میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۱
 
 
راه برد: برنامه ریزی کلان «راه چهارم»
راه برد: برنامه ریزی کلان «راه چهارم»
 

«راه چهارم»پس از شناخت کژراهه ها و تحلیل بی راهه ها از طریق کارراهه ها می کوشد تا «راه» خود را طراحی و ارائه کند. راه بردها مجموعه ای از تدابیر و تصمیمات کلان ایجابی اند که کارراهه ها را برای راه کارها مهیا می کنند. اصولا راه بردها نوعی برش خاص و خوانشی منحصر به فرد از کارراهه هاست که مبتنی بر دوری از کژراهه ها و عبور از بی راهه هاست. راه بردها نحوه ای از بسته بندی کارآمد کارراهه هاست که از گزند کژراهه ها و بی راهه ها مصون است یا برای رویارویی با آنها برنامه ای خاص دارد. راه-بردها اصول کلی کاربست سازی از کارراهه ها برای راه کارها هستند و می توانند مفاهیم موجود در کاراهه ها را در راه کارها قالب ریزی کنند. راه بردهای راه پردازی، راه یابی و راه گستری در برنامه های میان مدت پنج ساله و راه برد راه بری در برنامه های کوتاه مدت سالانه یا بازه زمانی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد (مستندات، پیوست های علمی و منابع اقتباسی و تولیدی پیرامون راه بردها شامل کتاب ها، مقالات منتشر شده در نشریات معتبر، پایان نامه های دانشگاهی و گزارش های رسمی دستگاه ها و مراکز اجرایی مسوول کشور در پایگاه دانش «راه چهارم» موجود است).

راه برد اول- راه پردازی
راه پردازی شامل شناخت، تحلیل و پردازش خلاءها، کمبودها، ضعف ها، آسیب ها، تهدیدها، قوت ها، فرصت ها، ضرورت ها و اولویت های «راه» در چهار دهه گذشته بر اساس اسناد فرادست کشور و تجارب ملی و بین المللی است. در راه پردازی «راه» های گوناگون برای حل مشکلات زندگی مردم در سطح کلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آثار مثبت و منفی و نسبت هزینه و فایده «راه» های احتمالی موثر در اداره امور کشور در این مرحله شناسایی و پردازش می شوند. آزمون مقایسه ای «راه» های احتمالی، مزیت سنجی و راستی آزمایی آنها در تحقق اهداف از پیش تعیین شده در راه پردازی انجام می شود. معمولا در برنامه های میان مدت پنج ساله به بیان اصول کلی راه پردازی انجام شده در تدوین برنامه پرداخته می شود.

راه برد دوم- راه یابی
راه یابی شامل یافتن یا ساختن «راه» برتر برنامه ریزی اداره امور کشور برای حل مشکلات زندگی مردم از میان «راه» های احتمالی بر اساس اسناد فرادست کشور و تجارب ملی و بین المللی است. انتخاب «راه» برتر یا ساختن «راه» برتر با پرهیز از کژراهه ها و بی راهه ها و منطبق بر کارراهه هاست. انتخاب «راه برتر» از میان «راه» های احتمالی نیازمند تلاش های علمی و عملی موثر در راه پردازی است. بدون توانایی تخصصی و تجربی لازم نمی توان انتخاب موفقیت آمیز «راه» برتر را انجام داد. عدم تناسب «راه» انتخاب شده و مشکلات جامعه موجب هرزروی نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات قطعی است. معمولا در برنامه های میان مدت پنج ساله به بیان اصول کلی راه یابی انجام شده در تدوین برنامه پرداخته می شود.

راه برد سوم- راه گستری
راه گستری شامل مدل سازی یا الگوسازی برنامه «راه» برتر بر اساس راه پردازی ها، راه یابی ها، اسناد فرادست کشور و تجارب ملی و بین المللی است. پیچیدگی امور اجتماعی اقتضا می کند که «راه» برتر در اداره امور جامعه برای حل مشکلات زندگی مردم مدل سازی شود تا روابط اصلی و جزیی آن از هم بازشناخته شوند و سهم تاثیر هر یک تعیین شود. مدل سازی یا الگوسازی، روشی کارآمد برای رویارویی جامع با جنبه های گوناگون برنامه ریزی سیستم های پیچیده و حل معضلات پیچیدگی آنهاست. مدل سازی یا الگوسازی ابزاری برای طرح ریزی آینده و تخصیص بهینه امکانات محدود جامعه برای انبوه مشکلات موجود در زندگی مردم است. بدون وجود مدل ها و الگوها، حجم بسیاری از منابع صرف امور جزیی جامعه می شود. معمولا در برنامه های میان مدت پنج ساله به بیان اصول کلی راه گستری انجام شده در تدوین برنامه پرداخته می شود.

راهبرد چهارم- راه بری
راه بری شامل طراحی گفتمان و مدیریت پیاده سازی برنامه «راه» برتر شامل برنامه های ایجادی، جبرانی، تقویتی، ترمیمی، پیشگیری، ارتقایی، بهره برداری، تامینی، انتخابی بصورت موضوعی (به تفکیک وزارتخانه ها) و موضعی (به تفکیک استان ها) بر اساس راه پردازی ها، راه یابی ها و راه گستری های اسناد فرادست کشور و تجارب ملی و بین المللی است. معمولا در برنامه های کوتاه مدت یک ساله یا بازه زمانی کمتر، به بیان چگونگی راه¬بری برنامه ها پرداخته می شود. شاخصه های کمی و کیفی اثربخشی برنامه ها برای سنجش تحقق اهداف آنها در این را ه برد تنظیم و ارائه می شود.

کد مطلب: 115859
 
Share/Save/Bookmark