادی مثل دو نیمه سیب، همسر، قلاده‌های طلا، یتیم‌خانه ایران، زمان از دست‌رفته و بوی کافور عطر یاس بازی کرده است. آخرین فیلم او هم «حکایت دریا» به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا بوده است. ]]> فرهنگ Sun, 25 Aug 2019 18:33:37 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjhyevauqevxz.fsfu.html ستیز میان پلاست فورم ها! http://siasatrooz.ir/vdccmxqsi2bqs08.ala2.html توییتر حساب کاربری بعضی رسانه‌های ایران را امروز و پس از گذشت تاریخ‌ مصرف جنگ ستارگان که حالا نوبت پلاست فورم هاست تعلیق می‌کند. طرح این مسئله به‌سادگی نشان از آن دارد که شبکه‌های اجتماعی بدون استثنا وابسته به سیاست‌های غرب می‌باشند. نریمان غریب یکی از کسانی است که با نوشتن مقاله‌ای علیه فضای مجازی اقتصادی کشور توانست توییتر و فیس‌بوک را متقاعد کند تا تعدادی از حساب اپلیکیشن های ایران را مسدود نماید. هدف نهایی در این شبکه‌های اجتماعی به چالش کشیدن نظام جمهوری اسلامی ایران است که اتفاقات پشت پرده سال ۸۸ بهترین نمونه آن است. در آن سال توییتر نقش پررنگی در اغتشاشات داخلی داشت و امروز همین شبکه نگاهی به‌ سوی حساب‌های رسانه‌ای در ایران دارد که شاید بتواند بار دیگر آن وقایع را تکرار کند غافل از اینکه این روزها وضعیت در ایران کاملاً متفاوت است اما پیامدهایی که این پلاست فورم‌ها در شبکه‌های مختلف می‌توانند بر حساب‌های کاربران داشته باشند متفاوت است. چهار شبکه کلان توییتر، فیس‌بوک، گوگل و یوتیوب حالا زمین‌بازی پلاست فورم ها را به خود اختصاص داده‌اند که چون سرورهای مادر در اختیار آن‌هاست بازی را برای ما کمی سخت‌تر می‌کند و تنها راهی که می‌تواند این نبرد را با پیروزی ایران خاتمه دهد ایجاد سریع پلاست فورم هایی در دامنه‌های سرزمینی و ملی می‌باشد. مسئله پلاست فورم معضل جدیدی برای نفوذ در ایران نیست که آمریکا سال‌هاست از طریق چهار شبکه اجتماعی نامبرده و تا حدودی آمازون سعی بر نفوذ بر اراده‌ها دارد که قبلاً این تلاش را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای انجام می‌داد و امروز سعی دارد این هجمه امتحان شده را با شبکه‌های اجتماعی ادامه دهد و ما به‌رغم همه توانایی‌های خود اما همچنان در زمین بیگانه مشغول بازی هستیم و به‌شدت نیازمندیم که موردحمایت رسانه ملی قرار بگیریم تا درست همانگونه که در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی با ایجاد شبکه‌های اجتماعی متنوع ازجمله العالم و حمایت از همسوها توانستند تا حدودی مانع نفوذ بیگانگان شوند امروز نیز به‌سوی ایجاد پلاست فورم هایی مختص کشور بروند تا پشتیبانی تسلیحاتی اپلیکیشن ها دراین‌باره مضاعف شوند. مدیرت کلان جهانی در تکنولوژی IT و ITT به همراه صهیونیست‌ها درصددند تا با تغییر سبک زندگی در جوامع و اقوام متنوع موجودیت خود را در قالب برتری تداوم بخشند. وقتی توییتر پس از بستن حساب‌های کاربران رسانه‌ای در ایران که باشگاه خبرنگاران جوان از آن جمله بود با پیامی اعلام می‌کند: «این حساب تعلیق شده است»! می‌خواهد تفهیم نماید که می‌تواند از طریق کاربران دیگر خود اهداف از بیش تعیین و تبیین شده را عملی‌تر نماید و این به‌نوعی زنگ خطر به‌حساب می‌آید که رسانه ملی را از خواب عمیقی که در اسکان گرفته بیدار کند تا همه توان خود را به این‌سو سوق دهد و بتواند از پلاست فورم ها برای مقابله رودررو با دیگر شبکه‌های اجتماعی وابسته به صهیونیست بهره جوید. چالش اصلی در این زمینه مسدود شدن حساب‌های توییتری نه برای کاربران عادی