جلسه علیه جلسه

مهرداد بذرپاش: در این جایگاه با کسی شوخی ندارم. ما از این انشا نتیجه می گیریم که...

13 مرداد 1399 ساعت 21:04


مهرداد بذرپاش: در این جایگاه با کسی شوخی ندارم. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) ایشان در جایگاه های قبلی با همه شوخی داشتند.
ب) سن که بالا می رود ظرفیت شوخی پایین می آید.
ج) اخم به چهره ت نمیاد بخند عزیزم.
د) این گزینه را قبل از حذف سردبیر محترم سیاست روز خودمان حذف کردیم.
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
برادر قالیباف: و مردم عزیز و شریف ما سختی هایی را تحمل می کنند و این تحمل از ... مردم است.
الف) پوست کلفتی
ب) سخت جانی
ج) مقاومت بدنی
د) نجابت
فرماندار ایوان:باید بررسی کنید که خروجی این همه جلسه بی حاصل چه بوده و چه فایده ای برای مردم به همراه داشته است.
به نظر شما فرماندار ایوان این حرف را در کدام یک از گزینه های زیر به زبان آورده است؟
الف) در جلسه شورای آرد و نان
ب) در یک جلسه بی حاصل دیگر
ج) در جلسه مقابله با برپایی جلسات شهرستان ایوان
د) ایشان با برگزاری جلسه میانه ای ندارند و توی دلشان این حرف را زده اند.


کد مطلب: 114786

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdceve8zpjh8zfi.b9bj.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir