داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۳ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۵۱
 
 
تحولات منطقه به نتيجه ميرسد خاورميانه اسلامي نقطه پايان غرب
تحولات منطقه به نتيجه ميرسد 
خاورميانه اسلامي نقطه پايان غرب
 
اكرم شعباني:
خيزشهاي منطقه استراتژيك خاورميانه در شرايطي كه مردم اين كشورها خواستار سقوط ديكتاتورهاي حاكم شدند و خواهان برقراري حكومتهاي اسلامي، از سوي رهبر انقلاب خيزشهاي اسلامي خوانده شد؛ در شرايطي كه تحليلگران بينالمللي در تحليل سخنان رهبر انقلاب آن را پيش بيني زودهنگام ميناميدند اما روند پيشروي اين خيزشها نشان داد كه چيزي جز بيداري اسلامي در پس آن وجود ندارد.
شكل گيري خاورميانه اسلامي در كنار الگوگيري انقلابهاي منطقه از انقلاب اسلامي ايران و اذعان تحليلِگران بينالمللي به اين حقيقت، باعث ايجاد وحشت بينالمللي به خصوص در بين قدرتهاي بزرگ حاضر در منطقه شد؛ در شرايطي كه اين قدرتهاي بزرگ با ايجاد پايگاههاي نظامي و حضورهاي نابهنگام به بهانههاي مختلف در كشورهاي خاورميانه و تجديد پيمان با حاكمان آنها، نقشه شكل گيري خاورميانه بزرگ را ترسيم ميكردند، خاورميانه اسلامي با ورود خود آنها را از روياهايشان جدا كرد.
آنها با ايراد اتهاماتي به جمهوري اسلامي ايران در رابطه با خط دهي به كشورهاي در حال تحول براي شكل دهي افكار عمومي ايران را متهم به مداخله در امور داخلي برخي از اين كشورها كردند؛ اين اتهامات در شرايطي به جمهوري اسلامي وارد شد كه خود آنها با پايگاههاي نظامي در برخي از كشورهاي منطقه در صدد كنترل تحولات منطقه برآمده بودند.
در عين حال عليرغم تشكيل جبهه مقاومت و خط سازش در بين كشورهاي منطقه خاورميانه كه بيانگر مواضع اين كشورها در برابر آمريكا و ديگر قدرتهاي استعماري حاضر در خاورميانه شده بود به طور كلي جهتگيري ملتها پس از خيزشهاي اسلامي نسبت به اين موضوع تغيير كرد، در واقع بر خلاف آنچه كه تصور حاكمان بيگانه حاضر در منطقه بود، ملتها تمايل خود را براي ورود به جبهه مقاومت ابراز كردند.
موضعگيري مقامات آمريكا و غرب در حمايت از مردم اين كشورها تاثيري در تغيير خواستههاي آنها نداشت؛ آنها به هر حال خواستار قطع دخالت بيگانگان بودند، شعاري كه در بين همه كشورهاي در حال تحول مشترك بوده است.
با اين وجود مقامات غربي جمهوري اسلامي را متهم كردهاند كه ايران با موقعيت ايجاد شده در خاورميانه قصد دارد بر كشورهاي در حال تحول تاثير خود را بگذارد و به اين شكل منافع خود را از اين تحولات كسب كند، موضع گيري كشورهاي عربي خط سازش در مقابل ايران نيز موجب تقويت اين موضع شد؛ در عين حال با عدم نتيجه گيري از مواضع در پيش گرفته آنها بار ديگر موضوع هستهاي ايران را كه با گشوده شدن تحولات خاورميانه به فراموشي سپرده شده بود مطرح كردند.
خاورميانه اسلامي با اولويتهاي ايجاد شده موضوعي است كه اكنون آنها به آن اذعان دارند؛ در اين باره روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن در یادداشتی به قلم عبدالرحمن راشد، سردبیر این روزنامه به همین موضوع پرداخته و مینویسد: کمتر پیش آمده که منطقه شاهد تغییرات ریشهای باشد ولی هر وقت هم که دامنگیر تغییری شده زمانی بوده که سازمانها و ارگانهای اصلی و تاثیرگذار آن تغییرات شگرف کردهاند. بارزترین آن انقلاب اسلامی ایران بود که طی آن شاه سقوط کرد و نظام اسلامی در ایران بر سر کار آمد که باعث تغییر وجهه تمامی منطقه شد. پیش از آن دوران ریاست جمهوری انور سادات و تغییر رویکرد مصر در انتخاب همپیمانیهای بینالمللیاش موازنات منطقه را به هم ریخته بود. پس از انقلاب اسلامی ایران، شکست صدام حسین در حمله به ایران و اشغال کویت توسط رژیم بعثی تغییراتی شگرف در منطقه ایجاد کرد که از یک سو باعث از بین رفتن کامل نقش عراق در معادلات خاورمیانه شد و از سوی دیگر تعریفی تازه در پازل قدرت در منطقه ایجاد کرد.
در ادامه این یادداشت آمده است: اکنون نیز شاهد تغییری جدید در منطقه با سقوط حسنی مبارک در مصر و تحت فشار قرار گرفتن بشار اسد در سوریه هستیم. این دو نظام مهم منطقهای که یکی تغییر کرده و دیگری اگر سقوط نکند حداقل در شرف اصلاحات اساسی در شیوه حکومتمداری است، تغییراتی شگرف در وجهه منطقه ایجاد خواهند کرد. پیشبینی میشود اتفاقات سوریه و مصر باعث ایجاد تغییراتی شگرف در کل خاورمیانه شود که مهمترین آن تاثیر بر نقش آتی ایران در معادلات خاورمیانه خواهد بود. دقیقا نمیتوان گفت که این تغییرات ایران و همپیمانانش را کاملا ضعیف میکند یا بر عکس کاملا قوی و قدرتمند میسازد. ولی در صورتی که سوریه از جمع همپیمانان ایران خارج شود قطعا همپیمانی با عراق به شدت تقویت خواهد شد. به ویژه این که امریکاییها نیز به زودی خاک عراق را ترک خواهند کرد و این مسئله زمینه را برای نفوذ هر چه بیشتر ایران در بغداد فراهم میکند.
عبدالرحمن راشد سپس مینویسد: به نظر من امریکاییها از این که جدول زمانبندی شده برای خروج نیروهای خود از عراق طراحی کردهاند به شدت پشیمانند. چرا که در نبود نیروهای امریکایی و خلاء امنیتی که در پی خروج نظامیان امریکایی از عراق به وجود میآید آن هم دقیقا در زمانی که منطقه تغییرات تاریخی خود را تجربه میکند این فرصت به وجود میآید که بغداد به شدت به سمت ایران متمایل شود و ایران نیز برای جبران جبهه سوری در صورت تضعیف عراق را جایگزین آن کند.
سردبیر روزنامه الشرق الاوسط سپس مینویسد: دگرگونیهای جاری در سازمانها و حکومتهای بزرگ عربی مانند مصر و سوریه نگرانیهای بسیاری را موجب شده است، ولی در عین حال فرصت طلایی نیز برای بازتعریف همپیمانیهای منطقهای به وجود آورده است. ایران وارد یک جنگ سیاسی منطقهای شده که از یک سو سوریه و از سوی دیگر عراق و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس در آن درگیر هستند. از سویی جدلهای سیاسی به ویژه در بعد سیاست خارجی در داخل ایران نیز جریان دارد که تا اندازهای چگونگی شکلگیری معادلات خاورمیانه را سخت و نامشخص میکند. ولی آنچه بدیهی است این است که باید آینده جهان را حول و نگاه ایران و تصمیمگیران سیاست خارجی آن بررسی کرد. وی در نهایت مینویسد: درگیریهای منطقهای بسیاری از معادلات را تغییر داده و نمیدانیم که آینده خاورمیانه به چه شکلی رقم خواهد خورد ولی آن چه ایجابی است این است که با تغییر نظامهای عربی تغییرات ایجابی نیز در راهند.

