میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۴
 
 
بنزین مال ما نبود اما عمه جان که مال ماست
وزیر نفت: آمریکا ادعا کرده که محموله بنزین ایران را توقیف کرده است اما این در شرایطی است که اگرچه...

وزیر نفت: آمریکا ادعا کرده که محموله بنزین ایران را توقیف کرده است اما این در شرایطی است که اگرچه محموله‌ها از ایران رفته بود اما نه کشتی‌ها ایرانی بود نه محموله برای ایران بود؛ محموله، بنزین ایران بود که به مشتری فروخته شده بود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) نفت مال ما نبود.کشتی مال عمه رهبر کره شمالی بود. دریا را هم که قبلا فروخته بودیم.
ب) دریا مال ما نبود. کشتی را اجاره کرده بودیم اما نفت را قبلا به عمه رهبر کره شمالی فروخته بودیم.
ج) بنزین را روی آب فروخته بودیم اما دریا مال ما بود ولی عمه رهبر کره شمالی کشتی خود را به استکبار جهانی فروخته بود.
د) عمه رهبر کره شمالی مال ما نبود ولی هم دریا مال ما بود و هم کشتی و هم محموله و هم بنزین و دزد که آمد ما زدیم زیر همه چیز و فقط عمه رهبر کره شمالی مال ما شد.
وزیر نفت: در برنامه سند مصرف سوخت آینده کشور تا ۱۴۲۰ ... را سوخت اصلی می‌دانیم.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) ذغال سنگ
ب) نفت کوره
ج) هیزم
د) هیچکدام
همچنان وزیر نفت: ایده طرح گشایش اقتصادی را وزارت نفت نداده است.
با توجه به تاکید مقامات کشور بر نفتی بودن این گشایش به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر ایده طرح گشایش اقتصادی را داده است؟
الف) نعمت نفتی
ب) کارمندی که دستگاه کارتخوان را در دفتر وزیر کار گذاشته بود. همان که پیراهن آبی نفتی تنش بود.
ج) کاپیتان تیم نفت آبادان
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.

کد مطلب: 114981
 
Share/Save/Bookmark