سیاست روز 6 اسفند 1398 ساعت 22:04 https://www.siasatrooz.ir/vdcfe0dycw6dy1a.igiw.html -------------------------------------------------- عنوان : برات متاسفم زالو مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران:به محض اینکه اعلام شد امکان شیوع ویروس کرونا وجود دارد و ماسک، ژل و اسپری ضد عفونی کننده مورد نیاز است... -------------------------------------------------- متن : مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران:به محض اینکه اعلام شد امکان شیوع ویروس کرونا وجود دارد و ماسک، ژل و اسپری ضد عفونی کننده مورد نیاز است، بلافاصله به این حوزه ورود کردیم واحد گشت را به سطح شهر اعزام کردیم. نتیجه این عملیات قهرمانانه کدام یک از گزینه های زیر است؟ الف) ماسک و ژل و اسپری ضدعفونی کننده دیگر در هیچ داروخانه ای پیدا نمی شود. ب) احتمالا واحدهای گشت به شکل اشتباهی به یک کشور دوست و برادر دیگر اعزام شده است. ج) تا مدیرکل تعزیرات حکومتی داریم غم نداریم. د) هر سه گزینه فوق صحیح است. با توجه به "کمبود بالا" و "تخلف اتفاق نیفتاده"،عبارت زیر از کدام یک از فلاسفه مهم دنیاست؟ در مورد مواد ضد عفونی کننده کمبود بالا بود و تخلف اتفاق نیفتاد. الف) سوفطافیس – رهبر فرقه سوفسطائیان - ب) سقراط حکیم ج) پروفسور سمیعی د) مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران همچنان مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران: به جد خطاب به آنهایی که قصد بازی با سلامت مردم را دارند تاکید می‌کنم دست از این کارها بردارند والا برخورد تند و سختی با آنها خواهد شد. منظور از "برخورد تند و سخت" در عبارت فوق کدام یک از گزینه های زیر است؟ الف) با آنها دعوا می کنند و قول می گیرند بار آخرشان باشد. ب) با پشت دست دو نوبت توی دهانشان می زنند. ج) روی زبان آنها یک تا دوگرم فلفل هندی می ریزند. د) سر تکان می دهند و رو به آنان می گویند برات متاسفم زالو!