بلکه خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، مهر و باشگاه خبرنگاران جوان است تا اینگونه تفهیم نمایند پس از نفتکش ها نوبت گروگان‌گیری رسانه‌ای فرا رسیده است اما یکی از مستدلات ذکرشده فاقد وجاهت پیرامون تعلیق حساب کاربری خبرگزاری مهر برگرفته از تلاش‌های فرقه بهاییت است که بهانه جدید فشار بر ایران می‌باشد. آنچه از داستان «آزادی بیان» در این شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود می‌تواند حاصل بعضی سیاست‌گذاری‌های اشتباه و موسمی در این‌ باره باشد که این باعث رفتن کاربران ایرانی به‌سوی اپلیکیشن های خارجی شده و معدودی از محدودیت‌های داخلی و بعضی از فیلترینگ‌ها به رواج فیلترشکن در بین همین کاربران بینجامد و دست اپلیکیشن های برون‌مرزی را در این میان باز بگذارد. بستن حساب‌های کاربری محدود به سه خبرگزاری رسمی در ایران نمی‌شود بلکه دامن سایت ریحانه یعنی بخش زن و خانواده را هم در بر می‌گیرد که درنهایت به‌سوی سایت‌های جام جم، علیرضا زاکانی، علی‌اکبر رائفی پور «سخنران مذهبی»، نفیسه موسوی «شاعر»، سجاد طباطبایی «تحلیلگر حقوق بین‌الملل» و چندین حساب دیگر مربوط به اصلاح‌طلبان و همچنین فراکسیون امید و برخی از خبرنگاران می‌رود و درست در همان روز بی‌بی‌سی مدعی می‌شود شبکه اجتماعی توییتر حساب کاربری برخی رسانه‌های ایران ازجمله باشگاه خبرنگاران جوان، سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری مهر را به اتهام آزار و اذیت هدفمند شهروندان بهایی معلق کرده است! شاید ورود غرب از دامنه نبردهای فیزیکی به خاطر ضعف بنیه دفاعی به‌واسطه حذف نیروهای جوان و دارای انگیزه در این کشورها به‌سوی جنگ‌های مجازی آخرین حربه‌ای باشد که در دست دارند و این دکترین نوظهور غرب، نسل‌های جدید و پرتوان ما را ناچار می‌سازد تا علاوه بر آمادگی کامل برای حضور مشتاقانه و عاشقانه در جبهه‌ها، نیم‌نگاهی هم به این‌سو داشته باشند که به دنیای مشتاق تحولات و منتظر ناجی ثابت نمایند این هدف الهی است. بنابراین عوامل مادی و معنوی هرقدر هم قدرتمند باشند نمی‌توانند بر آن مستولی شوند. نویسنده: حسن روانشید ]]> فرهنگ Fri, 23 Aug 2019 17:40:43 GMT http://siasatrooz.ir/vdccmxqsi2bqs08.ala2.html جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان در انحصار الفاظ! http://siasatrooz.ir/vdcbfgb8srhb8ap.uiur.html انگار قرار نیست کودکان و نوجوان به دلیل اینکه هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند مطالبه گر سهم شهروندی خود باشند و همچون گذشته‌های دور با دادن یک خروس‌قندی به دستشان حقوق آن‌ها را به نفع بزرگترها و آن‌هایی که همیشه پابه‌رکاب صحنه‌ها هستند مصادره نمایند که بتوانند از مزایای قانونی و احیاناً رانتی آن بهره‌جویند و پشتوانه‌هایش را نیز برای انتخابات ذخیره کنند! حاشیه جشنواره‌های بین‌المللی ازجمله فیلم فجر گروهی از فرهیختگان هنر را در سال‌های پایانی دهه شصت بر آن داشت تا نظری هم به‌سوی نوجوانان و جوانان این مرزوبوم داشته باشند که زمینه را برای هرچه پویاتر شدن آن‌ها فراهم نمایند. ازاین‌جهت برگزاری گردهمایی بزرگی که دید بین‌المللی و صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی سرلوحه آن بود را کلید زدند تا طی سی‌ویک دوره گذشته لنگ‌لنگان از مواضع اولیه خود عقب‌گرد نماید و آواره این شهر و آن شهر شود. اصفهان به خاطر دارا بودن امکانات و ظرفیت‌های لازم و قابل‌قبول فرهنگی و سنتی و همچنین زیرساخت‌های هنری لازم می‌توانست محل مناسبی برای برگزاری همیشگی و پایلوت جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان باقی بماند اما به شرطی که به نام من و به کام دیگران نباشد! اگرچه طی چند سال گذشته برگزاری این رویداد فرهنگی هنری به‌رغم مشکلات اقتصادی و تأمین بودجه آن به نحوی از انحاء روی پا مانده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهند هرسال قسمتی از تنوع آن آب‌رفته تا هزینه‌ها کمتر و کمتر شوند ولی در هیچ مقطع از زمان کل اجرای آن به شهری پرتوان بانوان پایتخت فرهنگ و تمدن واگذار نگردیده است که ثابت کند «همه راه‌ها به پایتخت ختم می‌شود!» شاید بتوان گفت دبیران انتصابی طی این سال‌ها هرکدام به نحوی بوی همان شهری را می‌دهند که محل برگزاری آن است اما «میان ماه من تا ماه گردون / تفاوت از زمین تا آسمان است!» وقتی قرار می‌شود امکانات، تجهیزات، تدارکات، محتوا و نیروهای بالفعل و بالقوه برگزاری این رویداد با زیرساخت تربیتی جهت نسل‌های آینده توسط مدیریت خدماتی این کلان‌شهر تأمین شود معلوم نیست به چه دلیل دبیر و تصمیم‌گیرنده اصلی آن را در پایتخت انتصاب و به‌صورت مدیریت پروازی به این‌سو گسیل می‌دارند؟! این روزها که به برگزاری جشنواره فیلم‌های کوکان و نوجوانان که دیگر جنبه بین‌المللی چندانی ندارد و قرار است از ۲۸ مرداد تا ۴ شهریور در اصفهان برگزار گردد، نزدیک می‌شویم مدیریت اجرایی آن که اتفاقاً و برحسب ضرورت مادی محلی است! در مصاحبه‌ای که در سایت رسمی جشنواره آمده به‌ظاهر نگران بازاریابی آن است تا پس از برگزاری، تازه ابعاد بین‌المللی آن ظاهر شود؟! گویا شهردار این کلان‌شهر که روزهای خوبی را همراه با چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر در خنکای سنت پترزبورگ گذرانده‌اند تأکید داشته که «ما نیازمند ایجاد پل برقراری ارتباط با کودکان هستیم تا برای بچه‌ها به فراخور نیازشان تولید محتوا داشته باشیم که جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان می‌تواند این مهم را برآورده نماید!» مدیر اجرایی جشنواره که مدیرکل ارتباطات بین‌الملل شهرداری اصفهان هم هست اعتقاد دارد «ظرفیت موجود در سینماها و سالن‌های نمایش در سطح کلان‌شهر مناسب هستند اما محور نمایش آثار در خیابان چهارباغ تعریف‌شده که سینماهای دیگر نیز از این موهبت بی‌نصیب نخواهند ماند» ولی سوأل اینجاست که با توجه به افزایش تعداد خواهرخوانده‌های شهر اصفهان در جهان که در حال حاضر چهارده شهر بزرگ می‌باشند، میزان آثار رسیده از این خواهرخوانده‌ها برای حضور در جشنواره چه تعدادی است؟ مدیر اجرایی پیش‌تر هم خود را در ابراز مسائل جشنواره به‌ حساب باز کردن روی استقبال بچه‌های اصفهان معطوف داشته و به انتخاب ۳۲ نفر از میان آن‌ها برای داوری اشاره می‌کند که می‌توانند به‌صورت رایگان در دوره آموزشی شرکت نمایند و هفت روز دوره جشنواره را کنار بزرگان عالم سینما بگذرانند تا در آینده سینما گران خوبی باشند و این مژده مخاطب را به یاد وعده وزیر ارتباطات و فناوری پیرامون اهدای یکسال اینترنت رایگان به عروس و دامادها می‌اندازد درحالی‌که با اعتراض کارشناسان اجتماعی روبرو شده که معتقدند بیشترین اختلافات خانوادگی از طریق شبکه‌های مجازی ایجاد می‌گردد که این هدیه رایگان می‌تواند بنزینی بر روی آتش افروخته باشد! فلسفه برگزاری جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اینست که ساخته‌های فکری نسل نو برای همه کودکان و نوجوانان به نمایش گذاشته شود نه اینکه آن‌ها را درگیر معضلات اجرایی نمایند و اینچنین مسئله هنر هفتم را با رسانه‌ها