سیاست روز 19 آذر 1398 ساعت 21:49 https://www.siasatrooz.ir/vdciwzaz5t1az32.cbct.html -------------------------------------------------- عنوان : امان از دم خروس یک نماینده مجلس: قهر کردن با انتخابات راه حل صحیحی نیست... -------------------------------------------------- متن : یک نماینده مجلس: قهر کردن با انتخابات راه حل صحیحی نیست. ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ... الف) صندلی های مجلس خیلی راحت و گرم و نرم است. ب) هیچ چیزی توی دنیا شیرین تر از چرت زدن در مجلس نیست. ج) نانش اینجا و آبش اینجا کجا برود بهتر از اینجا؟ د) هر سه گزینه قطعا صحیح است. آن یکی نماینده مجلس: دانشجو باید ... کند. با توجه به روحیات برخی نمایندگان مجلس نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید. الف) تحصیل ب) فرار مغز ج) پرخاش د) یک گزینه که انتشار آن به لحاظ اخلاقی درست نیست. اون یکی نماینده مجلس: زمینه اصلی اتفاقات اخیر اعتراض مردمی بود و در این‌باره صرفا نقش عوامل خارجی دیده شده است. اظهارنظر فوق یادآور کدام ضرب المثل شیرین فارسی است؟ الف) یکی به نعل و یکی به میخ ب) قربان برم خدا را / یک بام و دو هوا را ج) با دست پس می زنی / با پا پیش می کشی د) دم خروس بدجوری بیرون زده است.