میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۱
 
 
«کله پوک»
نترسید از کرونا حرف پوک است
اینم کار ترامپ کله پوک است
بقول عالمان و نابغان اهل دنیا
اینم نوعی ترور باشد به دنیا
دهی ماسک هزاری، بیست هزاری
الهی که رسد کارت به زاری
تو که در بلبشوی این گرانی
کنی سود زیاد و ناگهانی
تو که نان را به‌نرخ روز خوردی
از این کار قبیحت سود بردی
بدان روزی شوی مفسد، گرفتار
شوی ابله، تو هم بیمار و بیمار
بترسید از خدا، از روز محشر
شوی لال ای قبیح، در روز محشر
به تو گویم عزیز مهربانم
به تو ای هم وطن، آرام جانم
تو هم مثل مریضی‌های فصلی
شوی درمان، تو از این درد فصلی
رعایت کن تو بهداشت تنی را
کنی رسوا کرونای سفی را
شود دست بر دعا «سیرنگ» شب و روز
شویم پیروز بر این ویروس مرموز

«سفی»یعنی«دیوانه»

شاعر: سیرنگ احمد زاده
کد مطلب: 113056
 
Share/Save/Bookmark