تداخل بخشند و نوجوانانی را که طالب آن هستند به‌سوی خبرنگاری در این زمینه سوق دهند! استقبال موردنظر از این جشنواره زمانی تحقق می‌یابد که اتوبوس‌هایی از شرکت واحد و همچنین خط یک متروی اصفهان طی این چند روز بتوانند کودکان و نوجوانان را به‌صورت رایگان بخصوص از بخش‌های محروم کلان‌شهر به خیابان نوستالژی چهارباغ که قطب برگزاری آن تعیین‌شده است انتقال دهند تا همچون سنوات گذشته گروه و طیفی خاص مشتریان همیشگی و رفقای گرمابه و گلستان آن نباشند! اصفهان همانگونه که توانایی بالایی برای برگزاری اینگونه رویدادها بخصوص در بعد بین‌الملل دارد، دارای نیروهای باتجربه‌ای در همه زمینه‌هاست که از انرژی جوانی نیز برخوردارند و با اشراف و آشنایی به محیط می‌توانند مسئولیت و اجرای کامل هر برنامه‌ای را که به عهده آن‌ها گذاشته می‌شود بپذیرند که نمونه مدیریت‌های کلان آن تا به امروز در کابینه، قوه مقننه، قوه قضاییه و نهادهایی همچون شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای تشخیص مصلحت نظام، دفاع مقدس و همین ماه‌های سیل بی‌امان در ۶ استان کشور است که به‌وفور در دیگر امور هم یافت می‌شود بنابراین اعزام دبیری برای برگزاری این جشنواره هرچند که فرقی ندارد یزدی یا اصفهانی باشد درحالی‌که سال‌ها به دلیل اقامت در پایتخت با روند تحولات این دیارها بیگانه است نمی‌تواند آن بازده لازم را با دوگانه اندیشی به همراه بیاورد. پاسخ‌های دبیر جشنواره سی و دوم به سؤالات خبرنگار سینمای صبا گویای این الفاظ است که «مجموع حاضران در دوره‌های پیشین، تحت حمایت نظام آموزش انجمن سینمای جوان ایران قرارگرفته‌اند و رابطه مدیریت سینمای کشور با برگزیدگان دوره‌های قبلی قطع نشده است که برای دیدن نتیجه این مسائل باید صبر کرد» درحالی‌که اگر انجام این اتفاق میمون در دامنه جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان طی سال‌های گذشته واقعیت داشته باشد امروز بااین‌همه چالش رنگارنگ در دامنه سینما روبرو نبودیم و با حضور رانت‌های موجود در انتخاب سناریو، بازیگر، فیلم برای نمایش، سالن سینما، موزیک متن و الی‌ماشاءالله که در بعضی موارد به مافیا تبدیل‌شده‌اند، مواجه نمی‌شدیم! درست است که دبیر جشنواره در بنیاد سینمایی فارابی استخوان ترکانده و میان راه این مسئولیت را پذیرفته است اما این سرنوشت و پیشانی نویس کودکان و نوجوانان بوده تا از ابتدای فستیوال و سی‌ویک دوره گذشته آن‌ها سرگردان باشند و هر دبیری در آغاز سخن از رویکردهای تازه بگوید ولی درنهایت کاسه همان کاسه و آش همان آش شله‌قلمکار قدیمی باقی بماند! سینمای کودک و نوجوان نه نیازمند به رویکرد است و نه اتخاذ مواضع و بینش جدید بلکه خواهان آنست تا بتواند افکار رؤیایی این مقطع از سنین را به دیگران القاء و تفهیم نماید. بحث سینما که یکی از راهکارهای گفتمان میان ملت‌هاست این نیست که فرهنگ‌ها تداخل پیدا کنند زیرا کشور ما هم‌اکنون اگرچه ازنظر اقتصادی با مشکلاتی روبروست اما ازنظر فرهنگی و اجتماعی در صدر قرار دارد وهم می‌تواند صادرکننده نمونه آن باشد؛ بنابراین بخش بین‌الملل این جشنواره باید تنها نقش صدور فرهنگ و آیین غنی ایرانی اسلامی را به خود بگیرد و اصراری برای تبادل در این زمینه نداشته باشد. قطار کردن الفاظ قبل از آغاز سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان توسط مدیران آن در دامنه رسانه‌های متنوع نوعی اظهار عقیده و نظر بزرگسالانه برای سنینی است که هنوز اسیر مسائل مادی جامعه نشده‌اند و همچنان در رؤیاهای معنوی خود می‌چرخند که نیازمند