سیاست روز 20 آذر 1390 ساعت 21:25 https://www.siasatrooz.ir/vglcsoqe.2bqoo25aasl82.,.html -------------------------------------------------- عنوان : ديروز يك صف عريض و طويل را نشان داديم و امروز هم... -------------------------------------------------- متن : ديروز يك صف عريض و طويل را نشان داديم و امروز هم صف ديگري را در صفحه آخر به نمايش گذاشته ايم. نمي دانيم اين داستان سكه كِي دست از سر مردم برمي دارد؟