آمریکا به دنبال از بین بردن محور مقاومت است
در عين حال در رابطه با اين موضوع قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: امروز ایران، عراق، سوریه و لبنان و برخی کشورهای آفریقایی محور مقاومت را ایجاد کردهاند اما آمریکا به دنبال تشنج در این کشورها و از میان بردن این محور است.
پرویز سروری در نشست ماهانه جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه شرایط امروز در دنیا و در کشورمان بسیار حساس است، گفت: شاهد هستیم هم اکنون شرایط منطقه در کم نظیرترین شرایط بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است و برخلاف گذشته که منطقه در جهت منافع آمریکا حرکت میکرد تحولات اخیر موجب شده است تا سیاستهای آمریکا در منطقه به چالش کشیده شود.
وی افزود: با وقوع انقلاب اسلامی و تلاش آمریکا برای سرنگونی انقلاب آنها متحمل شکستهای بسیاری شدند و لذا تصمیم گرفتند تحریمهای سنگینی بر علیه کشورمان اتخاذ کنند اما انقلاب پیروزمندانه از این تحریمها عبور کرد.
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه رویکرد دشمن ایجاد تفرقه در میان اجزای انقلاب است، گفت: دشمن در تلاش بود با ایجاد اختلاف میان مذاهب و ادیان انقلاب اسلامی را با شکست مواجه کند اما ظرفیتهای انقلاب کاری کرد که در مخیله آنها نمیگنجید.
سروری با اشاره به اینکه هم اکنون انقلاب اسلامی عربی در منطقه ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی در بعد دوم خود توانست این جریانها را ایجاد کند و هم اکنون میبینیم این بیداری در درون اهل تسنن در حال تکثیر شدن است.
وی افزود: منطقه خاورمیانه ظرفیتهای فرهنگی و منطقهای بسیاری دارد اما بسیاری از کشورهای آن تحت تسلط استکبار بودند ولی با وقوع انقلاب اسلامی مردم این کشورها احساس کردند میتوانند از دست استکبار خارج شوند و لذا امروز این تحولات رخ داده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز ایران، عراق، سوریه، لبنان خط مقاومت را ایجاد کردند و شاهد هستیم محور تونس، مصر و لیبی که زمانی در اختیار آمریکا بود فرو پاشیده و به خط مقاومت اسلامی پیوسته است.
سروری تاکید کرد: آمریکا در راستای از میان بردن این خط مقاومت تلاش کرد در سوریه تشنج ایجاد کند تا این کشور سقوط کرده و از محور مقاومت خارج شود.
وی با بیان اینکه منطقه خاورمیانه آبستن اقدامات جدی در آینده نزدیک خواهد بود و باید منتظر اتفاقات جدی باشیم، گفت: در شرایطی که ایران به عنوان مرکز ایجاد جنبشها و خیزشها در حال نقش آفرینی است جریانی در داخل کشور تلاش میکند در این تحولات تشکیک ایجاد کرده و لذا شاهدیم جریان انحرافی تلاش میکند ماهیت تحولات را آمریکایی نشان دهد.
قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: جریان استکبار، جریان انحرافی و فتنه تلاش میکنند در ظرفیت به وجود آمده برای انقلاب اسلامی تزلزل ایجاد کنند.
کد مطلب: 66691
 
Share/Save/Bookmark