داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۵
 
 
بازي نظامي با رياض
قاسم غفوري:
در هفته‌هاي اخير اخبار و گزارش هاي متعددي از رويكرد غرب به فروش تسليحات به عربستان منتشر شده كه فروش 2 ميليارد دلار تسليحات آلماني و 90 ميليارد دلار ادوات نظامي آمريكايي به رياض از اين جمله‌ است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه رقابتي ميان غرب براي فروش تسليحات به عربستان آغاز شده است. با توجه به شرايط حاكم بر منطقه اين سئوال مطرح است كه چرا غرب سياست بازي تسليحاتي با عربستان را در مقطع كنوني آغاز كرده است؟ در پاسخ به اين پرسش چند سناريو مطرح مي‌باشد.
اولا غرب كه به شدت گرفتار بحران اقتصادي است از جمله منابع درآمدي خود را فروش تسليحات مي‌داند. اين كشورها براي رسيدن به مقصود، ‌ايجاد جنگ‌هاي جديد مانند جنگ ليبي و جنگ‌هاي داخلي نظير آنچه در كشورهاي آفريقايي روي مي‌دهد در كنار ايجاد رقابت تسليحاتي ميان كشورها را در دستور كار قرار داده‌اند. با توجه به رقابت شديد اعراب در زمينه تسليحات، غرب از اصول كاري خود را در اين حوزه قرار داده كه عربستان اكنون محور آن مي‌باشد. نكته اساسي آنكه به دليل ضعف نظامي اين كشورها در نهايت تسليحات مذكور در پايگاههاي آمريكايي در كشورهاي عربي به كار گرفته مي‌شود.
ثانيا كشورهاي غربي توسعه و پيشرفت كشورهاي عربي را مغاير با اهداف سلطه طلبانه خود مي‌دانند لذا با سوق دادن درآمدهاي آنها در امور تسليحاتي از يك سو ادامه صادرات نفت به غرب را تضمين مي‌كنند و از سوي ديگر اين كشورها را به طور پنهاني از روند توسعه دور مي‌سازند تا بتوانند بر آنها سلطه داشته باشند.
ثالثا، ايجاد تفرقه و توجيه حضور نظامي در منطقه از ديگر اهداف غرب مي‌باشد. آنها با بالا بردن فضاي نظامي امنيتي منطقه و تكرار پروژه ايران هراسي اين سياست را پيگيري مي‌كنند چنانكه در ادعايي واهي خريدهاي تسليحاتي عربستان را براي مقابله با ايران عنوان كرده‌اند.
رابعا نكته اساسي آنكه غرب براي ادامه كمكهاي نظامي و اقتصادي به رژيم صهيونيستي به دنبال توجيه مي‌باشد. با تو‌جه به اعتراض‌هاي جهاني به اين كمكها، غرب با رويكرد به بالا بردن فضاي امنيتي منطقه، سعي دارد تا تهديد امنيت رژيم صهيونيستي را مطرح كند تا در لواي آن بتواند ارائه كمكهاي نظامي به اين رژيم را توجيه نمايد. آمريكا همزمان با فروش تسليحات به كشورهاي عربي، پيشرفته‌ترين هواپيماهاي نظامي 35 F و نيز سيستم دفاع موشكي را در اختيار صهيونيستها قرار داده است.
براساس آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه رويكرد آمريكا به فروش تسليحات به عربستان به بازي گرفتن اين كشور در چارچوب منافع نظامي و اقتصادي آمريكا و صهيونيستها است كه در نهايت نيز نه تنها دستاوردي براي عربستان ندارد بلكه به تشديد تنشهاي اين كشور يا منطقه و سوء استفاده غرب از آن در جهت منافع استعماري خود منجر مي‌شود.
کد مطلب: 67432
 
Share/Save/Bookmark