میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۰
 
 
روزنامه سیاست روز در «چالش قانون» از شاهکارهای قانونگذاری ایران (۳) رونمایی می کند:
قانون شکنی با خیل عظیم اصلاحیه، الحاقیه، متمم، حذف، تغییر و ابطال
قانون شکنی با خیل عظیم اصلاحیه، الحاقیه، متمم، حذف، تغییر و ابطال
 

اشاره: در این بخش به بررسی وضعیت اصلاحیه ها، الحاقیه ها، متمم ها، حذف ها، تغییرها و ابطال ها در قانونگذاری کشور و نقش نامطلوب آن در اداره امور کشور می پردازیم که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
تغییرات مکرر قوانین از طریق اصلاحیه، الحاقیه، متمم، حذف، تغییر و ابطال آنها صورت می گیرد. بر اساس مندرجات موجود در سامانه قوانین درگاه الکترونیکی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مجموعا ۱۱۹۹۰ مورد از قوانین از طریق روش های یاد شده بصورت مکرر تغییر و اصلاح شده اند. مجلس شورای اسلامی طی ۱۱۰ سال گذشته بطور متوسط سالانه حدود۵۰۰ مصوبه داشته است. تعداد بسیار زیاد تغییرات قوانین، موید این واقعیت است که بیش از ۲۰ سال قانونگذاری در تغییرات مکرر به هدر رفته است. آنچه که در خیل عظیم تغییرات مکرر قوانین قابل ملاحظه است، ضعف مفرط تقسیم کار ملی در تشخیص صحیح نیازمندی های قانونی کشور است به نحوی که نیاز به به تغییرات مکرر تقریبا در اکثر قوانین وجود دارد. 

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱- آیا در تشخیص مصلحت، قانون تغییرات مکرری را می پذیرد که محل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است؟
۲- آیا در مصلحت اندیشی های مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمینه های تغییر مکرر قوانین محدود می شود؟
۳- در الگوی مصلحت اندیشانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین چه تدابیری وجود دارد؟
۴- آیا گردش علمی نخبگان و خبرگان برای کاهش تغییرات مکرر قوانین در مجمع تشخیص مصلحت نظام کافی است؟
۵- مصلحت چیست؟ آیا تغییر پذیر است؟ 

پرسشگری از دولت
۱- آیا تغییر دولت ها، تغییر سلیقه های سیاسی و اغراض شخصی در تغییرات مکرر قوانین نقش دارد؟
۲- راستی آزمایی اطلاعات مورد نیاز برای تدوین لوایح و تغییرات مکرر آنها

اصلاحیه قوانین: ۵۳۴۷ مورد الحاقیه قوانین: ۱۶۰۲ مورد متمم قوانین: ۳۹۵ مورد حذف قوانین: ۲۹۰ مورد تغییر قوانین: ۶۲۴ مورد ابطال قوانین: ۳۳۳۷ مورد
در دولت چگونه صورت می گیرد؟
۳- چرا پس از مدتی از تصویب قانون و اجرای آن معلوم می شود که اطلاعات اولیه مربوط به تدوین قانون نادرست بوده و ضروری است قانون بصورت مکرر تغییر یابد؟
۴- چه تضمینی وجود دارد که تغییرات مکرر قانون خود پس از مدتی نیازمند تغییر مجدد نباشد؟
۵- اشکالات قوه مجریه در تغییرات مکرر قوانین در بخش تدوین لوایح چیست؟ 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
۱- نقش کمیسیون های تخصصی در کاهش تغییرات مکرر قوانین بصورت پیشگیرانه چیست؟
۲- آیا عملکرد دیوان محاسبات در تفریغ بودجه های سنواتی برای نظارت بر تغییرات مکرر قوانین کافی است؟
۳- آیا حضور نماینده مجلس شورای اسلامی در شوراها و مجامع مختلف، به معنای تامین وجه نظارتی در پیشگیری از تغییرات مکرر قوانین است؟
۴- معیار انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراها و مجامع مختلف برای نظارت بر ثبات قانونگذاری چیست؟
۵- اشکالات مجلس شورای اسلامی در تغییرات مکرر قوانین در بخش تصویب چیست؟

پرس شگری از شورای محترم نگهبان
۱- آیا تایید تغییرات قوانین توسط شورای محترم نگهبان تاییدیه قانون قبلی را رد می کند؟ حکم شرعی و مطابقت قانون و تغییرات مکرر آن با قانون اساسی چگونه است؟
۲- آیا تایید تغییرات مکرر قوانین توسط شورای محترم نگهبان به معنای تایید نظام کارشناسی مبتنی بر آزمون و خطای موجود در دستگاه های تدوین کننده لوایح و طرح های تدوینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست؟
۳- آیا هم راستایی قوانین و تغییرات مکرر آنها با چشم انداز بیست ساله نظام و سیاست های کلی نظام در تایید آنها توسط شورای نگهبان نقش دارد؟
۴- آیا گزارش های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون حسن اجرای قوانین در تایید تغییرات مکرر قوانین نقش دارد؟
۵- تایید قوانین و تغییرات مکرر آنها به معنای تایید ضعف تشخیص مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان نیست؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
۱- شاخصه بندی معیارهای سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین چیست؟
۲- نظارت مستمر، فوق العاده و موردی سازمان بازرسی کل کشور چگونه می تواند از تغییرات مکرر قوانین جلوگیری کند؟
۳- نقش سازمان بازرسی کل کشور در تقویت ضعف موجود در نظام کارشناسی دولت و کاهش میزان تغییرات مکرر قوانین چیست؟
۴- آیا ارسال گزارش حسن اجرای قوانین در دولت به دولت می تواند در کاهش تغییرات مکرر قوانین نقش داشته باشد؟
۵- الگوی نظارت مستمر سازمان بازرسی کل کشور و نقش آن در کاهش تغییرات مکرر قوانین چیست؟

کد مطلب: 108874
 
Share/Save/Bookmark