میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۹
 
 
و ناگهان میرسلیم
دستیار برادر قالیباف: معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند...

دستیار برادر قالیباف: معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند.
عبارت فوق درباره کیست؟
الف) مرحوم احمد پور مخبر
ب) مسعود فراستی
ج) رضا ربع پهلوی
د) برادر مصطفی میرسلیم
عبارت زیر از کیست؟
متاسفانه ۱۲ سال است کشور ما غارت می‌شود.
الف) یک عضو جریان انحرافی
ب) یکی از بوق های استکباری
ج) یکی از وابستگان آمریکای جهانخوار
د) برادر مصطفی میرسلیم
میرسلیم: عده ای به جان این کشور و مردم افتادند و سرمایه‌های مملکت را غارت می‌کنند لذا باید با آن‌ها برخورد کرد تا جلوی فساد گرفته شود.
منظور از "عده ای" در این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) عمه رهبر کره شمالی و اذناب وی
ب) ننجون و اصحاب وی
ج) خرزوخان و ارباب وی
د) هر سه گزینه فوق چرند است و فقط ارزش "رد گم کردن" دارد

کد مطلب: 114674
 
Share/Save/Bookmark