میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۵
 
 
ما یک دوستانی داریم که ...
ما دوستانی داریم که اگر اراده کنیم از آن دلارهای چهارهزارتومانی که خودمان قبلا به آنها فروخته ایم می ریزند توی بازار و نرخ دلار را پایین می ک

ما دوستانی داریم که اگر اراده کنیم از آن دلارهای چهارهزارتومانی که خودمان قبلا به آنها فروخته ایم می ریزند توی بازار و نرخ دلار را پایین می کشند. شما از این دوستان ندارید؟ به من چه ربطی دارد که ندارید. خب می خواستید داشته باشید. ما دوستانی داریم که هی جرم مرتکب می شویم و هی آنها گردن می گیرند و بعد ما هی از آنها حمایت می کنیم که اتفاق بدی برایشان نیفتد. خب این دوستی است.برادری است. شما از این دوستان ندارید؟ به من چه ربطی دارد که ندارید. خب می خواستید داشته باشید.
ما دوستانی داریم که در عنفوان جوانی به ریاست ... منصوب می شوند و هیچکس به جوانی و بی تجربگی و ایضا بی شعوری آنان اعتراف می کنیم اما هر چه باشد دوست ما هستند. شما از این دوستان ندارید؟ به من چه ربطی دارد که ندارید. خب می خواستید داشته باشید.
ما دوستانی داریم که در برابر دختران وزیر دست و پایشان شل می شود و اگر لازم باشد ده هزار متر تراکم سیار هم به آنان هدیه می دهند. اینها اسمش هدیه است. شما دوستی ندارید که به شما هدیه بدهد؟ خب به من چه که ندارید.
طرف دلش خواسته به خاطر گل روی ما خودش را از پنجره هتل پرت کند پایین؟ خودش را پرت کرده چون دوست ماست.شما از این دوستان ندارید؟ به من چه ربطی دارد که ندارید. خب می خواستید داشته باشید.
ما دوستانی داریم که بنزین ما را می برند و می فروشند و به جایش دوباره مواد غذایی می برند و می فروشند و هیچ پولی هم دریافت نمی کنند. به روح پرفتوح ننه هوگو چاوز که دروغ نمی گویم. آنها دوست ما هستند.شما همچین دوستانی ندارید؟ خب به جهنم که ندارید.

کد مطلب: 114217
 
Share/Save/Bookmark