"می باشد" همچنان غلط می باشد

جهانگیری: نفت را به روش های دیگر می فروشیم...

17 آذر 1398 ساعت 22:28


جهانگیری: نفت را به روش های دیگر می فروشیم.
منظور برادر جهانگیری از روش های زیر کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) هفت روش سامورایی
ب) روش ده سامورایی
ج) روش های مختلف سامورایی
د) هر هفده گزینه فوق صحیح است.
برادر عارف: در چند روز اخیر مردم و جوانان اصرار داشتند که در انتخابات ثبت نام کنم، اما احساس می‌کنم که خارج از مجلس بهتر می‌توانم کمک کنم.
عبارت"خارج از مجلس" به کدام یک از گزینه های زیر نزدیکتر است؟
الف) سرکوچه و همصحبتی با عباس آقا بقال
ب) توی پارک محله با چند سرهنگ و تیمسار و دکتر بازنشسته
ج) توی خونه با نوه و نتیجه ها
د) اتاق فکر تهیه لیست جدید امید به اسم لیست "جمعیت امیدواران نامیده شده توسط دولت تدبیر و امید
یک مقام مسئول: نرم افزار "ویز" در روز غائله اخیر در تهران، همه جمعیت را به سمت اتوبان‌ها هدایت می‌کرد تا راه‌بندان ایجاد شود؛ در حالی که در حالت طبیعی کاملا برعکس است و باید مردم را از جای پرترافیک به جای خلوت هدایت می‌کرد.
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف) نرم افزار خوب چیزی است که آدم را به جاهای خلوت هدایت کند.
ب) خوب است آدم نرم افزارش را به جای خلوت ببرد.
ج) نرم افزارها در جاهای شلوغ حال نمی دهند.
د) هر سه گزینه فوق غلط است و هر چه ایشان می فرمایند صحیح می باشد!


کد مطلب: 111933

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcfmydymw6dy1a.igiw.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir