میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
دربارهء ما
ماموريت و رسالت ما:
اطلاع رساني آگاهي بخشانه، اثرگذار و مستقلانه.

ارزشهاي سازماني ما:
حقيقت جويي.

خط و مشي ما:
ارگان هيچ حزب و گروهي نيستيم و نگاه جناحي و پوسته اي را نافي اصول اعتقادي و حرفه اي خود مي دانيم.