مدیریت بر متوازن کردن آن‌ها دارد نه سوق دادنشان به‌سوی ناکجاآبادهای خواهرخوانده‌های غربی! نویسنده: حسن روانشید ]]> فرهنگ Wed, 21 Aug 2019 16:46:31 GMT http://siasatrooz.ir/vdcbfgb8srhb8ap.uiur.html خروج نخبگان از کشور نزولی شد http://siasatrooz.ir/vdcjmyevvuqevtz.fsfu.html فرار مغزها معضل دهه ۸۰ بود ولی امروز به مرور از آمار خروج نخبگان از کشور کاسته شده‌ است؛ آخرین مطالعات انجام شده در بنیاد ملی نخبگان، خبر از کاهش مهاجرت قطعی نفرات برتر کنکور سراسری و المپیادهای علمی می‌دهد. موضوع فرار مغزها از کشور دغدغه جامعه نخبگانی بود و دهه ۸۰ به معضل ملی بدل شد. بنابر آمار مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹، ۶۰ هزار نفر از ایرانیانی که در این سال مهاجرت کرده‌اند در زمره مهاجران نخبه دسته‌بندی می‌شوند. این افراد غالباً دارای مقام‌هایی در المپیادهای علمی یا جزء نفرات برتر کنکور یا دانشگاه‌ها بودند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۰۹ خود اعلام کرده‌ است ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته جهان، مقام نخست را داراست. در سال ۲۰۱۸، تعداد دانشجویان مهاجر از ایران ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر اعلام شده که از این میان رتبه ۱۲ را میان دانشجویان خارجی پیدا کرد؛ ایران کشوری است که نرخ ماندگاری بالاتری در مقصد نسبت به کشور‌های هند و چین دارد؛ ۹۰ درصد دانشجویان ایرانی پس از اتمام تحصیل در مقصد می‌ماندند. اما به تازگی و بر اساس آخرین مطالعه انجام شده در بنیاد ملی نخبگان، ۲۷۱۲ نفر برگزیدگان المپیادهای دانشجویی و ۳۵۳۱۳ نفر از رتبه‌های یک تا هزار کنکور سراسری مورد تحلیل قرار گرفته‌اند، میزان خروج از کشور قطعی رتبه‌های ۱ تا ۱۰۰۰ کنکور سراسری در رشته ریاضی از حدود ۶۰ درصد برای دانش آموختگان سال‌های ۹۰ تا ۹۲ با روند کاهشی به حدود ۳۸ درصد برای دانش آموختگان سالهای ۹۵ تا ۹۷ رسیده که به نظر میرسد این روند همچنان نیز ادامه داشته باشد. همچنین میزان خروج از کشور قطعی رتبه‌های ۱ تا ۱۰۰۰ کنکور سراسری در رشته علوم‌ تجربی از حدود ۱۰ درصد برای دانش‌آموختگان سالهای ۹۰ تا ۹۲ به کمتر از ۷ درصد برای دانش آموختگان سالهای ۹۵ تا ۹۷ رسیده است که این آمار نیز سیر نزولی دارد. در رشته‌های علوم‌انسانی نیز میزان خروج از کشور قطعی رتبه‌های یک تا هزار کنکور سراسری از حدود ۲۰ درصد برای دانش آموختگان سال ۹۲ به کمتر از ۸ درصد برای دانش آموختگان سال ۹۷ کاهش داشته و میزان خروج از کشور نهایی برگزیدگان المپیادهای ریاضی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر، نجوم و زیست‌شناسی با سیر نزولی، از حدود ۶۲ درصد برای دانش آموختگان سالهای ۹۰ تا ۹۲ به حدود ۳۷ درصد برای دانش‌آموختگان سالهای ۹۵ تا ۹۷ رسیده که نشان می‌دهد، روندی کاهشی داشته است. همچنین روند بازگشت متخصصان ایرانی به کشور و همکاری با آنها، با طراحی و اجرای برنامه «همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور» از اسفند ماه سال ۱۳۹۳ با هدف ایجاد ساز و کاری جهت بهره‌مندی از دانش و تجارب ارزشمند ایشان، از میان دانش‌آموختگان دوره دکترا از ۱۰۰ دانشگاه‌ برتر دنیا، اساتید ۲۰۰ دانشگاه‌ برتر دنیا و متخصصان و کارآفرینان ایرانی فعال در مؤسسات شاخص علمی و فناوری یا شرکت‌های خارجی، آغاز شده است. در همین راستا، بیش از ۴۷۰۰ نفر از متخصصان و فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور در پلتفرم طراحی شده در مدل‌های مختلف همکاری خود را با