میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۲۵
 
 
گنه کرد دربلخ آهنگری!
این زخم کاری ۲۲ سال پیش یعنی در دولت هفتم به پیکره استان اصفهان وارد شد تا به نحوی حقوق حقه آن پیرامون...
مخاطب شمایید

این زخم کاری ۲۲ سال پیش یعنی در دولت هفتم به پیکره استان اصفهان وارد شد تا به نحوی حقوق حقه آن پیرامون سهم آب از سند تقسیم شیخ بهایی به یغما برود پیامد های تلخ این ظلم به حقآبه یک جمعیت شش میلیون نفری امروز به سرطان خشکسالی های پیایپی تبدیل گردد. و حالا این حاج اکبر نصیری یکی از کشاورزان منطقه زیار در شرق شهر اصفهان است که می پرسد « مگر ما حقآبه نداریم که باید اینجا چادر بزنیم وپیر مرد و پیر زن و زن وبچه اسیر شوند تا حق خودمان را بگیریم ؟! ما طلب داریم ودستمان را دراز کرده ایم که طلبمان را بگیریم» . یکی دوهفته می شود که این تحصن وتجمع کشاورزان شرق اصفهان در بستر خشک زاینده رود ودر حاشیه آن چادر زده اند تا نسبت به حقآبه ای که ۲۲ سال است به چالش گرفته شده اعتراض کنند که در این میان گروهی از اهالی شهر هم دربینشان بوده وهمراهی داشته باشند. آنها می گویندازمحل سهم ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت محصولات کشاورزی که در خرداد ماه امسال توسط شورای تا مین استان در نظر گرفته وتصویب شده بود تا کنون مقدار ۷۰ میلیون متر مکعب آن جاری شده است. امروز ۲۲ سال از وعده ووعید ها می گذرد تا معیشت یکصد هزار نفر کشاورز حاشیه شهر اصفهان با خشکسالی های پیاپی و اختصاص نیافتن حقآبه آنها از زاینده رود دچار بحران جدی شود . هیچ یک از دولت ها طی این ۲۲ سال نتوانسته اند اقدامی به جز وعده های سر خرمن داشته باشند وحالا تنها دولت سیزدهم است که میتواند به این بحران خاتمه دهد والبته در این مدت کوتاه گامهایی نیز برداشته شده تا برای اولین بار وزیر نیرو به جمع مطالبه گران بپیوندد وضمن حمایت به تشویق آنها به معیشت های جایگزین کشاورزی در سه روش کشت گلخانه ای . استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی برای تولید و فروش برق در مزارع شرق وغرب اصفهان با استفاده از اعتبارات ویژه ای که در نظر گرفته شده در آمد پایدارومطمئنی را فراهم نمایند. از سویی رئیس جمهور نیز به رئیس مرکز بررسی های استراتژیک بمنظور انجام مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود ماموریت ویژه می دهندو محرابیان وزیر نیرو ضمن حضور در جمع کشاورزان معترض اظهار می دارد: مصوبات قبلی همگی روی میز گذاشته شده تا مورد بررسی وبازنگری قرار گیرد وآنچه قانونی بوده را اجرایی و آنچه مانع اجراست رفع مشکل شود و ادامه می دهد ما نمی خواهیم اقدامات دولت های پیشین رازیر سوال ببریم اما خرابکاری هایی زیادی صورت گرفته است . مشکلات آب در اصفهان ماحصل چند دهه بی برنامگی وبار گذاری های بی جا وبی مورد وبراساس بلند پروازی های غیر واقعی بود ه است که اگر هم معجره ای رخ دهد نمی توان گفت فردا صبح مشکل بی آبی استان اصفهان حل خواهد شد. امروز کشاورزان برروال ۲۲ سال گذشته همچنان به وعده ها خوشبین نیستند که یکی از آنها به ایسنا گفته است« ما چهار روزاست اینجاییم اما ۲۲ سال است همین وضعیت را داریم . حالا چهارروز است آمده ایم تا آن هایی که همه این سالها مارا ندیدند یا چشم هایشان را بستند . ببینند در این ۲۲ سال با ما چه کرده اند ! خودمان . جوانانمان . گاو و گوسفندمان . کشت وزرع وهستی ونیستی ما نابود شده است. می خواهند کار گروه تشکیل دهند اما کار گروه برای ما آب ونان نمی شود . به ما می گویند دو سال صبر کنید . اما ما ۲۲ سال صبر کردیم . بعد از این دیگر کی مرده و کی زنده است !؟ اگر هم بعد از دوسال قرارا ست آبی باشد مثل قالب یخ تا به پایین دست برسد چیزی از آن نمانده. یکی ازمادران تسبیح به دست و در حال ذکر. می گوید« اگر آب نیست برای همه نباید باشد اما شما بالا دست رفته اید و لوله هایی که سربالا می روند وآب را تا روی کوه پمپاژ می کنند دیده ایدکه ما باید این پایین به رود خانه چشم بدوزیم تا آبی بما برسد» به نظر کارشناسان خبره دراین باره . مشکل آب در استانهای مرکزی کشور به سیاست های اشتباه دولت ها در تمرکز صنایع آب بر در این مناطق وهمچنین الگوهای کشت نا مناسب کشاورزان بازمی گردد که خود حاصل الگوی محاسباتی غلط در وزارت جهاد کشاورزی طی ۲۲ سال سپری شده است . دو حوزه ای که برنامه ریزی برای آن وجود نداشته با توجه به اینکه صنایع مهمی در استانهای اصفهان ویزد و کرمان متمرکز هستند و این صنایع آب مناطق وحتی دیگر استان همچون خوزستان وچهارمحال وبختیاری را هم می بلعند که شاید بتوان آن را به گناه آهنگری در بلخ تشبیه نمود تا امروززدن گردن مسگری بنام دولت سیزدهم تقاص آن باشد!

نویسنده: حسن روانشید
کد مطلب: 120505
 
Share/Save/Bookmark