دولت دوازدهم در دستان؛
آقای روحانی خواهد بود.
کاندیدای «جمنا» خواهد بود.
یک کاندیدای ثالث خواهد بود.
 
پيوندها
 
 
 
 
 
 
بهداشتی پزشکی
# #