سیاست روز 9 اسفند 1399 ساعت 22:44 https://www.siasatrooz.ir/vdca60n6w49n6e1.k5k4.html -------------------------------------------------- عنوان : حماسه موز در راه است برادر حداد عادل: ضدانقلاب جوانان ما را با دو چیز ناامید می کند... -------------------------------------------------- متن : برادر حداد عادل: ضدانقلاب جوانان ما را با دو چیز ناامید می کند. با توجه به شناخت عمیق از ایشان، آن «دو چیز» کدام یک از گزینه‌های زیر است؟ الف) چیز اول و چیز دوم ب) یک چیز و یک چیز دیگر ج) چیزی که عیان است و چیزی که محتاج بیان نیست. د) چیزی که گفتنش هم چیز دارد. برادر واعظی: نرخ ... را عمدی بالا بردیم. نقطه چین بالا را با گزینه صحیح پر کنید. الف) تخم مرغ ب) تخم انچوچک ج) تخم اندوه و حسرت د) هیچکدام رییس اتاق اصناف: فروش موز بیشتر از کیلویی بیست و پنج هزارتومان ممنوع است. با توجه به این نکته که نرخ موز در بازار زیر شصت هزارتومان نیست مردم موز بیست و پنج هزارتومانی را از کجا خریداری کنند؟ الف) میوه فروشی نبش کوچه رئیس اتاق اصناف اینا ب) سر کوچه رییس جمهور سابق اینا ج) توی حجره پدر داماد رییس جمهور همین حالا اینا د) موز مزبور در تمامی گزینه‌های بالا یافت می‌شود