میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
روزنامه سياست روز - شماره ۶۰۱۲
۱. يک
 
۲. دو
 
۳. سه
 
 
۴. چهار
 
انتخاب روزنامه / ويژه نامه
انتخاب تاريخ
/
/