کشور آغاز کرده‌‌‌اند که از این میان ۱۳۵ کارآفرین، ۹۳ شرکت‌ دانش‌بنیان و فناور را تاسیس کرده‌، ۳۴۰ نفر به عنوان هیئت‌علمی دانشگاههای برتر کشور جذب شده و ۱۷۰ استاد مدعو و معین در دانشگاههای کشور قرارداد امضا کرده‌اند. ۵۰۰ دانش‌آموخته دکتری در قالب پسادکتری در چرخۀ خدمت‌رسانی به جامعۀ بومی قرار گرفته‌‌اند و بیش از ۲۰۰۰ سخنرانی و کارگاه تخصصی در ۴ سال گذشته برگزار شده است. لازم به ذکر است حضرت آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه در دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمیِ جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور که بر بام قهرمانی جهان ایستادند، نکات مهمی را هم در توصیه به این گروه و هم دیگر جوانان کشور یادآور شدند. بخشی از مهمترین این نکات به شرح زیر است: رهبر انقلاب در این دیدار جوانان را به تداوم تلاش در مسیر پیشرفت تشویق کرده و فرمودند: «مسیر نخبگانی، مسیر بی‌انتهای تلاش و پیشرفت است، بنابراین کسب مدال نباید به عنوان پایان این راه و متوقف شدن ظرفیت‌ها و استعدادهای نخبه، تلقی شود.» رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به سخنان نخبگان حاضر در جمع تصریح کردند: «صحبت‌های جوانان نخبه در این دیدار حاکی از وجود یک فکر و دقت نظر و نگاه ژرف به مسائل بود که بسیار مهم و مایه خرسندی است.» فرمانده کل قوا خطاب به جوانان نخبه افزودند: «ما به افتخار کردن شما، افتخار می‌کنیم و به سرافرازی شما سرافراز می شویم و سربلندی شما، سربلندی ملت و همه علاقمندان به نظام است.» رهبر انقلاب در بخش دیگری از بیانات خود لازمه سودمند بودن جوان نخبه برای کشور و ملت را نگاه انقلابی برشمردند و گفتند: «تفکر انقلابی و اسلامی و بصیرت را در خود تقویت کنید چرا که بدون این نگاه، پیشرفتی به سود کشور ایجاد نخواهد شد. همچنین ارتباط قلبی با خداوند و توکل و استمداد از او را فراموش نکنید.» ]]> فرهنگ Wed, 14 Aug 2019 18:29:21 GMT http://siasatrooz.ir/vdcjmyevvuqevtz.fsfu.html تهاجم رسانه‌ای و پدافند غیر عامل مردم محور http://siasatrooz.ir/vdcgtz9qzak9qw4.rpra.html قدرت فراگیر رسانه در سطح جهان تا بدانجا افزایش پیدا کرده که این وسیله ارتباطی تبدیل به یک ابزار جنگی شده و توانسته جایگزین مناسبی برای تسلیحات نظامی سبک و سنگین و حتی بمب های اتمی و ناپالم و هیدروژنی باشد. از عمر پیدایش رسانه در جهان زیاد نمیگذرد و شروع رسانه به چهار صد سال پیش بازمیگردد. از آن سال به بعد رسانه در انواع مختلف و با مخاطب های گوناگون در سطح دنیا با سرعت زیادی رشد کرد و فراگیر شد. اولین رسانه در ایران نیز در سال ۱۲۵۲ به نام کاغذ اخبار توسط میرزا محمد صالح شیرازی کازرونی منتشر شد. نامی که ترجمه ساده و دقیق عنوان انگلیسی روزنامه (news paper) است. وی تحصیل کرده رشته روزنامه نگاری در کشور انگلیس بود. میرزا محمد صالح شیرازی کازرونی با استفاده از یک متد غربی و ایرانیزه کردن آن اقدام به انتشار اولین رسانه عمومی در ایران کرد. در حال حاضر رسانه های جهان به انواع مختلفی دسته بندی شده اند که به شرح زیر دسته بندی شده اند: ۱- رسانه های نوشتاری مانند مطبوعات، کتاب و مجلات. ۲- رسانه های شنیداری مانند مانند رادیو. ۳- رسانه های دیداری مانند تلویزیون، سینما، شبکه های اجتماعی ۴- رسانه های ابزاری مانند اعلامیه، بروشور، تابلوی اعلانات، کاتالوگ، پوستر، تراکت، پلاکارد، آرم، لوگو، فیلم ‌های تبلیغی، فیلم‌ کوتاه و بلند، سخنرانی، همایش و تئاتر. ۵- رسانه های نهادی یا گروهی