میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۱۷
 
 
پیام راهروهای کنگره
یک سال پیش در چنین روزهایی در اقدامی نادر جمعی از مردم آمریکا وارد ساختمان کنگره شدند...
یک سال پیش در چنین روزهایی در اقدامی نادر جمعی از مردم آمریکا وارد ساختمان کنگره شدند. این حضور چنان بود که ارتش و گارد ملی آمریکا تا مدتها در کنگره مستقر شدند. این رویداد در حالی با عنوان حمله هواداران ترامپ در اعتراض به نتایج انتخابات و انتخاب بایدن مطرح شده است که اکنون پس از یک سال از رویداد چند نکته قابل توجه است. نخست آنکه حمله صورت گرفته به کنگره اقدامی اعتراضی به روند انتخابات یا آنچه دموکراسی آمریکایی می نامند بوده است. به عبارتی دیگر این حمله نشانگر بی اعتمادی مردم به ساختار سیاسی حاکم بر کشورشان بوده است که خدشه ای بزرگ بر دموکراسی ادعایی آمریکا می باشد. آمریکایی که مدعی بوده بهترین الگوی دموکراسی جهان است و کشورها باید از آن به عنوان الگویی مردم داری بهره گیرند اکنون خود در برگزاری انتخابات چنان ناتوان بوده است که اعتراض های خیابانی را به همراه داشته و حتی به هجوم به کنگره که نماد دموکراسی عنوان می شود منجر شده است.
دوم آنکه طی یک سال گذشته دولتمردان آمریکا به ریاست جمهوری بایدن و ریاست دموکرات ها بر کنگره تلاش نموده اند تا در کنار مقابله با اعتراض های مردمی، با برجسته سازی نقش ترامپ در این ناآرامی ها به حذف سایر رقبا از جمله جمهوریخواهان از میدان بپردازند. به عبارتی دیگر آنچه امروز در ساختار سیاسی آمریکا دیده می شود بیش از هر چیز بیانگر جنگ قدرتی است که می جریان های سیاسی روی داده است. دموکرات ها به جای توجه به مطالبات و اعتراض های مردمی به جنگ سیاسی با جمهوریخواهان روی آورده و برآنند تا انحصار قدرت که نوع دیکتاتوری است را محقق سازند. روند یک ساله بیانگر رسیدن دموکراسی آمریکایی به لبه پرتگاه است که یک سوی آن را بی اعتمادی مردم به ساختار حاکم و از سوی دیگر دیکتاتوری حاکمان این کشور است و خود سندی دیگر بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکاست.

نویسمده: علی تتماج
کد مطلب: 121187
 
Share/Save/Bookmark