میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۹
 
 
انقلاب اسلامی و دست آوردهای سیاست خارجی ج.ا.ایران
انقلاب شکوهمند اسلامی وپیروزی آن در بهمن ۱۳۵۷ با گشودن جبهه ثالثی درنظام بین الملل، با اتخاذ سیاست نه شرقی ونه غربی توانست دست اوردهای قابل توجهی درسیاست خارجی کسب نماید. به گونه ای که نتیجه اتخاذ این سیاست توانست گفتمان عزت ،حکمت و مصلحت را درروابط خارجی نهادینه کند درزمره این دست آوردها درابتدا شکست هیمنه آمریکا درتسخیر لانه جاسوسی ،وبنانهادن سیاست خارجی براساس استکبارستیزی وعدم اتکاء به یک قدرت هزمون که دردوران پهلوی این سیاست دررئوس اهداف مهم قرار داشت ، همچنین سیاست عزت مندانه ایران دردوران جنگ تحمیلی وجنگ با رژیم بعثی عراق ، با یک نگاه واقع بینی آرمان گرایانه بدنبال عدالت طلبی ،حمایت از مظلومین وجنبش های اسلامی علیه استکبار وصهیونیسم بود ،که تا کنون این روند ادامه داشته است.
بطوریکه جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از چهاردهه از عمربابرکت خود ، عزت را فدای مصلحت درسیاست خارجی خود نکرده که نمونه بارز آن می توان به برنامه هسته ای ج.ا.ایران در مواجهه با ۵ قدرت صنعتی برتر جهان اشاره کرد. که درمقایسه با سیاست خارجی دوران پهلوی دوم همیشه مصلحت فدای عزت ایران در مواجهه با قدرت های غربی وایالات متحده آمریکا شده است نمونه آن حق کاپیتالاسیون آمریکائی ها درایران و برخورد ذلت بار آمریکا دردوران کارتر با شاه ایران اشاره کرد. وزمانی که محدرضاشاه پهلوی بدلیل وابستگی بیش از حد به آمریکا وغرب سخن از قطع صدور وافزایش قیمت نفت کرد ،سناریوی حذف وی از صحنه قدرت توسط قدرت های جهانی دربلوک غرب رقم خورد.
از طرفی تلفیق عزت و مصلحت، حکمت می باشد که جمهوری اسلامی ایران در طول دوران حیات پربرکت اش ،درمواجهه با قدرت های اسکتباری حکیمانه عمل کرده است وزیر بازر ذلت وخفت درسیاست خارجی به مانند برخی از دولت های عربی نظیر لیبی دوران قذافی یا مصر دوران حسنی مبارک نرفته است. به نحوی که آنان زمانی که به غرب اعتماد کردند ، ناقوس مرگ وسقوط آنان نیز به صدا درامد.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس شعار نه شرقی ونه غربی ومرز بندی بین مستکبرین ومستضعفین حمایت از حرکت های معنوی مستقل ضد استکباری وضدصهیونیستی را نیز درپیش گرفته است. بطوریکه تضعیف نفوذرژیم صهیونیستی دربین ملت های منطقه وچالش های اساسی او مرهون سیاست های ضدصهیونیستی وعزت مندانه جمهوری اسلامی ایران بوده است . چالشی که پس از دوران انقلاب اسلامی و شعار مبارزه با صهیونیسم تا آزادی قدس شریف ، تبدیل به یک چالشی بزرگ برای رژیم اشغالگر قدس درمنطقه گردیده است. که مجموعا سبب تشکسل ژئوپلیتیک مقاومت درمنطقه شده است چرا که این رویکرد با داشتن جاذبه بین برخی از دولت ها وملت های منطقه وتشکیل یک جبهه ضداستکباری وضدصهیونیستی این محور علیه اسرائیل وآمریکا در منطقه تشکیل شد.
از طرفی نیز جمهوری اسلامی ایران همواره بر روابط صلح آمیز با کشورهای غیر محارب را در سرلوحه روابط خارجی خود داشته است. وصهیونیسم جهانی و ایالات متحده ،همواره تلاش کرده اند تا در برابر جبهه مقاومت وانقلاب اسلامی یک جبهه استکباری که امروزه به جبهه غربی ،عربی عبری نام گرفته است ؛ایجاد نمایند تا جلوی نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را بگیرند.
بطور کلی جمهوری اسلامی ایران جهت تداوم این سیاست عزت مندانه مصلحت اندیشانه وحکیمانه، ضمن اتخاذ سیاست خارجی همه جانبه گرایانه وترکیی رسمی ودیپلماسی عمومی ، باید بتواند در حوزه های سیاسی ،اقتصادی، نظامی وفرهنگی یک تعادل ایجاد کند. وبا هنجار سازی وهویت سازی فرهنگی، قدرت سیاست خارجی ونفوذ آن را توسعه ببخشد ، تقویت زیر ساخت های اقتصادی ودیپلماسی اقتصادی منطقه ای وبین المللی براساس رفتار عزت مندانه ورعایت قاعده نفی سبیل می تواند پیش رونده حوزه سیاست خارجی کشورباشد. بدون شک تقویت حوزه سیاست خارجی می تواند در تمام حوزه های دیپلماسی برای جمهوری اسلامی ایران دست آورد راهبردی کسب کند. وراه را برای آینده گان در حوزه سیاست خارجی هموار نماید.

نویسنده: رضا مهر عطا
کد مطلب: 117280
 
Share/Save/Bookmark