میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۶
 
 
چرا‭ ‬اعمال‭ ‬محدودیت‭ ‬برای‭ ‬تردد‭ ‬شهروندان‭ ‬قانونی‭ ‬است؟
چرا‭ ‬اعمال‭ ‬محدودیت‭ ‬برای‭ ‬تردد‭ ‬شهروندان‭ ‬قانونی‭ ‬است؟
 

سوال‭ ‬اين‭ ‬روزهاي‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬اين‌‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شرايطي‭ ‬كه‭ ‬مجلس‭ ‬تعطيل‭ ‬بوده،‭ ‬دولت‭ ‬چگونه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬مجوز‭ ‬اجراي‭ ‬محدوديت‭ ‬تردد‭ ‬شهروندان‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬كند؟
شعار‭ ‬اصلي‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران،‭ ‬استقلال،‭ ‬آزادي،‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬انواع‭ ‬آزادي‌هاي‭ ‬مشروع‭ ‬احترام‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬پاس‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬۱۷‭ ‬بار‭ ‬كلمه‭ ‬آزادي‭ ‬در‭ ‬اصول‭ ‬مختلف‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬نهم‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬در‭ ‬جمهوري‏‭ ‬اسلامي‏‭ ‬ايران‏‭ ‬آزادي‏‭ ‬و‭ ‬استقلال‏‭ ‬و‭ ‬وحدت‏‭ ‬و‭ ‬تماميت‏‭ ‬اراضي‏‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬يكديگر‭ ‬تفكيك‏‭ ‬ناپذيرند‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬آنها‭ ‬وظيفه‏‭ ‬دولت‏‭ ‬و‭ ‬آحاد‭ ‬ملت‏‭ ‬است‏‭. ‬هيچ‏‭ ‬فرد‭ ‬يا‭ ‬گروه‏‭ ‬يا‭ ‬مقامي‏‭ ‬حق‏‭ ‬ندارد‭ ‬به‏‭ ‬نام‏‭ ‬استفاده‏‭ ‬از‭ ‬آزادي‏،‭ ‬به‏‭ ‬استقلال‏‭ ‬سياسي‏،‭ ‬فرهنگي‏،‭ ‬اقتصادي‏،‭ ‬نظامي‏‭ ‬و‭ ‬تماميت‏‭ ‬ارضي‏‭ ‬ايران‏‭ ‬كمترين‏‭ ‬خدشه‏‭ ‬اي‏‭ ‬وارد‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هيچ‏‭ ‬مقامي‏‭ ‬حق‏‭ ‬ندارد‭ ‬به‏‭ ‬نام‏‭ ‬حفظ‭ ‬استقلال‏‭ ‬و‭ ‬تماميت‏‭ ‬ارضي‏‭ ‬كشور‭ ‬آزادي‌هاي‏‭ ‬مشروع‏‭ ‬را،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬با‭ ‬وضع‭ ‬قوانين‏‭ ‬و‭ ‬مقررات‏،‭ ‬سلب‏‭ ‬كند‭.‬‮»‬‭ ‬آزادي‭ ‬شقوق‭ ‬مختلفي‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬آزادي‭ ‬تردد‭ ‬و‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬است‭.‬

‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬ويروسي‭ ‬خطرناك
در‭ ‬شرايط‭ ‬عادي‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬اصولاً‭ ‬آزاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬راه‌ها‭ ‬و‭ ‬معابر‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬آزاد،‭ ‬برابر‭ ‬و‭ ‬رايگان‭ ‬است‭. ‬آزاد‭ ‬يعني‭ ‬اينكه‭ ‬راه‌ها‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬همه‌‭ ‬افراد‭ ‬گشوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬حركت‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬اجازه‌‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬نياز‭ ‬نيست‭. ‬لذا‭ ‬مقامات‭ ‬دولتي‭ ‬حق‭ ‬ندارند‭ ‬موانعي‭ ‬كه‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬كند‭ ‬براي‭ ‬افراد‭ ‬ايجاد‭ ‬كنند؛‭ ‬مگر‭ ‬در‭ ‬مواردي‭ ‬كه‭ ‬مقتضيات‭ ‬امينت‭ ‬و‭ ‬نظم‭ ‬عمومي‭ ‬محدوديت‌هايي‭ ‬را‭ ‬ايجاب‭ ‬نمايد‭. ‬

‭ ‬نقش‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬در‭ ‬تصميمات‭ ‬كابينه
‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬هفتاد‭ ‬و‭ ‬نهم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬اشاره‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دفاع‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬اصل‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬برقراري‏‭ ‬حكومت‏‭ ‬نظامي‏‭ ‬ممنوع‏‭ ‬است‏‭. ‬در‭ ‬حالت‏‭ ‬جنگ‏‭ ‬و‭ ‬شرايط‭ ‬اضطراري‏‭ ‬نظير‭ ‬آن‏،‭ ‬دولت‏‭ ‬حق‏‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬تصويب‏‭ ‬مجلس‏‭ ‬شوراي‏‭ ‬اسلامي‏‭ ‬موقتآ‭ ‬محدوديتهاي‏‭ ‬ضروري‏‭ ‬را‭ ‬برقرار‭ ‬نمايد،‭ ‬ولي‏‭ ‬مدت‏‭ ‬آن‏‭ ‬به‏‭ ‬هر‭ ‬حال‏‭ ‬نمي‏‭ ‬تواند‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬سي‏‭ ‬روز‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورتي‏‭ ‬كه‏‭ ‬ضرورت‏‭ ‬همچنان‏‭ ‬باقي‏‭ ‬باشد‭ ‬دولت‏‭ ‬موظف‏‭ ‬است‏‭ ‬مجددآ‭ ‬از‭ ‬مجلس‏‭ ‬كسب‏‭ ‬مجوز‭ ‬كند‭.‬‮»‬
هرچند‭ ‬مفاد‭ ‬اصل‭ ‬هفتاد‭ ‬و‭ ‬نهم‭ ‬صراحتا‭ ‬به‭ ‬ممنوعيت‭ ‬برقرار‭ ‬حكومت‭ ‬نظامي‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬بايد‭ ‬ديد‭ ‬كه‭ ‬تفاوت‭ ‬ماهوي‭ ‬حكومت‭ ‬نظامي‭ ‬با‭ ‬‮«‬محدوديت‌هاي‭ ‬ضروري‮»‬‭ ‬چيست؟‭ ‬موضوعي‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬سوال‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬مجلس‭ ‬خبرگان‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬نيز‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬دهخدا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حق‭ ‬آزادي‭ ‬چه‭ ‬مي‌گويد؟
با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬لغتنامه‭ ‬دهخدا‭ ‬و‭ ‬جستجوي‭ ‬معناي‭ ‬عبارت‭ ‬حكومت‭ ‬نظامي‭ ‬به‭ ‬چنين‭ ‬تعريفي‭ ‬برمي‌‌خوريم‭: ‬‮«‬معلق‭ ‬ماندن‭ ‬قوانين‭ ‬مدني‭ ‬موقتاً‭ ‬و‭ ‬نائب‭ ‬مناب‭ ‬شدن‭ ‬قوانين‭ ‬لشكري‭ ‬آنرا‭ ‬براي‭ ‬مصلحتي‭ ‬عام‮»‬‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬تعريف‭ ‬بنظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬وضع‭ ‬محدوديت‌هاي‭ ‬ضروري‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬اعلام‭ ‬حكومت‭ ‬نظامي‭ ‬باشد،‭ ‬هرچند‭ ‬با‭ ‬ادبياتي‭ ‬نرم‌تر‭.‬
اما‭ ‬به‭ ‬هرحال،‭ ‬اصل‭ ‬۷۹‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬تاكيد‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬براي‭ ‬وضع‭ ‬محدوديت‌هاي‭ ‬ضروري‭ ‬و‭ ‬موقت‭ ‬نيز‭ ‬دولت‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬مصوبه‭ ‬بگيرد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬شيوع‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬اغلب‭ ‬كشورها‭ ‬مقرراتي‭ ‬براي‭ ‬منع‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬وضع‭ ‬كرده‌اند‭. ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬اخيرا‭ ‬دولت‭ ‬مقررات‭ ‬مشابهي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭. ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬حمايت‭ ‬پزشكان‭ ‬و‭ ‬اپيدميولوژيست‌ها‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬حال‭ ‬سوال‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شرايطي‭ ‬كه‭ ‬مجلس‭ ‬تعطيل‭ ‬است،‭ ‬دولت‭ ‬چگونه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬مجوز‭ ‬اجراي‭ ‬چنين‭ ‬طرحي‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬كند؟
شايد‭ ‬جالب‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬همين‭ ‬موضوع‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬مذاكرات‭ ‬خبرگان‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خبرگان‭ ‬راه‌حل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تشكيل‭ ‬جلسه‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬و‭ ‬تصويب‭ ‬لايحه‭ ‬دولت‭ ‬دانسته‌اند‭. ‬كه‭ ‬البته‭ ‬اين‭ ‬اتفاق‭ ‬نيفتاد‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬مسير‭ ‬ديگري‭ ‬ايراد‭ ‬قانوني‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬كرد‭.‬

