داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۰۶
 
 
نگاهي بر وضعيت زنان در رژيم اشغالگر قدس توهم منزلت
نگاهي بر وضعيت زنان در رژيم اشغالگر قدس 
توهم منزلت
 
آزاده حيدري:
مقدمه: زنان به عنوان نيمي از جامعة بشري، نقشي انكارناپذير در تكوين جوامع و كشورها دارند. پرداختن به مسئله حساسي چون وضعيت زنان آن هم در جامعه‌اي سرشار از تناقض‌هاي قوميتي و اعتقادي مثل جامعة صهيونيستي ساكن در اراضي اشغالي 1948، بدون يادآوري منزلت والا و انسان‌ساز زن و جايگاه برابر وي با مرد از حيث جوهرة انساني علي‌رغم تفاوت در حقوق و تكاليف در تعاليم قرآني و روايي ممكن نيست.
امري كه به نوبة خود باعث تأكيد بر نقش بي‌بديل او در ساختن يك جامعة آرماني مبتني بر كانون خانواده و توجه به نيازهاي رواني وي و ارج نهادن به اين نهاد گرديده است.
گر چه ما در اين نوشتار در مقام مقايسه جايگاه زن در جوامع اسلامي آرماني و يا جامعه صهيونيستي نمي‌باشيم ولي از آنجا كه رژيم‌صهيونيستي، همواره مدعي است كه تنها دموكراسي موجود در خاورميانه است، لذا بررسي وضعيت زن و بعد حقوق بشري مترتب بر آن كه سالها با بي‌اعتنايي و برخورد گزينشي مدعيان حقوق‌بشر مواجه بوده امري ضروري محسوب مي شود.
گرچه شمار زنان صهيونيست ساكن در جامعه اسراييل بيشتر از مردان ساكن در اين منطقه مي‌باشد و طبق تازه‌ترين آمار ، در كل جمعيت 7 ميليون و 746 هزار نفري صهيونيستها، به ازاي هر 979 مرد، هزار زن وجود دارد (1)، ولي اين قشر وسيع در حقيقت قرباني تناقض‌ها و چالش‌هاي اجتماعي موجود در رژيم‌صهيونيستي شده اند به طوري كه
سر گشتگي زن را در بن‌بست حاصل از تدين يهودي و لائيسم و يا بن‌بست هاي ناشي از تفاوت‌هاي قوميتي و يا چالش‌هاي تحقيرآميز اجتماعي رقم زده است كه در اين مجال به طور خلاصه مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
در اين نوشتار تلاش مي شود تا حقايقي را كه بر زنان در سرزمين‌هاي اشغالي مي‌رود و سكوت مدعيان حقوق بشر غربي در برابر وضعيت اسفناك زنان در درون رژيم صهيونيستي مورد بررسي قرار گيرد.
***
بن‌بست تدين و لائيسم:
گر چه رژيم‌صهيونيستي مدعي ايجاد يك حكومت و جامعه لائيك است و از اين طريق موفق شده مهاجران زيادي را جذب نمايد ولي در حقيقت بنا به ادعاي خود صهيونيست‌ها مجموعه قوانين اسراييل در رابطه با زنان سرشار از تناقض‌هاي ناشي از ارزشهاي ديني يهود و لائيسم است.(2)
بخش اندكي از جامعه صهيونيستي كه به قشر ارتدوكس‌هاي افراطي موسومند و به اجراي احكام شريعت يهودي اعتقاد راسخ دارند، از قدرت اجرايي بسيار زيادي برخوردارند. موفقيت‌هاي آنها در زمينه تعطيل نمودن نهادهاي اسراييلي در روزهاي شنبه و نيز اجباري ساختن غذاي كوشر (غذاي حلال يهوديان)، ايجاد حائل در برخي خيابان ها و جدا ساختن محل عبور و مرور زنان و مردان و... متجلي شده و همين باعث به وجود آمدن شكافي عميق ميان متدينين و لائيك‌ها شده است. در سال 1953 كنست رژيم‌صهيونيستي قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن تمام امور مربوط به وضعيت فردي من‌جمله ازدواج و طلاق در حيطة دستگاه حاخاميت اعظم (نهاد روحانيت يهود) قرار گرفت.(3)
اين دستگاه نظرات خود را بر اساس تعاليم تورات تحريف شده و تلمود به عنوان دومين منبع شريعت يهودي اجرا مي‌نمايد كه سرشار از ديدگاهها و فتواهاي مردسالارانه، موهن و تحقيرآميز نسبت به زنان، جايگاه پست آنها نسبت به مردان، ناپاك شمردن آنها و حتي تلقي آنها در رديف حيوانات و ممانعت از شركت ايشان در عبادت‌هاي جمعي است.(4)
نفوذ اين عده در كنست رژيم‌صهيونيستي باعث تصويب قانوني شده كه به موجب آن زنان حق نزديك شدن به محدودة ديوار براق كه از سوي صهيونيست‌ها به ديوار ندبه معروف است و مهمترين مكان مذهبي آنها به شمار مي‌رود را نداشته باشند. هر زني كه از اين مسئله تخطي نمايد، به 7 سال زندان محكوم مي‌شود.(5)
سيستم قضايي حاخاميت نيز با جانبداري از جنس مرد و اجحاف‌هاي فراوان به زنان بر اساس فتواهاي ناعادلانه و غيرانساني حاخام‌هاي يهودي در باب ارث و طلاق، عرصه را بر زنان بيش از پيش تنگ كرده‌اند.
با اين اوصاف يك زن صهيونيست چاره‌اي جز پناه بردن به ايده لائيسم نمي‌يابد كه البته اين گريزگاه نيز تفاوت چنداني با مشكل اولي ندارد چرا كه در اين ديدگاه با صرف‌نظر از تمام تفاوتهاي روحي و عاطفي و جسمي زن، او هم‌رتبه مرد تلقي شده و با احكام و نظرات ظالمانه، ديدگاه كاپيتاليسم غربي و بهره‌كشي حداكثري از زنان را به دنبال مي‌آورد.
خدمت اجباري زنان در ارتش اسراييل و تداوم زندگي نظامي براي زنان مجرد تا سن 38 سالگي يكي از نتايج همين مسئله است.

