كشور مدعي حمايت از دموكراسي بازهم رسوا شد...

11 تير 1391 ساعت 22:39


كشور مدعي حمايت از دموكراسي بازهم رسوا شد چنانكه صدها نفر از مردم شهر مونترآل کانادا با شرکت در تظاهرات و پوشیدن لباس مشکی و تشييع تابوت دموکراسی، به نبود دموکراسی در این کشور اعتراض کردند.


کد مطلب: 75016

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdciquay.t1awz2bcct.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir