میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گفتگو
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۸
 
 
سیاست روز پیرامون قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پرسشگری (۲) می کند:
ناکارآمدی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی!!؟
ناکارآمدی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی!!؟
 
اشاره: مبنای عملکرد قوه مقننه، قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که ساختار، تشکیلات و گردش کار را در آن تعیین می کند. این قانون دارای فصول و مباحث گوناگونی است که اجرای آن وظیفه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با مشارکت نمایندگان مردم است. صرف نظر از اشکالات ماهیتی و عملکردی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ضمن اطلاع رسانی عمومی آن، این نوشتار به پرسشگری پیرامون نحوه اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شعب و كميسيون‏ها) می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

قانون آئين‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى
فصل اول- تشكيل و افتتاح مجلس (ادامه)
مبحث دوم- تشكيلات قانونگذارى مجلس (ادامه)
دوم – شعب و کمیسیون‌ها 

‌الف – شعب
‌ماده ۲۶ – پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه بطور مساوی به پانزده شعبه تقسیم می‌شوند و افراد باقیمانده به‌ترتیب از شعبه اول‌به بعد، یک یک به شعب افزوده می‌شوند. نمایندگانی که بعداً سوگند یاد می‌کنند به حکم قرعه به عضویت شعبی که کسری دارند پذیرفته می‌شوند.هر شعبه دارای یک رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود که جداگانه با رأی مخفی با ورقه و با اکثریت نسبی بیش از یک سوم کل‌اعضاء شعبه، انتخاب می‌شوند و در صورت تساوی به حکم قرعه عمل خواهد شد. نتیجه انتخابات با ذکر آراء طی گزارشی به‌وسیله سخنگو به اطلاع مجلس می‌رسد. مناط اعتبار برای رسمیت جلسات شعب، حضور حداقل دوسوم اعضاء‌می‌باشد و تصمیمات شعب، به‌جز در مورد انتخاب افراد، با اکثریت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود.
ماده ۲۷ – هر یک از شعب برای تمام دوره نمایندگی رسمیت دارند و وظایف و اختیارات آنها عبارتند از:
۱- رسیدگی به اعتبارنامه‌ها.
۲- تعیین اعضای کمیسیون تحقیق.
۳- تعیین اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس.
۴- بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس.
ماده ۲۸ – هر یک از شعب موظفند صورتجلسات خود را با قید اسامی حاضرین و غایبین و تأخیرکنندگان به وسیله دبیر شعبه تنظیم و تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس نمایند. 

ب – کمیسیون‌ها
ماده ۲۹ – مجلس دارای کمیسیون‌های خاص شامل کمیسیونهای مشترک، ویژه، تلفیق، تحقیق، تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، اصل نودم (۹۰)، و کمیسیون‌های تخصصی‌با محدوده وظایف مشخص به‌شرح مواد این آیین‌نامه خواهد بود. تعداد اعضاء کمیسیون تحقیق و کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس هرکدام‌ پانزده نفر و اعضای ثابت کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و تعداد اعضای کمیسیونهای تخصصی حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر می‌ باشد. اعضای کمیسیون‌های تخصصی براساس تخصص (مدرک تحصیلی)، سوابق اجرائی و سـابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست، امتیازبندی و توسط اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌ شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۸) 

کمیسیونهای خاص
۱ کمیسیون تحقیق
‌ماده ۳۰ – به منظور بررسی اعتبارنامه‌هایی که توسط شعب مورد تأیید قرار نگرفته و یا از سوی نمایندگان مورد اعتراض واقع شده است هر یک از‌شعب موظفند پس از تعیین هیأت رئیسه خود، بلافاصله دو نفر از اعضای خود را که آگاهی بیشتری به مسائل حقوقی داشته و از صلاحیت لازم‌برخوردار باشند به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل کمیسیون تحقیق انتخاب نمایند و نتیجه را به هیأت رئیسه گزارش تا در جلسه علنی قرائت گردد. 

۲ کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ‌
ماده ۳۱ – هر شعبه یک نفر دیگر از اعضاء خود را که واجد صلاحیت باشد برای تشکیل کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس معین و نتیجه را‌به مجلس گزارش خواهد کرد. این کمیسیون علاوه بر انجام وظایف مقرر در این آیین نامه، طرحهای مربوط به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را رسیدگی کرده و نظر خود را به مجلس گزارش می‌نماید‌تا مطابق آیین‌نامه مورد بررسی قرار گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰) 