همچون روابط عمومی ها، شرکت‌های انتشاراتی، بنیادهای سینمایی. ۶- رسانه های فرانهادی همچون خبرگزاری ها، دفاتر روابط بین الملل، کارتل ها، بنگاه های سخن پراکنی و تراست های خبری، شرکت های چند ملیتی، فیلم های سینمایی، شبکه های ماهواره‌ای. رسانه و انواع آن تا آنجا قدرت پیدا کرده اند که حتی در انقلابها و سرنگونی حکومتها نقش اصلی و پیش قدم را اجرا می کنند و حتی جلوتر از اقدامات نظامی و سیاسی از ابزار رسانه استفاده می شود. نمونه های متعددی از اینگونه استفاده ابزاری از رسانه در دو قرن اخیر وجود دارد. آنچه که مسلم است این مطلب است که کهن ترین و قدرتمند ترین و پر مخاطب ترین رسانه های جهان در اختیار غرب، امریکا و در اصل صهیونیست بین الملل است و با مدل های مختلف از این ابزار استفاده می کنند که بهره های مختلفی از رسانه برای روسای متبوعشان تعریف کرده اند. بعنوان مثال میتوان به منافع اقتصادی، سیاسی، مذهبی و دینی، اجتماعی و حتی منافع مداخله جویانه اشاره کرد. صهیونیست بین الملل قدرتمند ترین کارتل رسانه ای در جهان را در اختیار دارد و غالب رسانه ها را مدیریت و هدایت می کند و اهداف متعددی از جمله اهداف امپریالیسم و تفکرات خاص صهیونیست که در پروتکل های بیست و چهارگانه یهود است را پیگیری می کنند. در همین راستا یکی از بهره برداری هایی که امروز در این مقال به آن می پردازیم استفاده از رسانه در مواجهه با نظام جمهوری اسلامی ایران است. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ رسانه های مخالف تهاجم های بیشماری را علیه این انقلاب مردمی ملت ایران آغاز کردند که این حملات رسانه ای سال به سال افزایش پیدا کرد که در سالهای اخیر، غرب و صهیونیست بین الملل با استفاده از این ابزار اقدام به پایه ریزی طرح براندازی نظام با تکیه بر توان بالای تاثیر گذاری رسانه کردند. این طرح با تدابیر موثر متقابل با شکست روبرو شد و تمامی برنامه ریزی های دشمنان را که حتی عنوان میشد که جمهوری اسلامی چهل سالگی خود را نخواهد دید را نقش بر آب کرد. دشمنان حساب بسزایی روی توان تاثیر گذاری رسانه ها روی افکار عمومی داخلی در ایران باز کرده بودند و بر روی آمارها و گزارشهایی که بدست آورده بودند تا آنجا مطمئن بودند که جان بولتون یکی از مقامات ارشد امریکایی در جمع گروهک تروریستی منافقین خلق اعلام کرده بود که جشن سال نو ۲۰۱۹ میلادی را در ایران برگزار خواهند کرد. در ادامه روند شکست برنامه های پرهزینه دشمنان جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف از جمله نظامی و اقدامات تروریستی و تحریمها و کودتاهای نرم و رنگی سعی بر آن دارند که با هجمه رسانه ای بر افکار عمومی داخلی در ایران و با اشاعه تفکر بدبینی و همچنین سیاه نمایی شرایط در داخل موجی از نا امیدی را در بین ملت ایران ایجاد کنند. در راستای انجام این پروژه، برنامه های متعددی از کانال های بیشمار فارسی زبان در ماهواره تهیه و پخش می شود. یکی از این برنامه ها که از سوی استعمار پیر یعنی انگلستان حمایت و هدایت می شود، که در آن سازمان رسانه ای کانال ها و برنامه های زیادی تولید می شود. تا چندی پیش روند اجرایی این برنامه ها در موضوعات سیاسی، روش کارشناس محور بود. اما با توجه به عدم موفقیت در حصول نتیجه روشی جدید ابداع شد و در حال اجرا است که روی سخنان عوام فریبانه از سوی عوام خارج از ایران تمرکز کرده است. در این برنامه بخش هایی گزینشی از برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای جمع های دو نفره پخش میشود که از آنها خواسته شده اقدام به