میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۱۱
 
 
فرزندان وارث ميراث حکومت اخلاقی پدر
والدين مهمترين الگو و مدل فرزندان هستند ، آنچه را که دارند به فرزندان خود منتقل می کنند . آنچنان که فرزندان ما از يک ديد آيينه تمام نمای...

والدين مهمترين الگو و مدل فرزندان هستند ، آنچه را که دارند به فرزندان خود منتقل می کنند . آنچنان که فرزندان ما از يک ديد آيينه تمام نمای وجود ما هستند . اگر در چهره آنها آثار بی کفايتی ، ترس ، اضطراب ، بزهکاری و ... پديدار شود بدان خاطر است که اغلب از ما والدين واجد چنين صفات هستيم . يکی از مربيان بزرگ گقته است تو اول فرزندت را به من بنما تا بگويم تو که هستی .
اگر خواستارآن هستيم که فرزندانی پاک ، پرهيزکار، نيک اخلاق ، خوش خلق ، نيکوگفتار ، فعال ، با هوش و فراست و طالب دانش،خير خواه و با ايمان داشته باشيم يک راه آن اين است که خود به عنوان والدين ايشان اينگونه باشيم و خدا را در همه حال شاهد و ناظر اعمال خود بدانيم و عهد هايی را که در روز پيوند زناشويی با يکديگر بسته ايم ،نقض نکنيم و بخاطر توقعات بيجا مادی و زرق و برق دنيوی و رفيق بازی و فاميل بازی و دلبستگی های کاذب ديگر پيمان های زندگی مشترک خود را نشکسته و به آنها وفادار بمانيم، لذا پاکی، درستکاری، تعبد، اخلاقی بودن وظيفه انسانی ماست و قطعا اين انجام وظيفه به فرزندان ما نيز موثر خواهد بود .
به عقيده جامعه شناسان، شخصيت هرکس انعکاس رفتار اطرافيان اوست و اين امر در باره فرزندان کاملا صادق است. رفتار فرزندان در رابطه با والدين همچون رفتار تصويری است که در آينه وجود پدر و مادر باشد. والدين از اين بابت الگوی فرزندان خويشند.اگررفتار والدين براساس فضاِِيل اخلاقی و کرامات انسانی باشد، فرزندان ما – بخصوص نوجوانان و جوانان – آن را می پذيرند و خود نيزعامل بدان می شوند و چنانچه خلاف آن باشد طبعا به همان سو ميل و گرايش پيدا می کنند . مساله الگو در تربيت ، نقش و اهميت فوق العاده ای دارد. و اين مهم در جنبه سازندگی و يا ويرانی بنای حيات، کارصدها واعظ و ناصح و يا مفسد و خرابکار را خواهد کرد و از اين حيث والدين و بخصوص پدر بايد اخلاق مجسم باشند.
نقش اخلاقی پدر در تربيت فرزند
پدرشدن و اصولا قرار گرفتن فرد در نقش پدری نوعی مسئوليت پذيری است . پدر در جريان تربيت فرزندان و اداره آنها در برابر اوضاع پرماجرائی قرار دارند . بار وظيفه سنگين است و پدران و مادران با همه دشواری ها ،بار تمام اين سنگينی ها را بايد بردوش بکشند. شايد برخی گمان کنند همين که فرزندان سرپای خود ايستاده اند و توانسته اند خود را تر و خشک کنند بار و ظيفه آنان سبک شده است . درحالی که درسنين نوجوانی و جوانی مسئوليت شان سنگين تر و انجام وظيفه درباره شان ضروری تراست. چه بسيارند تلخی ها و مرارت هايی که تنها در رابطه با فرزندان می بايست متحمل شوند و وظيفه پدری آن را ايجاب می کند .
انجام اين وظيفه درباره همه فرزندان است بخصوص درباره دختران که در تربيت اسلامی از لحاظ ارتباط با اجتماع محدوديت هايی را که به مصلحت جامعه و فرد ، دين و عفت آنهاست تحمل می کنند . اخلاق پدر در گرم کردن کانون خانواده ، درايجاد اميد يا يأس در دل فرزندان نقش فوق العاده ايفا می کند.بازار تعليم و تعلّم بين پدر و فرزندان بسيار گرم است اگر چه پدر به زبان آکادميک و درسی به آنان نيا موزد و يا به آنان حرفی نزند ، حکومت اخلاقی پدر باعث آن می شود که فرزندان وارث ميراثی ارزنده و يا تأسف انگيز گردند.
از نگاه فرزندان ،پدر تنها نان آور خانه نيست بلکه صاحب يک شخصيت فوق العاده ، مدير و گرداننده خانه نيز به حساب می آيد. او می خواهد پدرش يک قهرمان باشد، قهرمان در قدرت،قهرمان در کار و تلاش، قهرمان در اخلاق و رفتار. از او درس بياموزد و يا نقطه های مثبت او را به عنوان درسی به ديگران معرفی کند .
اگر شخصيت پدر، شخصيت بدخوی و بدرفتار ، فاسد و بد دهن و يا فردی سخت گير و غير منطقی باشد ، فرزندان از وجودش احساس ننگ می کنند ، شرمشان می آيد او را در ميان جمع دوستان ، پدرخود معرفی نمايند!
پدر وظيفه شناس دارای صبر و حوصله می باشد . به علائق فرزندانش توجه دارد ، به آنها حق رأی می دهد ، به عقايد آنها احترام می گذارد ، به اشتباهات خود اعتراف می کند ، می کوشد اشتباهات و لغزش های اعضاي خانواده را با حسن نظر و وسعت ديد اصلاح نمايد . اين امر برای اداره زندگی ، پرورش نسل ، ايجاد اعتماد به نفس ، تشويق فرزند به عضويت انديشيده در خانواده ضروری است . چنين فرزندانی مدافع حقوق و حيثييت پدرهستند ، به وجودش افتخارمی کنند و خود را در سايه آنان در امن می بينند.

کد مطلب: 94407
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark