میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
آرشیو
 
نماش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
بدون شرح!
۱۷ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۱۲

بدون شرح!

 
نگاه برخي مديران به خبرنگاران!!
۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۰۳

نگاه برخي مديران به خبرنگاران!!

 
بدون شرح!
۱۴ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۴۷

بدون شرح!

 
بدون شرح!
۱۴ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۴۳

بدون شرح!

 
بدون شرح!
۸ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۳:۲۵

بدون شرح!

 
بدون شرح!
۶ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۵۶

بدون شرح!