۳ کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی ‌
ماده ۳۲ – به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (۹۰)، کمیسیونی به نام اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضاء این کمیسیون به شرح ذیل است:
۱- از هرکمیسیون تخصصی یک‌نفر با معرفی کمیسیون مربوطه.
۲- هشت(۸) نفر ازنمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیأت رئیسه به عنوان اعضاء ثابت انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس از بین اعضاء ثابت کمیسیون و با رأی مجلس برای مدت یک سال انتخاب می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰)
تبصره ۲- اعضاء ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیونهای تخصصی مجلس باشند. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶) 

۴ کمیسیون‌های تخصصی ‌
ماده ۳۳ – هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق این آیین‌نامه تشکیل می‌گردند در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی‌به شرح زیر می‌باشند:(اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶)
۱- بررسی طرحها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس‌شورای‌اسلامی.
۲- بررسی و تصویب آزمایشی طرحها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق‌اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰)
۳-رسیدگی به درخواستهای تحقیق و تفحص.
۴- رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران.
۵- بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق.
۶- کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجراء قوانین مربوط به دستگاههای ذی‌ربط.
۷- تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجراء قوانین به صوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت.
تبصره ۱- کمیسیونها رأساً یا با تقاضای حداقل ده نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند در صورتی که درخواست بررسی از سوی نمایندگان باشد حداکثر پنج نفر از آنها می توانند در تهیه گزارش با کمیسیون، مشارکت نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد. در این صورت سخنگوکمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌نمایند. هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آئین‌نامه داخلی در دستور حداکثر دوهفته بعد مجلس قرارخواهد گرفت و مطابق آئین‌نامه داخلی رسیدگی می‌شود نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را تا (۴۸) ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه می‌دهد. در صورتی که کمیسیون در گزارش خود، در مورد ناکارآمدی مسؤول ذی ربط دلایلی ارائه نماید مراتب توسط هیأت رئیسه به بالاترین مقام مسؤول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰)
تبصره ۲- پاسخ دولت راجع به گزارشهای کمیسیون‌های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب‌درخواست کمیسیون‌های تخصصی، موضوع گزارشهای یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود‌را به مجلس ارائه خواهد کرد.
تبصره ۳ – کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌توانند به تعداد کافی مشاور ذی‌صلاح به ویژه از میان نمایندگان ادوارگذشته که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند از طریق هیأت رئیسه به خدمت بگیرند.(اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶)
ماده ۳۴ – کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی،‌تحقیقات و فن‌آوری، مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.(اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۸)
ماده ۳۵ – کمیسیون اجتماعی برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون مطابق ضوابط این‌آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
ماده ۳۶ – کمیسیون اقتصادی برای انجام وظایف محوله در محدوده اقتصاد و دارائی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی مطابق ضوابط این‌آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
ماده ۳۷ – کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست و روابط خارجی، دفاع، اطلاعات و امنیت مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.(اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۶) 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- گزارش عملکرد کلی شعب مجلس شورای اسلامی به تفکیک شعب و دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد شعب مجلس شورای اسلامی در رسيدگى به اعتبارنامه‏ها به تفکیک شعب و دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد شعب مجلس شورای اسلامی در تعيين اعضاى كميسيون تحقيق به تفکیک شعب و دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد شعب مجلس شورای اسلامی در تعيين اعضاى كميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس به تفکیک شعب و دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد شعب مجلس شورای اسلامی در بررسى و تشخيص صلاحيت نامزدهاى عضويت در كميسيون‏هاى تخصصى مجلس به تفکیک شعب و دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش صورتجلسات شعب با قيد اسامى حاضرين و غايبين و تأخيركنندگان به تفکیک شعب و دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش تعيين مصاديق و تهيه شرح وظايف و اختيارات كميسيون ها به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون تحقيق به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون تدوين آئين‏نامه داخلى مجلس به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون اصل نودم (۹۰) قانون اساسى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون اصل نودم سامان دادن و كارآمد سازي مجلس شورای اسلامی و نمايندگان به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون اصل نودم نسبت به طرز كار قواي مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون اصل نودم پیرامون اجرای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد کلی كميسيون‏هاى تخصصى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون‏هاى تخصصى پیرامون بررسي‌طرح ها و لوايح ‌ارجاعي و گزارش‌آن به مجلس‌شوراي ‌اسلامي به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون‏هاى تخصصى پیرامون رسيدگي به