ایراد گرفتن نمایند. در این محصولات تبلیغاتی که ساخت برنامه های سطح پایین و خالی از محتوا برای مخاطبین خاص ماهواره است دیگر خبری از کارشناسان ناسزاگو به نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. بلکه کلاس درسی است که هیچ کس اعلام نمی کند که استاد است ولی همگی بطور تلقینی تدریس می کنند و برای مخاطب خاص و مستعد خود الگو سازی کرده و برخی مطالب را القا می کنند تا بیننده محتوایی هرچند سطحی برای ارائه در جامعه بطور طوطی وار اندوخته داشته باشد. یعنی ایجاد موجی از نارضایتی بدون محتوا و بدون تفکر که با هجمه فراوان و گسترده در مسائل مختلف از طریق رسانه به بیننده القا می شود و اقدام به ساخت نظامی فکری بر اساس خلاء های داخلی می کند. سیاه نمایی و بزرگ نمایی و دروغ پردازی و همچنین پایین آوردن قدرت تحلیل و ارائه مطالب به زبان بسیار ساده و قابل پذیرش، بطوری که یک فکت جعلی قابل اغنا کردن در اختیار مخاطب قرار داده شده است. در این برنامه ها برخی افراد کم سواد و بدون مطالعه، دارای شرایط نسبتا مناسب مالی، مخالف نظام، غیر متخصص، دستچین شده، اکثرا سن افراد کمتر از ۴۰ سال اقدام به ایراد گرفتن از برخی برنامه های منتخب و گزینه ای می کنند که این برنامه ریزی در کنار استفاده از فناوری بالای تصویری و رایانه ای در کنار مجری ها و هنرپیشگان و خوانندگان یک بسته کامل تبلیغی با کادو پیچی بسیار جذاب ارائه می شود. اما آنچه که در این موقعیت باید به آن پرداخت و در صدر برنامه های رسانه ای ایران قرار گیرد ارائه یک برنامه دقیق و مدون و با محتوای قوی است که بتواند زنگ هشداری باشد برای بینندگان برخی از شبکه های ماهواره ای باشد تا از این دام عوام فریبانه رهانیده شوند. این اقدام را باید به نوعی جنگ رسانه ای دانست که جمهوری اسلامی همانند دیگر عرصه های تقابلی با دشمنان ایران با آنها مواجهه کرد و قله های این عرصه ها را به تسخیر درآورد. عرصه هنر و رسانه نیز می بایست با دقت ، تدبیر و برنامه ریزی برای تاثیر گذاری روی مخاطبان از پیش تعیین شده اقدام به ساخت برنامه های محتوا محور و جذاب با استفاده از امکانات و عوامل متعهد و متخصص به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نموده تا با ایجاد سدهای غیر قابل نفوذ در برابر هجمه های فرهنگی و رسانه ای از پشتوانه های اصلی و قابل اتکای نظام حمایت شود. بی تردید مردم ایران جزو اصلی ترین ارکان نظام در پیروزی انقلاب و نبرد با حزب بعث در هشت سال دفاع مقدس و همچنین بعنوان پشتوانه محکمی در برابر انواع حملات مادی و معنوی که از سوی دشمنان صورت میگیرد بشمار میروند. این مردم در تمامی مراحل سالهای پس از انقلاب از نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده اند و دشمن نیز به این مطلب آگاه است. ملت ایران بعنوان پشتوانه محکم که همواره با اتکا به قوه ایمان به خدا و ائمه توانسته اند تمامی دسایس بدخواهان نظام را از بین ببرند چند سالی است که جزو اهداف بسیار مهم رسانه های صهیونیست بین الملل قرار گرفته اند و این حملات غیر قابل مشاهده دائما در اطراف خانه های ایرانیان در حال پخش هستند. لذا لازم است برای جلوگیری از ایجاد شرایطی که جامعه را به سمت استفاده از امکانات ظاهر فریب تصویری دشمن سوق دهد، رسانه های داخلی با ساخت برنامه های ایرانیزه شده و بومی با تکنولوژی روز و جذاب گامی بلند در پیشبرد برنامه های پدافندی غیر عامل ایجاد کنند. نویسنده: عماد نجار ]]> فرهنگ Tue, 13 Aug 2019 18:39:00 GMT http://siasatrooz.ir/vdcgtz9qzak9qw4.rpra.html