بن‌بستهاي قوميتي:
به طور كلي زنان جامعه صهيونيستي از لحاظ قوميتي به دو طيف زنان يهودي و غير يهودي تقسيم مي‌شوند. زنان يهودي متشكل از دو طيف يهوديان شرقي‌تبار (سفاردي) و يهوديان غربي‌تبار (اشكنازي) هستند. زنان غير يهودي نيز اعم از زنان عرب و غير عرب مي‌باشند. يهوديان سفاردي كه از كشورهاي شرقي فلسطين و عمدتاً كشورهاي عرب و مسلمان‌نشين به اراضي اشغالي مهاجرت كرده‌اند از مكان و منزلت اجتماعي پست‌تري برخوردارند و بيشتر به مشاغل سخت و ناچيز مشغولند كه اين باعث شيوع فقر ميان آنها و طبعاً فساد ايشان شده است اما زنان اشكنازي كه از كشورهاي غربي به اين منطقه مهاجرت كرده‌اند، داراي امتيازات اجتماعي بيشتر مثل فرصت‌هاي شغلي بهتر و حقوق و مزاياي بيشتر هستند. زنان غير يهودي بويژه عرب نيز با انواع تبعيض‌هاي قومي و ديني و عدم برخورداري از خدمات رفاهي و بهداشتي درگيرند.(6) اين مسئله در تفاوت شاخص اميد به زندگي زنان يهودي -9/83- و زنان عرب -7/80- ، و نيز شيوع انواع سرطانها در ميان آنها و فقر فزاينده ايشان و تبعيض در برخورداري از خدمات بهداشتي قابل مشاهده است. (7)
علاوه بر اين يك زن يهودي از حق عشق ورزيدن به مردي از قوميتهاي ديگر و ازدواج با او محروم است زيرا از ديدگاه نژادپرستانه حاخام هاي يهودي كه امور ازدواج زير نظر آنها انجام مي شود، ازدواج ميان نژادي ممنوع بوده و باعث از بين رفتن خلوص نژاد يهودي مي شود اين در حالي است كه همين حاخام ها با نگاه ابزاري به زن خودفروشي آنها را براي كسب اطلاعات از دشمن نه تنها جايز مي دانند بلكه آن را يك واجب ديني نيز تلقي مي نمايند!(8) و در اين ميان، اين هويت و كرامت انساني زن است كه قرباني اميال و تناقض‌هاي مشتي مدعي دين و سياستمداران دنيا‌طلب مي شود.

حقارت اجتماعي:
طبق نظرسنجي به عمل آمده توسط مركز «داحاف» در اسراييل درباره خشونت عليه زنان و نحوه برخورد با آنها در درون خانواده، 57 درصد مردان اسراييلي عنوان كردند كه بايد عليه زنان متوسل به زور و خشونت شد. علاوه بر اين، ماهانه 256 مورد شكايت توسط زنان در مورد به كارگيري خشونت عليه آنها به مراجع مسئول ارائه مي شود(9)
گذشته از بحث خشونت و نگاه تحقيرآميز نسبت به زنان در ميان مردان صهيونيست، با نگاهي كلان تر بايد اين نكته را متذكر شد كه رژيم صهيونيستي يكي از مقصدهاي عمده تجارت سيستماتيك زنان با همكاري مقامات مسئول در اين رژيم محسوب مي شود به طوري‌كه درآمد حاصل از اين امر سالانه ميليونها دلار تخمين زده مي شود و حتي در اوج اين اقدامات مربوط به اين برده داري نوين، يك فروشگاه در تل آويو در سال 2010 اقدام به فروش زنان كرد كه حتي اعتراض مجامع حامي صهيونيستها را نيز به دنبال داشت.(10)
در زمينه حقوق و دستمزد نيز متوسط حقوق دريافتي زنان براي مدت كار مشابه، تنها 66 درصد حقوق مردان است.(11) چنين اقدامات و سياستهايي عملا زن را به كالايي بي ارزش به نفع سرمايه داران و قدرتمندان جامعه صهيونيستي تبديل كرده است.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمريكا درباره تجارت زنان و بهره‌كشي از آنان به روش‌هاي غير قانوني در جهان، رژيم صهيونيستي را در رديف دومين مركز تجارت زنان قرار داد.
بنا بر اين گزارش، رژيم صهيونيستي كارگران بي‌تجربه را از چين، روماني، تايلند، تركيه و هند جذب كرده و آنان را در كارهاي ساخت و ساز و كشاورزي و در شرايط بسيار نامناسب انساني به كار مي گيرد و حتي از پرداخت دستمزد به آنان خودداري مي‌كند و گذرنامه‌هاي آنان را بدليل جلوگيري از فرار از "اسرائيل " مصادره مي‌كند.
اين گزارش آمريكائي مي افزايد كه آژانس‌هاي رژيم صهيونيستي براي جذب كارگران در خارج مستقر هستند و پس از وعده‌هايي به آنان اين كارگران را به سرزمين‌هاي اشغالي انتقال مي‌دهند و با وجود توافق انجام شده آنها را در كارهاي پست و حقير به كار مي‌گيرند.
وزارت خارجه آمريكا در اين گزارش همچنين آورده است كه رژيم صهيونيستي از يك سو با وعده پرستاري از كودكان و تدريس، زنان را از روسيه، اوكراين و چين جذب كرده و پس از انتقال آنان به سرزمين‌هاي اشغالي از آنان براي روسپي‌گري استفاده مي‌كند و از سوي ديگر زنان و دختران كم سن و سال را براي انجام روسپي گري به كشورهاي ديگر از جمله ايرلند و انگليس صادر مي‌كند. گزارش پارلماني رژيم صهيونيستي نشان مي‌دهد كه حجم تجارت زنان در اسرائيل در يك سال به 235 مليون دلار رسيد و در سالهاي گذشته حدود 3 هزار تا 5 هزار زن از خارج به "اسرائيل " انتقال يافتند.

كلام آخر
با توجه به موارد و تنگناهاي فوق الذكر مي توان گفت تنها جاذبه رژيم صهيونيستي براي زنان صهيونيست، البته به غير از زنان قشر ارتودكس افراطي كه محكوم به پذيرش شرايط ديندارانه! موجود هستند؛ بي بند و باري و آزادي هاي غير اخلاقي رايج در اين رژيم است. آنان خود را در شرايطي يافته اند كه احكام شريعت مورد ادعاي حاخامها براي آنان ارزشي قائل نيست بنابراين از كانون خانواده و سلطه مرد بر خود مي گريزند و در عين حال شعار لائيسم را نيز جز سرابي نمي بينند و هويت و جايگاه اجتماعي خود را نيز در درجه اول محصول نژاد خويش تلقي مي كنند. وضعيت اسف‌بار زنان اسراييل بيش از هر چيز ديگر در كتاب
«چهره‌اي جديد در آينه» اثر «ياعل دايان» دختر «موشه دايان» قابل مشاهده است. كتابي كه به گفته خود او يك سند معتبر درباره جامعه اسراييل است. وي در اين كتاب مي نويسد: «..ما زنان اسراييل پيوسته به دنبال لذتيم و هرگز به يك لذت اكتفا نمي كنيم... ما بايد همه ميوه هاي ممنوعه را بچشيم. هيچيك از جوانان اسراييلي لذت امروز را به فردا موكول نمي كند زيرا از اين در هراس است كه شايد فردايي در كار نباشد.. »(12)

منابع
1-مركز آمار رژيم صهيونيستي
2- www.altawasul.com/MFAAR/this+is+israel/women+in+israel/
3- www.adl.org/Israel/Conversion/creation.htm
4-براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به كتاب: المرأة اليهودية بين فضائح التوراة و قبضة الحاخامات، ديب علي حسن، الناشر: صفحات للدراسات والنشر.
5- www.guardian.co.uk/world/2000/jun/02/israel
6- www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=201020
7- www.pls48.net/Web/Pages/Details.aspx?Id=35454
8-http://arabic.cnn.com/2010/middle_east/10/5/Apress.5Oct/index.html
9-www.alquds.gov.ps/ar/index.php?view=79YOcy0nNs3Du69tjVnyyumIu1jfxPK
NuunzXkRpKQN7JppaTTTG
10- www.haaretz.com/news/national/women-go-on-sale-at-tel-aviv-shopping-center-1.320059
11- www.cbs.gov.il/hodaot2011n/11_11_050e.pdf
12- www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=201020
کد مطلب: 67419
 
Share/Save/Bookmark