‭ ‬تصميمات‭ ‬ستاد‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬مصوبات‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬امنيت‭ ‬ملي
در‭ ‬اين‭ ‬مورد‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬مصاحبه‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬اسفند‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬طي‭ ‬آن‭ ‬بيان‭ ‬كرد،‭ ‬براساس‭ ‬تصميم‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬امنيت‭ ‬ملي،‭ ‬مصوبات‭ ‬ستاد‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬كرونا‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬مصوبات‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬امنيت‭ ‬ملي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬تصميم‭ ‬به‭ ‬تاييد‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبري‭ ‬نيز‭ ‬رسيده‭ ‬است‭. ‬لذا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اصول‭ ‬۱۷۶‭ ‬و‭ ‬۱۱۰‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‭ ‬رسيد‭ ‬كه‭ ‬طرح‭ ‬فاصله‌گذاري‭ ‬اجتماعي‭ ‬ناقض‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬نيست‭.‬
اما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مجلس‭ ‬بايد‭ ‬دقت‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬مشكلاتي‭ ‬نظير‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬مسري‭ ‬نبايد‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬داشتن‭ ‬مجلس‭ ‬محروم‭ ‬كند،‭ ‬چه‭ ‬آنكه‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬مي‌شود‭ ‬اين‭ ‬ويروس‭ ‬تا‭ ‬مدتي‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬درگير‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬متاسفانه‭ ‬مجلس‭ ‬تا‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬پيش‌بيني‭ ‬چنين‭ ‬شرايطي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آيين‌نامه‭ ‬خود‭ ‬نداشته‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬جلسات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجازي‭ ‬برگزار‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بي‌قانوني‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬خلاف‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬نجات‭ ‬دهد‭. ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬پيشبيني‭ ‬تداوم‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬آينده‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬تشكيل‭ ‬يك‭ ‬جلسه‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اصلاحاتي‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬آيين‌نامه‭ ‬داخلي‭ ‬مجلس‭ ‬ضروري‭ ‬باشد‭. ‬اصلاحات‭ ‬آيين‌نامه‭ ‬داخلي‭ ‬مي‌تواند‭ ‬شامل‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬شناختن‭ ‬برگزاري‭ ‬جلسات‭ ‬مجازي‭ ‬و‭ ‬مصوبات‭ ‬آن‭ ‬باشد‭.‬‭ ‬

کد مطلب: 113247
 
Share/Save/Bookmark