کاریکلماتور نسخ نوعی قوانین!

24 شهريور 1398 ساعت 22:52


اشاره: شاید فقط با زبان طنز بتوان از نهادینه سازی یک رویه نادرست در قانونگذاری کشور سخن گفت و با زبان طنز است که می توان از ارائه نشانی غلط برای رسیدن به مقصدی مهم یاد کرد. البته نه روی خنده و لذت که از روی تلخی و ناراحتی. این نوشتار به آشفتگی ایجاد شده در جامعه بر اثر نسخ نوعی یا ضمنی قوانین می پردازد که هم اینک از نظر خوانندگان می گذرد:

مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد: کلیه مقررات دیگر مخالف مصوبات این مجمع، ملغی الاثر است!
- مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه ای اعلام کرد: کلیه قوانین دیگر مخالف چشم انداز بیست ساله، نسخ می شود!
- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشسن مطبوعاتی خود به خبرنگاران گفت: قوانینی که با سیاست های کلی نظام مخالفت دارد کان لم یکن تلقی می شود!
- با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام هر یک از مقرراتی که مخالف مصالح نظام باشد در آن قسمتی که مخالف است نسخ می شود!
- مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزاره قانونی «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد» را در راستای تحقق سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف دانست!

دولت
- آنچه که در دولت ما اجرا شده، درست است و اقدامات دولت های قبلی کان لم یکن تلقی می شود!
- جناح ما، قوم ما، گروه ما، دولت ما و دیگران هیچ!
- هر چه خوب و خوبی مال دولت ماست و هرچه ضعف و مشکل است مربوط به دولت های گذشته است که ملغی می شود!
- گفته دولت ها در پایان هر دوره: دولت ما کشور را بصورت ویرانه ای را تحویل گرفت و آن را آباد کرد!
- ادعای برخی دولت ها: عملکرد دولت ما به اندازه عملکرد همه دولت های تاریخ گذشته ایران است!
- دولت با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: قوانینی که با این بخشنامه مباینت دارد موقوف الاجرا می گردد!
- آیین نامه اجرای گزاره قانونی پر تکرار «کلیه مواد و مقررات قانونی در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است» به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد!
- طرح «هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است» که از سوی وزارتخانه معارض پیشنهاد شده بود به تصویب هیات وزیران رسید!
- دولت با صدور بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام کرد: از این پس جمله «کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ می گردد» در انتهای همه لوایح درج گردد!
- دولت برای جلوگیری از هر گونه دوباره کاری در وضع مقررات در لوایح ارسالی به مجلس شورای اسلامی بجای درج جمله «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر می باشد» از مخفف «ملغی الاثر مغایرت ها» استفاده می کند!

مجلس شورای اسلامی
- طرح الحاق بند «کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون، ملغی الاثر است» به تمام قوانین تصویب شده در ۱۱۰ سال قانونگذاری از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد!
- لایحه اصلاح ماده «کلیه قوانین دیگر مخالف این قانون، نسخ می شود» در کلیه قوانینی که نیازمند نسخ صریح اند با اکثریت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد!
- سوال نماینده فلان شهر پیرامون معنای جمله «قوانینی که با این قانون مخالفت دارد کان لم یکن تلقی می شود» از وزیر بی قانونی توسط هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد!
- در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان یک صدا شعار می دادند: هر یک از مقرراتی که مخالف این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است نسخ می شود!
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از دلیل قید جمله «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد» در پایان برنامه پنجم توسعه اظهار بی اطلاعی کرد!
- فراکسیون ژن خوب اعلام کرد: به اندازه همه مجالس قانونگذاری گذشته ایران طی ۱۱۰ سال گذشته، در این دوره قانون خوب تصویب کردیم!
- بر اساس اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نسخ نوعی که در این نوشتار از آن سخن به میان آمده است، شایعه ای بیش نیست؟
- روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک اقدام متهورانه قوانین ۵۰ سال ابتدایی قانونگذاری ایران را بصورت تجمیعی ابطال کردند!
- هر قانونی که بر خلاف میل جناح اکثریت مجلس شورای اسلامی باشد ملغی الاثر اعلام می شود!
- کلیه قوانین کان لم یکن تلقی شده طی بیانیه ای اعلام کردند: به علت عدم تنقیح قوانین کشور در بسیاری از موارد هنوز توسط مجریان قانون از آنها سوء استفاده می شود!

شورای محترم نگهبان
- درخواست تفسیر جمله «قوانینی که با این قانون مباینت دارد موقوف الاجرا می گردد» از سوی دبیرخانه شورای نگهبان اعلام وصول شد!
- سخنگوی شورای محترم نگهبان از قید جمله «کلیه مواد و مقررات قانونی در قسمتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است» در پایان مصوبات مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد!
- با اعلام سخنگوی شورای محترم نگهبان عبارت «هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلااثر است» مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد!
- سخنگوی شورای محترم نگهبان اعلام کرد: ضروری است در جمله «کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ می گردد» یکی از کلمات «این» به «آن» تغییر کند!
- خبرنگاری در نشست مطبوعاتی از سخنگوی شورای محترم نگهبان پرسید: منظور قانونگذار از قید جمله «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرای آن ملغی الاثر می باشد» در انتهای بسیاری از قوانین چیست؟!

قوه قضاییه
- سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: عبارت «کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون، ملغی الاثر است» بطور کامل از سوی دستگاه های اجرایی عملیاتی شده است!
- سازمان بازرسی کل کشور از کلیه دستگاه های اجرایی خواست پیشنهادات نظارتی خود را پیرامون عبارت «کلیه قوانین دیگر مخالف این قانون، نسخ می شود» به این سازمان ارسال کنند!
- سازمان بازرسی کل کشور با صدور بخشنامه ای از دستگاه های اجرایی خواست تا فهرست مرتبط با عبارت نسخ نوعی «قوانینی که با این قانون مخالفت دارد کان لم یکن تلقی می شود» را به معاونت نظارت این سازمان اعلام نمایند!
- رییس سازمان بازرسی کل کشور از قید جمله تکراری «هر یک از مقرراتی که مخالف این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است نسخ می شود» در پایان بسیاری از قوانین انتقاد کرد!
- سازمان بازرسی کل کشور در گزارش نظارتی خود اعلام کرد: طی بررسی های انجام شده هیچ یک از دستگاه های اجرایی منظور قانونگذار را از جمله «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد» در پایان برنامه پنجم متوجه نشده اند!!


کد مطلب: 110792

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdchwvnzi23nzqd.tft2.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir