میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۱
 
 
پریدن یا پرتاندن؟ سوال این است
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی: افزایش قیمت تخم‌مرغ به هیچ عنوان قابل قبول نیست...

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی: افزایش قیمت تخم‌مرغ به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
با این اظهارنظر معاون وزیر کدام یک از گزینه های زیر محتمل است؟
الف) تخم مرغ فروش ها خجالت می کشند و قیمت تخم مرغ را پایین می آورند.
ب) مرغ ها به تخمشان برمی خورد و تولید را افزایش می دهند.
ج) این جمله در تاریخ ادبیات تخم مرغی جهان ثبت می شود و به یادگار می ماند.
د) هر سه گزینه فوق غلط اضافی است.
عبارت زیر از کیست؟
در سال های اخیر هیچ یک از قفسه‌های فروشگاه‌های ما خالی نشد و هیچ کجا شاهد صف‌های طولانی نبودیم.
الف) وزیر رفاه سوییس
ب) رییس جمهور نروژ
ج) سپرست وزارت صمت ایران
د) نخست وزیر سوئد
یک رسانه ایرانی: پلس رومانی ادعا می کند که قاضی منصوری بر اثر ... از پنجره هتل درگذشته است.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) پرت شدن
ب) پرتوندن
ج) پرتیدن
د) پراندان

کد مطلب: 114144
 
Share/Save/Bookmark