ديروز يك صف عريض و طويل را نشان داديم و امروز هم...

20 آذر 1390 ساعت 21:25


ديروز يك صف عريض و طويل را نشان داديم و امروز هم صف ديگري را در صفحه آخر به نمايش گذاشته ايم.
نمي دانيم اين داستان سكه كِي دست از سر مردم برمي دارد؟


کد مطلب: 69991

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vglcsoqe.2bqoo25aasl82.,.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir