میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
روزنامه سياست روز - شماره ۵۸۵۷
۱. هشت
 
۲. هفت
 
۳. شش
 
 
۴. پنج
 
۵. چهار
 
۶. سه
 
 
۷. دو
 
۸. يک
 
انتخاب روزنامه / ويژه نامه
انتخاب تاريخ
/
/