میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۲۱ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۴
 
 
شما خوبی آقای وزیر؟
سخنگوی دولت: اگر ما میگفتیم سرمایه مردم به بورس برود به خاطر این بود که ...

سخنگوی دولت: اگر ما میگفتیم سرمایه مردم به بورس برود به خاطر این بود که ...
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) پولشان را از چنگشان در بیاوریم.
ب) کسری بودجه دولت را جبران کنیم.
ج) برایشان سرگرمی درست کنیم.
د) هیچکدام
وزیر ارتباطات: نارضایتی مردم بد نیست.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر است. «بد»
الف) دوستی خاله خرسه و جری موشه
ب) جنگ زرگری وزارت مخابرات و ایرانسل
ج) سورپرایز یا شگفتانه الکی
د) هیچ چیز بد نیست. حال شما خوب است آقای وزیر؟

کد مطلب: 115290
 
Share/Save/Bookmark