میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۰۲
 
 
وزارت دست به عصا
چه بایدکرد که هرچه سال آید دریغ از پارسال آید!؟ اداره صنایع ظریفه بود و وزارت فرهنگ وهنرشد تا...
چه بایدکرد که هرچه سال آید دریغ از پارسال آید!؟ اداره صنایع ظریفه بود و وزارت فرهنگ وهنرشد تا متحول گشته و به سازمان میراث فرهنگی تبدیل گرددو سپس گردشگری وصنایع دستی هم به آن افزون شود اما افسوس که فقط سال به سال آفتابه لگن‌ها در آن افزایش می‌یافت و متولیان نق میزدند که اگر وزارتخانه شود آنوقت است که می‌توان گلی باشد که به سبزه آراسته می گردد که اینچنین وزارت خانه شده اما آنچنان که باید نشد!تا همچنان وزیر ومدیران کل آن در سطح استانها جزیره ای فکر کنند و تنها به سیاحت بیندیشند و میراث به سوی اضمحلال و صنایع دستی در جابزنند تا چین وپاکستان با بدل‌های ارزان قیمت جای آن هارا در سبد اشغال نمایند!
وزیر یا مدیر کلی که مسئولیت این نهاد ارزشمند را می پذیر باید بداند در حوزه وظیفه ای که به عهده گرفته چه تعداد اثر ارزشمند موجود است وهریک به کدام دوره ازتاریخ تعلق دارند ودر چه وضعیتی از پایداری هستند همانگونه که متولی عاشق وشیفته بکار خوددر زمینه حفاظت از محیط زیست استان که تنها سه سال است ساکن این دیار شده میلیمتر به میلمیترحوزه مسئولیت خود را می شناسد وبر پروازپرندگان نیز اشراف دارد.متاسفانه این روزها اصفهان که یکی از پایگاههای با اهمیت میراث های ثبت جهانی است اما هنوز از مجموعه ای منسجم که آگاه باشند با چه مسئولیت خطیری روبرو هستند.برخوردار نیست زیرا وزیردر راس آن قبل ازاین سمت متولی رسانه ملی داشته که مجموعه ای نا ملموس است وبالطبع نمی توانند تخصصی در این زمینه برخورد نمایند همانگونه که شاهد بودیم چندماه اول این استان را بدون متولی رها کردند و در زمان معارفه وبازدید هم تنها یک راسته گذرمیراثی کم اهمیت مرکز شهررا مورد بازدید پیاده قرار دادند! درحالیکه هستند فرهیختگان کاردانی در خارج از مجموعه دولت ودر سطح کشور که نه تنها اطلاعاتی عمیق وگسترده پیرامون میرااث های ملموس وغیر ملموس دارند بلکه عاشق وشیفته آثار تاریخی وهنر های ظریفه هستند که البته سیاحت و گردشگری از آغاز نیز چندان سنخیتی برای ورود به این مجموعه ملموس نداشت.
حالا مطلع ارتباط جمعی ملی مسئولیت میراث فرهنگی کشور را می پذیرند تا بدون اطلاع از محتوای این گنجینه عظیم که پشتوانه هویت . اعتبار .فرهنگ واقتصاد سرزمین است . اشتباه وسوء تفاهمی که در انتخاب ایشان ایجاد شده را با بکار گیری افرادی کم اطلاع تداوم بخشند!مسئول جدید میراث فرهنگی اصفهان اگرچه یکی از مدیران قدیمی سازما ن و وزارت میراث است اما شهر تاریخی اصفهان در امر آثار تاریخی و فرهنگی مدیری از بدنه خود را می طلبدکه خشت به خشت و کاشی به کاشی و از همه مهمتر روحیات مردم این دیار را بشناسد.
میراث و گردشگری و صنایع دستی اصفهان حدود هشت سال با متولی مجازی اداره می شد و و تنها سه چهار ماهی بیش نیست که یکی از مدیران ستادی وشایدچرخ پنجمی بدون شناخت کافی از آنچه در این کلان شهر وابر استان می گذرد با دریافت حکم از وزیر پر انرژی اما کم اطلاع تر ازخود به این سو آمده تا با بعضی افراد موجود در اداره کل سکان این کشتی عظیم فرهنگی را به دست گیرد غافل از اینکه بزرگترین چالش امروز اصفهان دررابطه با فرونشست زمین می باشد که اولین قربانیان آن آثار تاریخی ارزشمند هستند و در نگهداری آنها تا به امروز غفلت شده است وبالطبع در ادامه هم نمی توان با همین نیروها و همان روش وفرمول بی تفاوتی و سنتی گذشته رفتار کرد که نیازمند مشورت خواهی وتدبیر برون سازمانی است و البته اگر معدودی قدیمی های چسبیده به میزها دراین ارگان به مدیرغریب ونا آشنا اجازه و فرصت دهند وسرایشان را به دیدار از نمایشگاه های سریالی گرم نکنند! مدیر کل تازه از راه رسیده برای این نهاد را می توان از افراد خبره در وزارت میراث فرهنگی به حساب آورد که رزومه قابل قبولی دارند اما بهتر نیست قبل از هر اقدام به بررسی عدم موفقیت ها ی این ارگان در یکی از حساس ترین نقاط کشور تا به امروز توجه لازم مبذول داشت و اجازه نداد بادمجان دور قاب چین ها ی گذشته همچنان اوقات گرانبها را به جلسات پیاپی در فضاهای سربسته سپری کنند در حالیکه مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان باید دفتری شیشه ای به وسعت تمام منطقه داشته باشد و هرروز را در یکی از شهرستانها وروستاها به رتق وفتق معضلات بناهای ارزشمند تاریخی در حال نابودی و تخریب بپردازد!؟ مدیر کل جدید میراث هم چون متولی سازمان حفاظت از محیط زیست استان غریبه ایست که ناشناخته پا به استان اصفهان گذاشته بنابراین چه بهترکه از تجربیات موفق ایشان به نحوی بهره جست زیرا بصورت شبانه روزی به رفع چالش های زیست محیطی مشغولند . شاید به جرئت بتوان ادعا نمود ارتقاء سازمان میراث فرهنگی به یک وزارت خانه مستقل ا زآغاز اشتباه بزرگی بوده که در دولت اصلاحات افتادچون این مجموعه تنها از طریق سمن یا ngo ها قابل پیشرفت است زیرا همه مخاطبان آن در امر هویت فرهنگی . گردشگری وصنایع دستی به آحاد جامعه تعلق و ارتباط دارد . بنابراین نه وزارتش وزارت است و نه وزیرش وزیر!

نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
کد مطلب: 122126
 
Share/Save/Bookmark