میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
روزنامه سياست روز - شماره ۴۹۹۰
۱. چهار
 
۲. سه
 
۳. دو
 
 
۴. يک
 
۵. پنج
 
۶. شش
 
 
۷. هفت
 
۸. هشت
 
انتخاب روزنامه / ويژه نامه
انتخاب تاريخ
/
/