داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۳
 
 
تيغ تجزيه
فرامرز اصغري:
عراق در روزهاي اخير با زمزمه‌هايي همراه شده كه نتيجه آن برخي تنشها ميان گروههاي سياسي و نارضايتي مردمي بوده است. براساس گزارش‌هاي منتشره برخي شخصيتهاي عراقي نظير النجيفي رئيس پارلمان از لزوم تشكيل منطقه فدرال براي اهل سنت سخن گفته‌اند. در اين ميان برخي جريان‌هاي كردنشين و نيز فهرست العراقيه كه روابط نزديكي با غرب دارند نيز به حمايت از اين مواضع پرداخته‌اند. بسياري از جريان‌هاي سياسي عراق از جمله دولت در كنار ملت و علماي ديني عراق به شدت با اين طرح مخالفت و آن را زمزمه‌اي براي تجزيه عراق دانسته‌اند.
براساس طرح مذكور عراق عملا به سه منطقه كردنشين، شيعه و سني تقسيم و دولتي مركزي نيز در كنار آن وجود خواهد داشت. بررسي ريشه‌اي اين طرح نشان مي‌دهد كه طرح مذكور برگرفته از طرحي است كه در سال 2007 كنگره آمريكا به خواست «جو بايدن» معاون رئيس جمهور كنوني آمريكا تصويب كرد. با توجه به اينكه طرح مذكور عملا طرحي آمريكايي مي‌باشد، مطرح شدن آن در مقطع كنوني سئوالات بسياري را در اذهان تداعي كرده است. برخي ناظران سياسي اين ادعاها را آ‌غاز دوباره مناقشات سياسي ميان گروههاي عراقي مي‌دانند كه براي رسيدن به منافع بيشتر صورت مي‌گيرد. جريان‌هايي كه در تقسيم قدرت جايگاه چنداني نداشته و اكنون به دنبال رسيدن به منافع جديدي هستند. فهرست العراقيه كه به دليل گرايشات غرب گرايانه از سوي مردم ترد شد در راس اين گروهها است. برخي ديگر از ناظران سياسي با اشاره به سوابق طرح، آن را فتنه‌اي آمريكايي براي به چالش كشاندن عراق مي‌دانند. آمريكا براساس توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن تا پايان سال 2011 بايد عراق را ترك كند. آمريكا كه حاضر به خروج نمي‌باشد اكنون در كنار بحران سازي امنيتي و سياسي، تفرقه افكني و طرح تجزيه را نيز در پيش گرفته است. آمريكا با اهرم فشار عدم اجراي طرح تجزيه به دنبال رضايت همگان براي تمديد توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن است.
آمريكا همچنين با سياست به بازي گرفتن موافقان و مخالفان طرح تجزيه به دنبال تامين منافع خود از طريق سياست تفرقه مي‌باشد. واشنگتن در نهايت در صورت ناتواني در تحميل توافقنامه جديد به عراق، طرح تجزيه را اجرايي مي‌كند تا در لواي دولتهاي كوچكتر بتواند پايگاه‌هاي خود را حفظ و منابع نفتي اين كشور را چپاول كند. بسياري تكرار اين سناريو را براي ساير كشورها نيز دور از ذهن نمي‌دانند چرا كه واشنگتن تجزيه كشورها را از اصول كاري خود قرار داده است.
به هر تقدير مي‌توان گفت زمزمه منطقه فدرالي اهل سنت برابر با طرح تجزيه در عراق است كه با فتنه آمريكايي‌ مطرح شده است. البته بيداري ملت و علما و جريانهاي سياسي عراق و تاكيد آنها بر لزوم وحدت و يكپارچگي عراق سدي در برابر اين توطئه است چنانكه در گذشته نيز تحركات مشابهي صورت گرفت كه به دليل مخالفتهاي مردمي و راهنمايي‌هاي هدايت‌گرايانه علماي ديني با شكست همراه شدند.
کد مطلب: 67370
 
Share/Save/Bookmark