درخواست هاي تحقيق و تفحص به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون‏هاى تخصصى پیرامون رسيدگي به سؤال نمايندگان از رئيس جمهور و وزيران به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون‏هاى تخصصى پیرامون بررسي موارد ارجاعي از لوايح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به كميسيون تلفيق به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون‏هاى تخصصى پیرامون كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور، دريافت و بررسي گزارش هاي عملكردي و نظارتي از اجراء قوانين مربوط به دستگاه هاي ذي‌ربط به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون‏هاى تخصصى پیرامون تهيه گزارش موردي و سالانه در خصوص امور اجرائي دستگاه ها و نحوه اجراء قوانين به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نكات مثبت، منفي و پيشنهاد نحوه اصلاح آن و تقديم گزارش به مجلس جهت قرائت به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون‏هاى تخصصى پیرامون بررسي تخلفات يا سوء مديريت، با دعوت از مسؤولين ذي‌ربط موضوع و گزارش به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون‏هاى تخصصى پیرامون بررسى و تصويب آزمايشى طرح ها و لوايح و همچنين تصويب دائمى اساسنامه سازمان ها، شركت ها و مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون‏هاى تخصصى پیرامون ارسال گزارش به كميسيون اصل نودم (۹۰) به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد استفاده كميسيون‏هاى تخصصى از مشاور ذى‏صلاح به ويژه از ميان نمايندگان ادوارگذشته به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون آموزش و تحقيقات براى انجام وظايف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومى، آموزش فنى و حرفه‏اى، آموزش عالى، تحقيقات و فن‏آورى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون اجتماعى براى انجام وظايف محوله در محدوده امور ادارى و استخدامى، كار، اشتغال، روابط كار و تعاون به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون اقتصادى براى انجام وظايف محوله در محدوده اقتصاد و دارائى، بازرگانى داخلى، بازرگانى خارجى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى براى انجام وظايف محوله در محدوده سياست و روابط خارجى، دفاع، اطلاعات و امنيت به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون انرژى براى انجام وظايف محوله در محدوده نفت، گاز، برق، سدها و نيروگاه هاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى‏هاى نو به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات براى انجام وظايف محوله در محدوده برنامه، بودجه، نظارت برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور مالى مجلس و آمار و خدمات عمومى فنى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزينه كردن آن به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات رسيدگى به عملكرد بودجه ساليانه مجلس و ارائه گزارش آن حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد و ارائه گزارش ساليانه جهت چاپ و توزيع بين نمايندگان به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات بازرسى و رسيدگى دقيق و نظارت در مورد كليه اموال و اشياء منقول و غيرمنقول مجلس شوراى اسلامى و ارائه گزارش ساليانه جهت چاپ و توزيع بين نمايندگان به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون بهداشت و درمان براى انجام وظايف محوله در محدوده بهداشت، درمان، امداد، بهزيستى، تامين اجتماعى و بيمه‏هاى اجتماعى و هلال احمر به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون شوراها و امور داخلي كشور براي انجام وظايف محوله در محدوده سياست داخلي، شوراها، امور غيرعمراني شهرداريها و ثبت احوال به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون صنايع و معادن براى انجام وظايف محوله در محدوده صنايع، پست، مخابرات، معادن، پتروشيمى، صنايع هوا فضا و ارتباطات به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون عمران براى انجام وظايف محوله در محدوده راه و ترابرى، مسكن، عمران شهرى و عمران روستايى و امور عمراني شهرداري‌ها و دهياري‌ها به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون فرهنگى براى انجام وظايف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبليغات، صدا و سيما و ارتباطات جمعى، تربيت بدنى و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط اين آئين‏نامه تشكيل مى‏شود.
- گزارش عملکرد كميسيون قضائى و حقوقى براى انجام وظايف محوله در محدوده قضائى و حقوقى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى براى انجام وظايف محوله در محدوده كشاورزى، منابع آب، دام و طيور، شيلات، محيط زيست و هواشناسى به تفکیک دوره های ده گانه مجلس شورای اسلامی چیست؟
- گزارش عملکرد کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در تعامل با خبرنگاران رسانه های گروهی به تفکیک دوره های مجلس شورای اسلامی چیست؟
- دلایل حضور تعداد فراوان نمایندگان در کمیسیون های غیرمرتبط با تجربه و تحصیلات آنها در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی چیست؟
- علل افت کیفی عملکرد کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی چیست؟
آیا ناکارآمدی قانون و قانونگذاری به افت کیفیت طرح ها و لوایح در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی است؟
- از نظر رسانه های گروهی عملکرد کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته در راستای حل مشکلات زندگی مردم چگونه بوده است؟
- نظر خبرنگاران رسانه های گروهی پیرامون عملکرد کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به تفکیک دوره های مجلس شورای اسلامی چیست؟
- به نظر نخبگان و اندیشمندان عملکرد کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته در راستای حل مشکلات زندگی مردم موفق بوده است؟
- از نظر سازمان های مردم نهاد آیا عملکرد کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته در راستای حل مشکلات زندگی مردم بوده است؟
- گزارش دستگاه های نظارتی بر نحوه عملکرد کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در ده دوره گذشته در راستای حل مشکلات زندگی مردم چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111469
 
Share/Save/Bookmark