میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۴
 
 
جایو بایدن! جایو عربستان!
وزیر بهداشت: ایران آمادگی هر کمکی به دولت نیکاراگوئه را دارد...

وزیر بهداشت: ایران آمادگی هر کمکی به دولت نیکاراگوئه را دارد.
به نظر شما "نیکاراگوئه" در کجای جهان قرار دارد؟
الف) در حوالی منطقه جازموریان بین استان کرمان و سیستان و بلوچستان
ب) در حوالی بشاگرد استان هرمزگان
ج) بین شیلنگ آباد و حصیرآباد خوزستان
د) زیر پونز نقشه جغرافیا نزدیک به آمریکای جهانخوار
کدام یک از جمله سازی های زیر با پنج کلمه "ترامپ"، "بایدن"، "عربستان" ،"چین" و "جایو" به واقعیت نزدیکتر است؟
الف) اگر ترامپ برود و بایدن بیاید عربستان و چین رفیق می شوند پس جایو پکن! جایو ریاض!
ب) اگر ترامپ بماند و بایدن نیاید ما و چین رفیق می شویم و عربستان غمگین می شود پس فقط جایو پکن!
ج) اگر ترامپ و بایدن با هم بیایند از جایو و مایو هیچ خبری نیست و هم چین با ما قهر می کند هم عربستان از ما می رنجد.
د) هر سه گزینه غلط است پس جایو ترامپ! جایو بایدن! جایو عربستان! خیلی جایو چین!
الیاس نادران: باید به موضوع "بذرپاش گیت" رسیدگی شود.
با توجه به حساسیت برادر حداد عادل به معادل فارسی کلمات کدام گزینه را برای "بذرپاش گیت" پیشنهاد می کنید؟
الف) رسوایی کارنده دانه گیاه
ب) فاش شدن اسرار پاشنده تخم دانه
ج) اوضاع ناجور پاشنده دانه ای که مناسب تخم ریزی است.
د) هر سه گزینه فوق مناسب است.

کد مطلب: 114821
 
Share/Save/Bookmark